1. Загальні положення

1.1. Правила користування Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою (надалі — Правила) розроблено відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 р. за № 538/5729, та Статуту бібліотеки.
1.2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами й Бібліотекою, визначає права й обов’язки користувачів і працівників Бібліотеки та є обов’язковим для виконання.
1.3. Кожний громадянин України незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, що може бути у формі: абонементу (у тому числі міжбібліотечного), читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.
1.4. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
1.5. Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється в окремих випадках за наявності доручення-гарантії батьків (чи осіб, які їх замінюють) або листа-гарантії навчального закладу.
1.6. Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.

2. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Для запису до Бібліотеки громадянин:
2.1.1. Пред’являє паспорт (з інформацією про реєстрацію місця проживання), фотокартку для читацького квитка, ознайомлюється з правилами користування бібліотекою, підписує зобов’язання їх виконувати й дає відомості для заповнення реєстраційної картки. Підписом у читацькому формулярі, користувач засвідчує надання згоди на використання та право на обробку персональних даних Бібліотекою, відповідно до зобов’язань Бібліотеки, викладених у розділі 4 цих правил. Перереєстрація читачів здійснюється щорічно.
2.1.2. Надає відомості (персональні дані) для заповнення до бази даних «Користувачі».
2.1.3. Знайомиться з Правилами користування Бібліотеки.
2.2. Персональні дані, надані користувачем для заповнення реєстраційної картотеки та занесення до БПД, є конфіденційними. Використання персональних даних здійснюється лише:
2.2.1. Працівниками Бібліотеки, пов’язаними з обробкою персональних даних, – у рамках виконання їхніх службових обов’язків.
2.2.2. В історичних, статистичних чи наукових цілях – у знеособленому вигляді.
2.3. Оформлення реєстраційних документів користувача Бібліотеки для учасників Антитерористичної операції, заслужених працівників культури України, бібліотечних працівників, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів І-ІІ групи, здійснюється безоплатно за наявності відповідних документів.
2.4. Користувачам Бібліотеки видаються читацькі квитки:
2.4.1. Постійний читацький квиток:
2.4.1.1. Термін дії – 1 рік із моменту запису до Бібліотеки. Після закінчення терміну дії читацького квитка користувачеві необхідно його перереєструвати, пред’явивши читацький квиток і паспорт, а також повідомити про зміни у відомостях про себе.
2.4.2. Одноразове відвідування:
2.4.2.1. Одноразовий читацький формуляр оформляється для відвідування читальних залів бібліотеки, масових заходів, клубів, екскурсій, відвідувачів ПДГ.
2.5. У разі втрати читацького квитка користувачеві видається дублікат.

3. Порядок відвідування читальних залів

3.1. Основними документами, що дають право на обслуговування користувачів у читальних залах Бібліотеки, є читацький квиток та контрольний талон.
3.1.1. При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач пред’являє читацький квиток і отримує контрольний талон, призначений для обліку відвідувань читальних залів та контролю за поверненням документів.
3.2. Перед входом до читальних залів необхідно:
3.2.1. Здати до гардеробу верхній одяг, сумки, портфелі та рюкзаки за винятком тих, що зазначені у п. 3.2.2, пакунки, непрозорі пакети.
3.2.2. У разі внесення власного ноутбука для роботи в читальних залах Бібліотеки, відкрити сумку і пред’явити ноутбук швейцару.
3.2.3. Якщо користувач хоче внести до читального залу документ, він має отримати підтвердження у чергового бібліографа залу каталогів, що такий документ відсутній у фондах Бібліотеки.
3.3. Правила роботи з документами в читальних залах.
3.3.1. Для одержання документів із фондів Бібліотеки в тимчасове користування в читальних залах користувач:
3.3.1.1. Самостійно (або за допомогою чергового бібліографа) здійснює їх пошук через систему каталогів, картотек, електронних баз даних Бібліотеки.
3.3.1.2. Власноручно, чітко, розбірливо (тільки ручкою), заповнює бланки-вимоги встановленого зразка, де вказує своє прізвище, номер читацького квитка, дату, шифр видання; мовою оригіналу – прізвище автора, назву, рік і місце видання, том, випуск, ставить свій підпис і подає бланк-вимогу на кафедру видачі документів.
3.3.1.3. Вимоги, що заповнені неправильно, повертаються на доопрацювання. Консультацію щодо правильного заповнення бланка-вимоги надає черговий бібліограф.
3.3.2. Одночасно до виконання приймаються вимоги: на книги – до 5-ти вимог, на розрізнені журнали і газети – до 5-ти вимог, на річні комплекти журналів і газет – 1 вимога.
3.3.3. Одночасно для роботи в читальних залах користувачеві видається не більше 5 документів. Кількість документів, виданих користувачеві впродовж дня, не обмежується.
3.3.4. При одержанні документів користувач має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.
3.3.5. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібного документа користувач має право замовити і отримати його з інших бібліотек через систему міжбібліотечного абонемента. Документи, отримані з інших бібліотек через МБА, надаються для користування тільки у читальних залах Бібліотеки.
3.4.6. Видача документів з основного книгосховища та підсобних фондів припиняється за 30 хв. до закриття Бібліотеки.
3.3.7. Після завершення роботи з документами із фондів Бібліотеки, але не пізніше ніж за 10 хв. до закриття Бібліотеки, користувач має повернути документи черговому бібліотекарю та/або на кафедру видачі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря в контрольному листку.
3.4. Особливості роботи з рідкісними і цінними документами в читальному залі.
3.4.1. Працювати з рідкісними і цінними документами дозволяється тільки в читальному залі.
3.4.2. Рідкісні і цінні документи не підлягають ксерокопіюванню, скануванню та не видаються через міський абонемент.
3.4.3. Документи відкритого доступу надаються для користувача в тому читальному залі, де вони експонуються.
3.5. Правила доступу до електронних інформаційних ресурсів
3.5.1. Право доступу до електронних інформаційних ресурсів мають користувачі з читацьким квитком.
3.5.2. Консультації з приводу пошуку інформації в електронних ресурсах надає черговий бібліограф.
3.5.3. Користувачам Бібліотеки дозволяється:
3.5.4.1. Використовувати лише те програмне забезпечення, яке встановлено на комп’ютерах у читальних залах та залах каталогів.
3.5.4.2. Користуватися власними портативними комп’ютерами за умови невикористання звукових сигналів.
3.5.5. При роботі за комп’ютерами у читальних залах та залі каталогів Бібліотеки користувачам не дозволяється:
3.5.5.1. Підключати електронні пристрої, які можуть пошкодити комп’ютери або погіршити їх роботу.
3.5.5.2. Використовувати застарілі носії інформації: гнучкі магнітні диски (дискети), оптичні компакт-диски тощо.
3.5.6. Обслуговування користувачів в Інтернет-центрах Бібліотеки регламентується окремими правилами.

4. Обслуговування користувачів через міжбібліотечний абонемент

4.1. Міжбібліотечний абонемент (далі – МБА) – форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек. Абонент МБА – бібліотека будь-якої форми власності та підпорядкування, зареєстрована у картотеці або БД реєстрації користувачів МБА.
4.2. Обслуговування абонентів МБА здійснюється відділом міжбібліотечного абонемента.
4.3. Підставою для відкриття абонемента і отримання документів по МБА є заповнений бланк-замовлення єдиного зразка, підписаний особою, яка відповідає за роботу МБА, та завірений печаткою бібліотеки-абонента у відповідності до вимог стандарту «Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. Общие требования» (ГОСТ 7.31-89).
4.4. Замовлення заповнюються чітко і розбірливо мовою оригіналу кожного документа і передаються особисто або поштою.
4.5. Термін користування документами з фондів Бібліотеки для абонентів МБА – до 30-ти днів.
4.6. Термін користування документами може бути: продовжений – на прохання абонента, якщо на документ відсутній попит інших користувачів; скорочений – якщо на документ надійшли запити користувачів читальних залів Бібліотеки.
4.7. Через міжбібліотечний абонемент не видаються:
4.7.1. Документи, що зберігаються у Бібліотеці в єдиному примірнику, у т.ч. отримані відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів».
4.7.2. Документи підвищеного читацького попиту.
4.7.3. Нові надходження.
4.7.4. Вітчизняні та зарубіжні періодичні видання.
4.7.5. Видання, включені до складу колекцій.
4.7.6. Довідкові видання.
4.7.7. Рідкісні та цінні документи.
4.7.8. Документи на CD-ROM, аудіо та відео носіях.
4.8. Оплата пересилання здійснюється абонентом МБА.

5. Обслуговування користувачів через міський абонемент

5.1. Міський абонемент – форма бібліотечного обслуговування, що передбачає видачу документів терміном до 30 днів; документів підвищеного попиту до 15 днів для користування поза межами Бібліотеки.
5.2. Право на обслуговування через абонемент мають користувачі, які, відповідно до п. 2.4.1. Правил користування Тернопільською ОУНБ, оформили постійний читацький квиток та мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання в м. Тернополі.
5.3. Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м. Тернополі обслуговуються через систему читальних залів або отримують необхідні документи із фондів Бібліотеки через МБА за місцем реєстрації.

6. Права і обов’язки користувачів

6.1. Права користувачів
Користувачі Бібліотеки мають право:
6.1.1. Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів, у т. ч інших бібліотек України, через систему каталогів і картотек, баз даних та Інтернету.
6.1.2. Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів Бібліотеки.
6.1.3. Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки.
6.1.4. Замовляти і одержувати в тимчасове користування документи з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент.
6.1.5. Користуватися іншими видами послуг, у т. ч. на платній основі, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 493).
6.1.6. Отримувати інформацію, передбачену Законом України «Про захист персональних даних».
6.1.7. Користуватися бібліотечними комп’ютерами, встановленими у приміщеннях Бібліотеки для обслуговування користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування.
6.1.8. Користуватися власними портативними комп’ютерами за умови невикористання звукових сигналів.
6.1.9. Брати участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться Бібліотекою.
6.1.10. Розраховувати на ввічливе та компетентне обслуговування.
6.1.11. Право виносити документи за межі Бібліотеки мають лише абоненти МБА (див. розділ 4 Правил) та користувачі, які обслуговуються через абонемент, «Нічний абонемент».
6.2. Обов’язки користувачів
Користувачі Бібліотеки зобов`язані:
6.2.1. Знати і дотримуватися Правил користування Бібліотекою.
6.2.2. Пред’являти паспорт (з позначкою реєстрації за місцем проживання) під час оформлення реєстраційних документів.
6.2.3. Надавати фотокартку при оформленні читацького квитка.
6.2.4. Надавати достовірні відомості про себе при записі до Бібліотеки, повідомляти про зміни цих даних під час перереєстрації.
6.2.5. Обов’язково, не пізніше ніж у місячний термін, повідомити Бібліотеці свою нову адресу у разі зміни місця проживання.
6.2.6. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, каталогів та картотек, приміщень, іншого майна, яке є державною власністю і перебуває на балансі Бібліотеки.
6.2.7. У разі пошкодження бібліотечного документа – здійснити його ремонт власним коштом. Якщо пошкоджений документ не підлягає ремонту, користувач повинен замінити його рівноцінним.
6.2.8. У разі втрати бібліотечного документа, – здійснити його заміну рівноцінним документом або відшкодувати втрату іншим способом, визначеним бібліотекою. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.
6.2.9. Попередити про внесення власного портативного комп’ютера працівника бібліотеки.
6.2.10. Повернути на кафедру видачі бібліотечні документи, отримані для роботи у читальних залах, не пізніше, ніж за 10 хв. до закінчення робочого дня Бібліотеки.
6.2.11. Поважати права інших користувачів Бібліотеки, дотримуватися тиші у читальних залах і чистоти у всіх приміщеннях Бібліотеки, не порушувати громадський порядок, бути ввічливими та коректними зі співробітниками Бібліотеки.
6.3. Користувачам Бібліотеки не дозволяється:
6.3.1. Передавати власний читацький квиток або документи, одержані на свій читацький квиток, іншим особам.
6.3.2. Вносити до зон обслуговування Бібліотеки:
6.3.2.1. Сумки (розмір яких перевищує 20 см x 30 см).
6.3.2.2. Портфелі, пакунки, непрозорі пакети, рюкзаки, саквояжі, інші великогабаритні речі.
6.3.3. Користуватися фото-, відео-, аудіо- та копіювальною технікою, у т. ч. використовувати мобільні телефони та портативні сканери для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів.
6.3.4. Вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки.
6.3.5. Здійснювати будь-які дії, що можуть спричинити порушення цілісності бібліотечних документів, зіпсувати чи змінити їх зовнішній вигляд (підкреслювати тексти і робити будь-які позначки в одержаних документах, закладати в них олівці, ручки тощо; копіювати через копірку креслення і малюнки, виривати й загинати сторінки).
6.3.6. Виносити з читальних залів документи з фонду відкритого доступу без належного оформлення.
6.3.7. Користуватися мобільним телефоном у читальних залах та порушувати тишу.
6.3.8. Будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечного персоналу чи створювати загрозу їхньому життю і безпеці.
6.3.9. Приймати їжу та напої в читальних залах Бібліотеки.
6.3.10. Торгувати, проповідувати, розповсюджувати листівки, рекламну продукцію і здійснювати інші подібні дії.
6.3.11. Заходити до Бібліотеки з тваринами.
6.3.12. Палити в приміщеннях Бібліотеки.
6.3.13. Залишати приміщення Бібліотеки, не повернувши документи, отримані для тимчасового користування у читальних залах Бібліотеки.
6.3.14. Грубо спілкуватися з працівниками Бібліотеки, застосовувати ненормативну лексику та фізичну силу.
6.3.15. Організовувати та проводити у приміщеннях Бібліотеки будь-які збори, наради, семінари, тренінги, консультації для громадян, інші заходи без дозволу адміністрації Бібліотеки.
6.3.16. Особи з явно вираженим станом алкогольного та наркотичного сп’яніння та в неохайному вигляді, який не відповідає загальноприйнятим правилам санітарної та особистої гігієни, до Бібліотеки не допускаються.
6.4. Відповідальність користувачів
6.4.1. Користувач несе повну матеріальну відповідальність за документи з фондів Бібліотеки, залишені ним без догляду.
6.4.2. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідувати Тернопільську ОУНБ на термін, що визначається Бібліотекою.
6.4.3. Матеріали про злісне порушення Правил можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

7. Права і обов’язки Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки щодо обслуговування користувачів

7.1. Бібліотека має право:
7.1.1. Розробляти Правила користування Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою, центрами та ресурсами бібліотеки, вносити до них зміни і доповнення.
7.1.2. Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до читачів, у т. ч.: впроваджувати дні та декади відкритих дверей.
7.1.3. Встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу історичну цінність або поганий фізичний стан.
7.1.4. Отримувати персональні дані користувачів при запису до Бібліотеки та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.
7.1.5. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.
7.1.6. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами, у т. ч. за псування бібліотечного обладнання.
7.1.7. Встановлювати перелік платних послуг.
7.1.8. Надавати дозвіл:
7.1.8.1. Установам, підприємствам та організаціям – на розміщення інформаційних і рекламних матеріалів у приміщеннях Бібліотеки та на проведення соціокультурних заходів.
7.1.8.2. Засобам масової інформації – на проведення фото-, теле-, кіно- та відеозйомок.
7.1.9. Позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують дані Правила чи заподіюють шкоду Бібліотеці, права відвідувати Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку на термін, що визначається Бібліотекою.
7.1.10. Передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування Тернопільською ОУНБ.
7.2. Бібліотека зобов’язана:
7.2.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т. ч. й платні.
7.2.2. Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації.
7.2.2.1. Надавати у тимчасове користування документні ресурси, допомагати в доборі потрібних документів.
7.2.2.2. Сприяти отриманню через МБА документів з інших бібліотек, у випадку відсутності замовлених користувачами документів у фондах Бібліотеки.
7.2.2.3. Дбати про підвищення культури обслуговування користувачів.
7.2.3. Забезпечувати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки документів, наданих користувачам у тимчасове користування.
7.2.4. Вивчати та враховувати читацькі запити при формуванні документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності.
7.2.5. Дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін – своєчасно повідомляти користувачів про них.
7.2.6. Забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
7.2.7. Забезпечувати гласність своєї діяльності.
7.2.8. Працівники Бібліотеки зобов’язані називати своє ПІБ та посаду на вимогу користувачів.
7.3. Відповідальність Бібліотеки
Бібліотека не несе відповідальності за особисті речі, залишені користувачами без догляду в приміщенні Бібліотеки (вестибюлі, читальних залах, залі каталогів тощо).

Start typing and press Enter to search