Ваше ім'я*

Ваш email*

Категорія

Зміст запиту

Мета запиту

Засоби масової інформації як суб’єкт маніпуляції політичною свідомістю

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Атаманюк, З. М. Маніпулювання масовою свідомістю засобами культури [Електронний ресурс] / З. М. Атаманюк, А. Торгашина // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. — 2019. — Вип. 1. — С. 6-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2019_1_3, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Балабін, В. В. Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях засобів масової інформації [Електронний ресурс] / В. В. Балабін, О. М. Бабіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2009. — Вип. 23. — С. 27-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2009_23_9, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Бондар, Ю. В. Інформаційний простір: загрози національній безпеці. [Текст] : відкритий лист Президенту Зеленському / Ю. В. Бондар [та ін.] // Літературна Україна. — 2020. — № 7/8 (29 лют.). — С. 17.

Бондаренко, В. Як Китай та Росія під час пандемії COVID використовують спеціальні програми по дезінформації [Текст] / В. Бондаренко, В/ Стефанович // Українське слово. — 2020. — № 17/18 (25 квіт.-11 трав.). — С. 7.

Давиденко, У. Телевежа — не проблема. Але про що говорити з жителями тимчасово окупованої території? [Текст] : розвінчувати міфи, брехню і фейки треба не просто щодня, а робити це дуже наполегливо / У. Давиденко // Урядовий кур’єр. — 2020. — № 52 (19 берез.). — С. 2 : фот.

Житарюк, М. “Гарячі точки” у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. [Електронний ресурс] / М. Житарюк // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2015. — Вип. 40. — С. 208-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2015_40_22, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Інструментарій впливу засобів масової комунікації на аудиторію [Текст] : колект. монографія викладачів каф. журналістики ДонНУ / [О. В. Тараненко та ін.] ; Донец. нац. ун-т. — Вінниця : Нілан, 2016. — 128 с. : фот.

Іщенко, Н. Соцмережі та ми [Текст] : Чим небезпечні нові медіа і що з цим робити / Н. Іщенко // День. — 2019. — № 176/177 (27-28 верес.). — С. 25, 28.

Калініченко, Б. М. Роль засобів масової інформації у політичній стратегії інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Б. М. Калініченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2019. — Вип. 25. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2019_25_12, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Капнік, О. Інформаційна та пропагандистська функції засобів масової комунікації України під час революції гідності (на прикладі газет “День” та “Вести”) [Електронний ресурс] / О. Капнік, О. Підлуцький // Наукові записки Інституту журналістики. — Київ, 2017. — Т. 3-4. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2017_3-4_4, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Качинська, К. А. Засоби Інтернет-комунікацій як важливий інструмент масової маніпуляції свідомістю [Електронний ресурс] / К. А. Качинська // Інформація і право. — 2016. — № 4. — С. 71-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2016_4_10, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Козубенко, Л. М. Формування свідомості людини засобами масової комунікації [Електронний ресурс] / Л. М. Козубенко // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2018. — Вип. 28. — С. 77-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2018_28_10, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Комова, М. В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій у засобах масової інформації [Текст] : монографія / Марія Комова. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 250 с. : табл. –

Костюченко, Ю. Прогулянки садами Апокаліпсису, або Колективні міфи сприйняття загроз у просторі соціальних мерж [Текст] / Ю. Костюченко // День. — 2020. — № 15 (29 січ.). — С. 9.

Коротич, Є. Фейки як засіб інформаційної диверсії [Текст] : Інформація російських ЗМІ, спрямована на населення прифронтових територій, викликає сильні емоції та низькі інстинкти. Що ми можемо їй протиставити? / Є. Коротич // Голос України. — 2020. — № 32 (19 лют.). — С. 11 : рис.

Кущ, П. Операція “Верифікація”: як нейтралізувати Росдезінформ [Текст] : Посилення медійної грамотності дасть змогу провести чітке розмежування між журналістикою фактів та маніпуляціями і пропагандою / П. Кущ // Урядовий кур’єр. — 2020. — № 195 (7 жовт.). — С. 1, 3 : рис.

Кущ, П. Першими через державний кордон сунуть не ворожі танки, а пропагандисти [Текст] / П. Кущ // Урядовий кур’єр. — 2020. — № 214 (4 листоп.). — С. 3 : іл.

Лук’яненко, О. В. Вплив засобів масової комунікації на еволюцію політичної свідомості громадян: методологічний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Лук’яненко // Філософські обрії. — 2019. — Вип. 42. — С. 42-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2019_42_11, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Лучик, Ю. Маніпулятивне використання міжнародно-правової лексики та фразеології в матеріалах засобів масової інформації [Електронний ресурс] / Ю. Лучик // Стиль і текст. — 2013. — Вип. 14. — С. 270-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2013_14_32, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Нестеряк, Ю. В. Державна політика у сфері засобів масової комунікації в умовах суспільних трансформацій в Україні [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Нестеряк Юрій Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 36 с.

Олексієнко, Р. В. Деструктивний вплив засобів масової інформації як загроза духовній безпеці сучасної особистості [Електронний ресурс] / Р. В. Олексієнко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2017. — Вип. 2. — С. 199-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_2_25, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Омелянчук, І. Світом править… дезінформація? [Текст] : “Демократія вмирає у темряві” — так називалася одна із сесій Світового форуму демократії в Раді Європи […] / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. — 2018. — № 235 (12 груд.). — С. 3 : фот

Преса в системі засобів масової комунікації [Текст] : навч. посіб. / [Т. О. Приступенко та ін.] ; за ред. В. В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ : Талком, 2017. — 319 с. — Бібліогр. в кінці глав. — 300 прим.

Прудникова, О. В. Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури вітчизняного соціуму в умовах “гібридної війни” [Електронний ресурс] / О. В. Прудникова // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” . Серія : Філософія. — 2018. — № 1. — С. 33-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuuauph_2018_1_5, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Редькіна, Г. М. Маніпулятивний вплив засобів масової інформації у сфері політичної реклами [Електронний ресурс] / Г. М. Редькіна // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 151(3). — С. 67-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_151(3)__15, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Сюмар, В. Криміналізація Fakenews : необхідний захід чи репресивний інструмент [Текст] / В. Сюмар // Дзеркало тижня. — 2019. — № 46 (30 листоп.-6 груд.). — С.3.

Розвиток політичної свідомості населення окупованих територій у контексті політико-правової і соціокультурної інтеграції в інформаційний простір України [Текст] // Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності. — Київ, 2016. — С. 19-68.

Чиж, І. Нафталінове ноу-хау, або Що повертає з минулого “сучасний” законопроект щодо протидії дезінформації [Текст] / І. Чиж // Слово Просвіти. — 2020. — № 9 (27 лют.-4 берез.). — С. 6-7.

Чупанова, Д. О. Вплив засобів масової iнформацiї на суспільну свідомість українців (1991 – 2015 рр.) [Електронний ресурс] / Д. О. Чупанова // Гуманітарний вісник. Сер. : Історичні науки. — 2016. — Число 25, Вип. 9. — С. 132-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2016_25_9_17, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Шайгородський, Ю. Міфотворчість як засіб впливу на політичну свідомість [Текст] / Ю. Шайгородський // Сучасна українська політика. — Київ, 2008. — Вип.14. — С. 149-156.

Яфонкін, А. О. Обіг неправдивої інформації у засобах масової комунікації в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Яфонкін // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). — 2017. — Вип. 2-3. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2017_2-3_34, вільний. — Дата перегляду: 26.11.2020.

Довідку підготувала

головний бібліограф

Віра Чупрова

Історичні постаті Тернопілля

Доброго дня!

До історичних постатей Тернопілля можемо віднести науковців — дійсних членів Наукового Товариства імені Шевченка у 1873—1940 роках. Вони зробили вагомий внесок у розвиток української й світової науки і тим самим сприяли творенню Української держави, але в силу тих чи інших обставин незнані сучасниками.

Дійсні члени Історично-філософської секції

Барвінський Богдан (15.07.1880, м. Тернопіль — 08.02.1958, м. Львів) — український історик, бібліотекознавець, бібліограф, архівіст.

Джиджора Іван (9.02.1880, с. Заставці Підгаєцького р-ну — 24.04.1919, с. Голгоча Підгаєцького р-ну) — український історик, публіцист, громадський діяч.

Дністрянський Станіслав (13.11.1870, м. Тернопіль — 5.05.1935, м. Ужгород) — український правознавець, редактор, публіцист, громадсько-політичний діяч.

Кордуба Мирон (2.03.1876, с. Острів Тернопільського р-ну — 2.05.1947, м. Львів) — український історик, історіограф, етнолог, публіцист, книгознавець, бібліограф, джерелознавець, редактор, видавець, громадський діяч.

Олесницький Євген (5.03.1860, с. Великий Говилів Гусятинського повіту, нині Теребовлянського р-ну — 26.10.1917, м. Відень, Австрія) — український адвокат, економіст, перекладач, публіцист, громадсько-політичний і театральний діяч.

Сліпий Йосиф (справжнє прізвище Коберницький-Дичковський; 17.02.1892, с. Заздрість Теребовлянського району — 7.09.1984, м. Рим, Італія) — український церковний діяч, патріарх Української греко-католицької церкви, митрополит, верховний архієпископ і кардинал, богослов, редактор.

Храпливий Євген-Спиридон (22.06.1898, с. Лисівці Заліщицького району — 6.06.1949, м. Ерланґен, Німеччина) — агроном, кооператор, громадський діяч, організатор кооперативного й просвітницького руху, ідеолог і практик суспільної агрономії в Галичині.

Чубатий Микола (11.12.1889, м. Тернопіль — 10.07.1975, м. Петерсон, США) — український історик, публіцист, журналіст, видавець, громадсько-політичний та релігійний діяч.

Шпитковський Іван-Юліян (16.05.1880, с. Джурин Чортківського району — 9.02.1969, м. Львів) — історик, педагог, громадський діяч.

Дійсні члени Філологічної секції НТШ

Барвінський Олександр (6.06.1847, с. Шляхтинці Тернопільського р-ну — 25.12.1926, м. Львів) —історик, педагог, публіцист, видавець, громадсько-політичний діяч.

Гнатю́к Володимир (9.05.1871, с. Велеснів, Монастириського р-ну — 6.10.1926, м. Львів) — етнограф, фольклорист, мовознавець, літературознавець.

Кузеля Зенон (23.06(6.07).1882, c. Поручин, Бережанcького р-н,— 24.05.1952, м. Париж) — мовознавець, бібліограф, фольклорист, історик, журналіст, етнограф, редактор, видавець, громадський діяч.

Маковей Осип (23.08.1867, м. Яворів — 21.08.1925, м. Заліщики) — поет, прозаїк, публіцист, критик, літературознавець, перекладач, редактор, педагог, громадсько-культурний діяч.

Лепкий Богдан (9.11.1872, с. Крогулець Гусятинського р-ну — 1941, м. Краків) — поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, видавець, громадсько-культурний діяч, художник.

Роздольський Осип(29. 09. 1872, с. Доброводи Збаразького р-ну — 27.02.1945, м. Львів) —музичний етнограф, фольклорист, педагог і перекладач.

Рудницький Михайло (6.01.1889, м. Підгайці — 1.02.1975, м. Львів) —літературний критик, літературознавець, письменник, перекладач.

Сімович Василь (9.03.1880, с. Гадинківці, Гусятинського р-ну. — 13.03.1944, м. Львів) —мовознавець, філолог і культурний діяч.

Студинський Кирило (4.10.1868, с. Кип’ячка Тернопільського р-ну — 1941), літературознавець, громадський діяч, член ВУАН, голова НТШ у 1923—1932 рр.

Щурат Василь (12 (24).08.1871, Вислобоки Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл. — 27.04.1948, Львів) — педагог, літературознавець, поет, перекладач. Голова НТШ (1915 — 1923). Дитячі роки пройшли в с. Кобиловолоки.

Дійсні члени Математично-природописно-лікарської секції

Верхратський Іван (26.04.1846, м-ко Більче-Золоте Борщівського р-ну — 29.11.1919, м. Львів) — природодослідник, мовознавець, філолог, письменник, громадський діяч, дослідник мови і фольклору лемків, основоположник української наукової термінології з природознавства. Засновник і перший голова Математично-природописно-лікарської секції.

Гірняк Юліан (8.09.1881, Струсів Теребовлянського р-ну — 5.06.1970, США) — вчений у галузі хімії та фізики, громадський діяч, публіцист.

Горбачевський Іван (5.05.1854, с. Зарубинці Збаразького р-ну — 24.05.1942, Прага) — український хімік, біохімік, гігієніст та епідеміолог, термінограф, громадсько-політичний, освітній діяч. У 1911—1918 pоках — голова НТШ.

Зарицький Мирон (21.05.1889, с. Могильниця Теребовлянського р-ну — 19.08.1961, м. Львів) — український вчений-математик та педагог.

Кучер Володимир (18.10.1885, смт. Тлусте (Товсте) Заліщицького р-ну — 29.08.1959, м. Львів) — український вчений, фізик, педагог. Доктор філософії (1915) у галузі фізики, доктор фізико-математичних наук (1940).

Левицький Володимир (19 (31).12.1872, м. Тернопіль — 13.07.1956, м. Львів) — український математик. Дійсний член НТШ (1899). Голова — 1932-1935 рр.

Мельник Микола (20.11.1875, с.  Довжанка Тернопільського р-ну — 1.09.1954, м. Львів) — ботанік, природознавець, один із творців української наукової термінології.

Пулюй Іван (2.02.1845, містечко Гримайлів Гусятинського р-ну — 31.01.1918, м. Прага) — український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.

Рудницький Степан (Стефан) (3.12.1877, м. Перемишль — 3.11.1937, урочище Сандармох, Карельська АССР) — український географ і картограф. Навчався у державній гімназії у Тернополі до 1891 року. 1902-1903 вчитель 1-ї ґімназії Тернополя.

Садовський Никифор (1884, м. Тернопіль — 1935, м. Тернопіль) — український математик і педагог, викладач Тернопільської гімназії.

Смакула Олександр (9.09.1900, Доброводи Збаразького р-ну — 17.05.1983, Обурн, США) — український фізик, винахідник, громадський діяч. Д-р філософії (1927).

Храпливий Зіновій (Зенон)(15.03.1904, с. Лисівці Заліщицького р-ну — 1.10.1983, м. Сент-Луїс, США) — український фізик-теоретик.

Чайковський Микола (2.01.1887, м. Бережани — 7.10.1970, м. Львів) — український математик, педагог, громадський діяч. Д-р філософії (1911), професор (1962).

Радимо також звернутися до електронних бібліотечних ресурсів:

 

  • Зведений каталог публічних бібліотек Тернопільської області

1.4.4 Славетні земляки (уродженці краю). Режим доступу: http://95.164.172.68:2080/trtocbs-w/DocumentSearchResult

 

Довідку підготувала

Лариса Оленич,

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Тернопільської ОУНБ

Книги (підручники) з екології

Доброго дня! У Тернопільській ОУНБ Ви можете опрацювати такі книги:

Гайнріх, Д. Екологія : dtv-Аtlas / Д. Гайнріх, М. Гергт ; ред. В. В. Серебряков. — Київ : Знання-прес, 2001. — 288 c.                                                                                                                       2   Г14

Губарець, В. В. Світ, який не повинен загинути : Людина і довкілля : сучасний аспект / В. В. Губарець, І. А. Падалка. — Київ : Техніка, 2009. — 320 с.                                             2   Г93

Джигирей, В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей. — Київ : Знання, 2000. — 204 c.                                                                 28   Д41

Джигирей, В. С. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : підручник / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк . — 3-тє вид., допов. — Львів : Афіша, 2001. — 272 c.                                                                                                                              2   Д41

Добровольський, В. В. Екологічні знання : навч. посіб. / В. В. Добровольский. — Київ : Професіонал, 2005. — 304 c.                                                                                                   2   Д56

Дуднікова, І. І. Екологія : навч. посіб. / І. І. Дуднікова, С. П. Пушкін. — Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. — 328 с.                                                                                                                        2   Д81

Екологія : основи теорії і практики : навч. посіб. — Львів : Магнолія плюс, 2003. — 294 c.                                                                                                                                                                           2   Е40

Залеський, І. І. Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. — Херсон : Олді-плюс, 2014. — 340 с.                                                                                                                     З-23

Корсак, К. В. Основи екології : навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. — Київ : МАУП, 2002. — 296 c.                                                                                                                                             2   К69

Кучерявий, В. П. Екологія : навч. посібник / В. П. Кучерявий. — Львів : Світ, 2000. — 500 с.                                                                                                                                                       28   К95

Мальований, М. С. Екологія та збалансоване природокористування : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів. — Херсон : Олді-плюс, 2014. — 316 с.                                 М21

Мельник, В. П. Альтернативна економіка : [навч. посіб.] / В. П. Мельник. — Івано-Франківськ : НАІР, 2018. — 348 с.                                                                                                                  502/504   М48

Мусієнко, М. М. Екологія. Охорона природи : словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. — Київ : Знання, 2007. — 624 с.                                                                      2   М91

Освіта для збалансованого розвитку / редкол. : Т. В. Тимочко [та ін] ; Всеукр. екол. ліга ; Центр екол. освіти та інформації. — Київ : СТ-Друк, 2017. — 29 с. — (Екол. освіта та виховання ; листопад, 2017, №11).                                                                                                                                    37  О-72

Природа. Екологія : для дітей середн. шк. віку / авт.-упоряд. А. А. Одоренко. — Харків : Фоліо, 2008. — 315 с.                                                                                                                              2  П77

Соломенко, Л. І. Загальна екологія : навч. посіб. / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов. — Херсон : Олді-Плюс, 2012. — 288 с.                                                                                                      28   С60

Сухарев, С.М. Основи екології та охорони довкілля : навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 389 с.                                               С91

Царик, Т. Є. Основи екології : навч. посіб. / Т. Є. Царик, В. В. Файфура. — Тернопіль, 2003. — 206 c.                                                                                                                                                2   Ц18

Довідку підготувала

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Лариса Оленич

Подолання організаційних конфліктів

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Богоявленська, Ю. В. Психологія управління з основами соціоінтеграції : (У парадигмі праксеології та синергетики) [Текст] : монографія / Ю. В. Богоявленська. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 700 с

Борисова, В. Психологія конфлікту та шляхи їх вирішення у системі управління [Текст] / В. Борисова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. — Київ, 2016. — Вип. 2 (30). — С.  70—71

Ващенко, І. В. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. — Київ : Знання, 2013. — 407 с. — (Вища освіта ХХІ ст.).

Гірник, А. М. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження [Текст] : навч. посіб. / А. Гірник, А. Бобро. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ : Основи, 2004. — 172 с.

Гірник, А. М. Основи конфліктології [Текст] : навч. посіб. / А. М. Гірник. — Київ : Києво-Могилянська Академія, 2010. — 224 с.

Долинська, Л. В. Психологія конфлікту [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. — Київ : Каравела, 2017. — 304с.

Карамушка, Л. М. Аналіз організаційних конфліктів у великих торгових організаціях (супермакетах) [Текст] / Л. М. Карамушка, М. А. Ніконорова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. — Київ, 2010. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 28. — С. 259—266.

Карамушка, Л. М. Зміст та структура тренінгу «Психологічні основи профілактики та подолання професійного стресу в персоналу держадміністрацій» [Текст] / Л. М. Карамушка, Д. І. Куриця // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. –– Київ, 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія, вип. 33. — C. 53—61.

Карамушка, Л. М. Психологія управління конфліктами в організації : (На матеріалі діяльності освітніх організацій) [Текст] : монографія / Л. М. Карамушка, Т. М. Дзюба ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. організац. психології, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Каф. психології, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. — Київ : Наук. світ, 2009. — 268 c. — (Організаційна та економічна психологія).

Карамушка, Л. М. Тренінг «Психологічні умови профілактики та подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах»: структура, зміст, основні інтерактивні техніки [Текст] / Л. М. Карамушка, О. Б. Радченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — Київ, 2013. – Т. 1 :Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 37. — С. 36—41.

Ложкин, Г. В. Практическая психология конфликта [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. — Киев : МАУП, 2000. — 256 c.

Новікова, Н. Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики [Текст] / Н. Новікова // Галицький економічний вісник. — Тернопіль, 2013. — № 2. — С. 79—83.

Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. — Київ : Академвидав, 2010. — 544 с.

Пірен, М. І. Конфліктологія [Текст] : підручник / М. І. Пірен. — Київ : МАУП, 2003. — 360 с.

Радченко, О. Б. Причини виникнення та психологічні умови подолання організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Радченко Ольга Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2014. — 20 с.

Русинка, І. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / І. Русинка. — Тернопіль : Збруч, 2003. — 294 c.

Русинка, І. Конфліктологія : Психотехнології запобігання і управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / І. Русинка. — Київ : Вид. дім «Професіонал», 2007. — 332 с.

Ходаківський, Є. І. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. — Київ : Центр учб. літ., 2008. — 608 с.

* * *

Біловодська, О. А. Управління конфліктами в системі управління людським потенціалом підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Біловодська, Т. В. Кириченко // Економіка та суспільство. — Мукачево, 2017. — № 10. — С. 177—182. — Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/33.pdf, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Древаль, Ю. Д. Проблематика організаційних конфліктів [Електронний ресурс] / Ю. Д. Древаль, Л. М. Лінецький // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. — Харків, 2017. — Вип. 182. — С. 59—68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_182_8, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Дубодєлова А. В. Організаційні конфлікти: особливості, причини виникнення, типологізація / А. В. Дубодєлова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів, 2010. — № 668 : Проблеми економіки та управління. — С. 258—262. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/46796/2/2010n668_Dubodielova_A_V-Orhanizatsiini_konflikty_258-262.pdf, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Карамушка, Л. М. Особливості вияву організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. Б. Радченко // Актуальні проблеми психології. — Київ, 2012. — Т. 1, Вип. 35. — С. 78—82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2012_1_35_19, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Кирій, С. Л. Організаційний конфлікт у публічному управлінні як індикатор необхідності змін [Електронний ресурс] / С. Л. Кирій // Державне будівництво. — Харків, 2014. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_4, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Лавренюк, А. Управління конфліктами в організації [Електронний ресурс] / А. Лавренюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. — Київ, 2016. — Вип. 2 (30). — С. 49—51. — Режим доступу: file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Vkib_2016_2_38-1.pdf, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Ніконорова, М. А. Дослідження основних компонентів психологічної готовності персоналу великих торговельних організацій до профілактики та подолання організаційних конфліктів [Електронний ресурс] / М. А. Ніконорова // Організаційна психологія. Економічна психологія. — Київ, 2015. — № 1. — С. 110—122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2015_1_13, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Остапчук, Д. Шляхи запобігання та розв’язання організаційних конфліктів [Електронний ресурс] / Д. Остапчук, Н. М. Дубравська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. — 2017. — № 2. — С. 94—97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_55, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Радченко, О. Б. Види організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. Б. Радченко // Вісник післядипломної освіти. — Київ, 2014. — Вип. 11. — С. 299—307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2014_11_36, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Радченко, О. Б. Психологічні чинники організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. Б. Радченко // Організаційна психологія. Економічна психологія. — Київ, 2015. — № 2. — С. 80—86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2015_2_13, вільний. — Дата перегляду: 05.10.2020.

Довідку підготувала
Лариса Оленич, завідувачка інформаційно-бібліогрaфічного відділу

Стабільність рівноваги тіла людини

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Ахметов, Р. Ф. Біомеханіка фізичних вправ [Текст] : навч. посібник / Р. Ф. Ахметов ; Житом. держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. — 124 с.

Берко, В. Г. Біомеханіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Берко ; Акад. міжнар. співробітництва з креат. педагогіки. — Вінниця, 2012. — 372 с. : рис.

Биомеханический анализ стратегий поддержания равновесия при вертикальномм стоянии у человека [Электронный ресурс] / А. В. Александров [и др.] // Российский журнал биомеханики. — 2004. — Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/biomehanicheskiy-analiz-strategiy-podderzhaniya-ravnovesiya-pri-vertikalnom-stoyanii-u-cheloveka/viewer, вільний. — Дата перегдяду : 22.06.2020.

Біомеханіка фізичного виховання і спорту [Текст] : навч. посіб. / М. О. Носко [та ін.]. — Київ : Леся, 2012. — 286 с. : рис.

Болобан, В. Н. Регуляция позы тела спортсмена [Текст] / В. Н. Болобан. — Киев: Олимп. лит., 2013. — 232 с.

Болобан, В. Н. Оцінка статодинамічної стійкості тіла та системи тіл спортсменів, які спеціалізуються у складно координаційних видах спорту [Текст] / В. Н. Болобан, Ю. В. Литвиненко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2012. — № 2. — С. 88—92.

Бретз, К. Устойчивость равновесия тела человека [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра пед. наук / Кароль Беретз. – Киев, 1997. — 26 с. — Режим доступу : http://www.rista.ru/production/stabila/docs/auto/bretz.pdf, вільний. — Дата перегляду : 22.06.2020.

Гамалій, В. В. Біомеханічні аспекти техніки рухових дій у спорті [Текст] : навч. посібник / В. В. Гамалій. — Київ : Науковий світ, 2007. — 211 c.

Гурфинкель, В. С. Регуляция позы человека [Текст] / В. С. Гурфикель, Я. М. Коц, М. Л. Шик. — Москва : Наука, 1965. — 256 с.

Денискина, Н. В. Фронтальная устойчивость вертикальной позы человека [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. биол. наук / Наталья Владимировна Денискина. — Москва, 2009. —27 с. — Режим доступу : ttp://iitp.ru/upload/news/250/NDeniskina.doc.pdf, вільний. — Дата перегдяду : 22.06.2020.

Живчак, Й. Біомеханіка людини [Текст] / Й. Живчак, А. Єнча, А. Еліашова. — Ужгород : Закарпаття, 2011. — 90 с. : мал., табл.

Біомеханіка спорту [Текст] / А. М. Лапутін [та ін.]. — Київ : Олімп. літ., 2004. — 320 с.

Литвиненко, Ю. В. Регуляція пози спортсменів у складних умовах статодинамічної стійкості тіла [Текст] : монографія / Ю. В. Литвиненко. — Луцьк : Вежа-Друк, 2018. — 324 с.

Руди, А. Ш. Равновесие как принуип устойчивости [Электронный ресурс] / А. Ш. Руди // Совремнные проблемы науки и образования. — 2014. — № 3. –– Режим доступу : https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12959, вільний. — Дата перегдяду : 22.06.2020.

Рябина, К. Е. Биомеханика поддержания вертикальной позы [Электронный ресурс] : (Обзор моделей поддержания равновесия) / К. Е. Рябина, А. П. Исаев // Весник ЮУрГУ. Серия : Образование, здравоохранение, физическая культура. — 2015. — Т. 15, № 4. — С. 93—98. — Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/biomehanika-podderzhaniya-vertikalnoy-pozy-obzor-modeley-podderzhaniya-ravnovesiya/viewer, вільний. — Дата перегдяду : 22.06.2020.

Сили, Род Р. Анатомия и физиология [Текст]. В 2 кн. Кн. 1 / Род Р. Сили, Трент Д. Стивенс, Филип Тейт. — Киев : Олимп. лит., 2014. — 662 с.: рис.

Сили, Род Р. Анатомия и физиология [Текст]. В 2 кн. Кн. 2 / Род Р. Сили, Трент Д. Стивенс, Филип Тейт. — Киев : Олимп. лит., 2014. — С. 446—1224 : цв. ил., табл.

Статодинамическая устойчивость тела гимнастов высокой квалификации [Текст] / Ю. В. Литвиненко, Ежи Садовски, Томаш Нижниковски, В. Н. Болобан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. — 2015. — № 1. — С. 46—51.

Уилмор, Дж. Х. Физиология спорта и двигательной активности [Текст] / Дж. Х. Уилмор, Д. Л. Костилл. — Киев : Олимп. лит., 1997. — 459 с.

Чхаидзе, Л. В. Об управлении движениями человека [Текст] / Л. В. Чхаидзе. — Москва : Физкультура и спорт; 1970. — 136 с.

Юрьев, А. А. Пулевая спортивная стрельба [Текст] / А. А. Юрьев. — Москва : Физкультура и спорт, 1973. — 431 с. — Гл. 1, р.1 : Некоторые сведения о статике человеческого тела.

Довідку підготувала
Наталія Маскова, провідний бібліограф
інформаційно-бібліографічного відділу

Борис Гуменюк. Лук’янівка

Доброго дня!

У фонді Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки є книга Бориса Гуменюка «Лук’янівка». Проте, відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» бібліотека не може відскановувати книгу повністю. Ми маємо право сканувати лише зміст або окремі сторінки.

Довідку підготувала
Лариса Оленич,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Психологічні особливості професійного вигорання педагогів

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Бутиріна, М. Підготовка майбутніх педагогів до запобігання синдрому професійного вигорання [Електронний ресурс] / М. Бутиріна, В. Перейма // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2018. — Вип. 8(1). — С. 58—67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2018_8(1)__8, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Гандзілевська, Г. Б. Сценарні установки як чинник професійного вигорання вчителів початкової школи [Електронний ресурс] / Г. Б. Гандзілевська, Л. М. Червінко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — Острог, 2019. — Вип. 8. — С. 13—17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2019_8_5, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Грейліх, О. Особливості синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності педагога [Електронний ресурс] / О. Грейліх // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2013. — Вип. 28(2). — С. 433—438. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_2_81, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Карпенко, М. І. Сутність і діагностика синдрому професійного вигорання у сучасних учителів [Електронний ресурс] / М. І. Карпенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 4(2). — С. 168—176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_4(2)__24, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Ларіонова В. В. Професійне вигорання педагога [Електронний ресурс] / В. В. Ларіонова // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 24. — С. 22—24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_12, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Метельська, Н. Й. Вплив емоційного вигорання на розвиток професійної самосвідомості педагогічних працівників [Електронний ресурс] / Н. Й. Метельська // Психологія і особистість. — 2015. — № 1. — С. 97—108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psios_2015_1_10, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Музичко, Л. В. Емоційне вигорання викладачів вищої школи та їхнє професійне здоров’я [Електронний ресурс] / Л. В. Музичко, Л. М. Фальковська, К. П. Гавриловська // Врачебное дело. — 2017. — № 7. — С. 37—44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/LiSp_2017_7_9, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Олійник, І. В. Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів [Електронний ресурс] / І. В. Олійник // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2017. — № 1. — С. 118—125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2017_1_20, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Перегончук, Н. В. Психолого-педагогічний супровід розвитку педагога в умовах «професійного вигорання» [Електронний ресурс] / Н. В. Перегончук // Вісник післядипломної освіти. — 2010. — Вип. 2. — С. 233—240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2010_2_30, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Прокопенко, І. А. Професійне вигорання педагогів як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / І. А. Прокопенко // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2019. — Вип. 45. — С. 59—64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_45_9, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Ржевська-Штефан, З. О. Спонтанність особистості і синдром професійного вигорання у педагогів [Електронний ресурс] / З. О. Ржевська-Штефан // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2014. — Вип. 41. — С. 356—360. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2014_41_84, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Романовська, О. О. Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності викладача ВНЗ як психологічна і педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. О. Романовська // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2017. — № 54/55. — С. 357—366. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2017_54-55_43, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Сиваш, С. В. Синдром «професійного вигорання» у вчителів: зміст, структура, особливості [Електронний ресурс] / С. В. Сиваш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2014. — Вип. 38. — С. 293—301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_42, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Сипченко, О. М. Професійне вигорання викладачів ЗВО як психологічна проблема [Електронний ресурс] / О. М. Сипченко, С. С. Банченко // Молодий вчений. — 2018. — № 10.1. — С. 106—109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Скорик, Ю. Психофізичне вигорання педагога вищої школи як наслідок впливу професійних стресів [Електронний ресурс] / Ю. Скорик // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 11. — С. 311—317. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2013_11_69, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Ткачук, Т. А. Синдром професійного вигорання як проблема сучасної психологічної науки [Електронний ресурс] / Т. А. Ткачук, І. Шумейко // Технології розвитку інтелекту. — 2016. — Т. 2, № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_1_16, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Фесун, Г. Взаємозв’язок компонентів синдрому «професійного вигорання» з особливостями сімейного статусу в педагогів [Електронний ресурс] / Г. Фесун, Т. Нечитайло, Т. Канівець // Психологічні перспективи. — 2019. — Вип. 34. — С. 232—248. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2019_34_19, вільний. — Дата перегляд : 15.05.2020.

Шулдик, А. В. Професійне вигорання викладачів вищої школи [Електронний ресурс] / А. В. Шулдик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2017. — Вип. 1(1). — С. 138-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_1(1)__27, вільний. — Дата перегляду : 15.05.2020.

Довідку підготувала
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу
Лариса Оленич

Революція гідності: створення нового суспільства чи втрата державності (Крим, Донбас)

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Арабаджи Ю. І. Анексія Криму Росією: погляд п’ять років тому [Електронний ресурс] / Ю. І. Арабаджи // Epistemological studies in philosophy, social and political science. — 2019. — Vol. 2, Iss. 1. — Р. 30—48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/epstphsps_2019_2_1_6, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Богініч, О. Л. Громадянське суспільство України після Революції гідності: уроки та перспективи [Електронний ресурс] / О. Л. Богініч // Правова держава. — 2018. — Вип. 29. — С. 63—70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_10, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Боєва, С. С. «Помаранчева революція» та «Євромайдан»: крок назад чи вперед до демократизації? [Електронний ресурс] / С. С. Боєва // Вісник Одеського національного університету. Серія : Соціологія і політичні науки. — 2015. — Т. 20, вип. 1. — С. 75—80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2015_20_1_11, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Грабовська, І. Єврореволюція як Революція гідності в контексті цивілізаційної проблематики [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Філософська думка. — 2014. — № 6. — С. 39—45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_6_5, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Грабовська, І. Філософський аналіз світоглядного наповнення української революції гідності [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Versus. — 2015. — № 1. — С. 106—110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2015_1_18, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Гвоздецький, В. Д. Оновлення адміністративно-правового механізму запобігання і протидії корупції в Україні, урухомлене Революцією гідності [Електронний ресурс] / В. Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2014. — № 4. — С. 4—24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_4_3, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Доманська, О. А. Революція гідності в просторі європейських цінностей [Електронний ресурс] / О. А. Доманська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2015. — № 2. — С. 75—79.  — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_2_19, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Жиров, Г. Б. Анексія Криму, причини та наслідки [Електронний ресурс] / Г. Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2014. — Вип. 45. — С. 68—72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2014_45_12, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Жужа, Л. О. Перетворення громадянського суспільства в Україні під впливом Революції гідності [Електронний ресурс] / Л. О. Жужа // International scientific journal. — 2015. — № 6. — С. 41—45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_6_13, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Казаков, В. Україна, Євромайдан 2013–2014: революція? [Електронний ресурс] / В. Казаков // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — 2014. — Вип. 1(1). — С. 57—63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrsoc_2014_1(1)__7, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Киридон, А. М. Євромайдан — Революція гідності: причини, характер, основні етапи [Електронний ресурс] / А. М. Киридон // Історична пам’ять. — 2015. — Вип. 33. — С. 17—32.  — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2015_33_4, вільнй. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Мацієвський, Ю. В. Внутрішній конфлікт чи прихована агресія: академічна дискусія і експертні оцінки війни на Донбасі [Електронний ресурс] / Ю. В. Мацієвський // Політичне життя. — 2019. — № 2. — С. 55—68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2019_2_12, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Насадюк, Ю. С. Реалії політичних цінностей українського суспільства [Електронний ресурс] : (На прикладі Революції гідності) / Ю. С. Насадюк // Гілея : наук. вісн. — 2014. — Вип. 87. — С. 377—380.  — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_102, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Онуфрів, С. Трансформація ідентичності українського суспільства під час Революції Гідності [Електронний ресурс] / С. Онуфрів // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2016. — Вип. 41. — С. 225—231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2016_41_27, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Потапенко, Я. О. Геополітичні наслідки Євромайдану [Електронний ресурс] / Я. О. Потапенко, О. І. Потапенко // Гілея: наук. вісн. — 2016. — Вип. 105. — С. 352—357. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_105_94, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Рутар, С. М. Зміст та фактори реалізації національної ідеї після Революції гідності [Електронний ресурс] / С. М. Рутар // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 122—127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_20, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Скворець, В. В. Українське суспільство: до та після Євромайдану [Електронний ресурс] / В. В. Скворець // Культурологічний вісник. — 2015. — Вип. 34. — С. 99—106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2015_34_18, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Смирнова, І. Є. Євромайдан в Україні: причини та наслідки [Електронний ресурс] / І. Є. Смирнова // Історичні і політологічні дослідження. — 2014. — № 1/2. — С. 191—204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2014_1-2_25, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Харечко, І. З. Націєтворчий вимір Революції Гідності [Електронний ресурс] / І. З. Харечко // Політикус. — 2016. — Вип. 2. — С. 133—135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_2_29, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Цокур, Є. Г. Легітимність політичної влади в Україні у контексті Революції гідності [Електронний ресурс] / Є. Г. Цокур // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2014. — Вип. 25. — С. 153—160. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_25_23, вільний. — Дата перегляду : 02.05.2020.

Довідку виконала
Лариса Оленич,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

 

Системи фізичного розвитку: профілактико-відновна гімнастика Ф.Т. Ткачова, ситема Ніши, оздоровлення Дікуля, система зміцнення хребта за методом Брега, система природного оздоровлення або формула здоров’я й довголіття Г.С. Шаталової

Доброго дня! По вашій темі рекомендуємо наступні видання:

Дубогай, О. Д. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації: Навчальний посібник/ О. Д. Дубогай, А. М. Тучак, С. Д. Костікова, А. О. Єфімов. — Луцьк : Надстир’я, 1998. — 104 с.

Огнистий А.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі системи : (короткий довідник) / А. В. Огнистий. — Тернопіль : СМТ «ТАЙП», 2009. — 76с.

Самые эффективные методики очищения, голодания и омоложения: Малахов. Гогулан. Ниши. Брэгг. Уокер. Болотов. Шелтон. Семенова / [сост. Ю. С. Пернатьев]. — Харьков : Книжный клуб «Клуб семейного досуга»; Белгород: ООО Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2010. — 288с.

* * *

Ткачев, Ф. Т. Профилактико-восстановительная гимнастика / Ф. Т. Ткачев. — Киев : Здоров’я, 1983. — 103 с.

Ткачев, Ф. Т. В поисках мышечной радости / Ф. Т. Ткачев. — Киев : Здоров’я, 1988. — 148,[1] с. : ил.

* * *

Ниши, К. Алхимия здоровья: 6 «золотых» правил : Система Кацудзо Ниши на практике / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Крылов, 2011. — 250, [1] с. : ил., табл. — (Vita nova).

Ниши, К. Золотые правила здоровья / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Невс. проспект, 2001. — 122 с. : ил. — (Классики естеств. медицины).

Ниши, К. Оздоровление сосудов и крови / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Невс. проспект, 2001. — 124 с. : ил. — (Классики естеств. оздоровления).

Ниши, К. Полный комплекс упражнений для здоровья и долголетия / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Невс. проспект : Вектор, 2007. — 190, [1] с. : ил.

Ниши, К. Система здоровья Ниши : Методика. Упражнения. Медитация / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Вектор, 2009. — 317, [1] с. : ил.

Ниши, К. Система Ниши: золотые правила здоровья / К. Ниши. — Москва : Аст, 2020. — 272 с. — (Человек: душа и тело).

Ниши, К. Система оздоровления. Основы макробиотики / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Изд-во А.В.К., 2001. — 126 с. — (Здоровье без лекарств).

Ниши, К. Философия здоровья / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Невс. проспект : Вектор, 2007. — 153, [2] с. : ил. — (Система здоровья Ниши) (Классика оздоровления. Теория и практика).

Ниши, К. Энергетическое питание: макробиотика / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Невс. проспект, 2001. — 124 с. — (Классики естеств. оздоровления).

Ниши, К. Энергетическое дыхание / К. Ниши. — Санкт-Петербург : Невс. проспект, 2001. — 124 с. — (Классики естеств. оздоровления).

Гогулан, М. Ф. Попрощайтесь с болезнями : опыт собственного излечения по Системе здоровья Ниши / М. Ф. Гогулан. — Донецк : Донеччина, 1996. — 302 с.

* * *

Дикуль, В. Болит поясница? : Лучшие лечебные упражнения : Забыть о боли, двигаться с удовольствием / В. Дикуль. — Москва : Э, 2016. — 142 с. : ил., портр., табл. — (Легендарные упражнения для спины и суставов).

Дикуль, В. Болит шея? : Лучшие лечебные упражнения : Забыть о боли, двигаться с удовольствием / В. Дикуль. — Москва : Э, 2016. — 140 с. : ил.

Дикуль, В. Грыжа или протрузия? : Лучшие лечебные упражнения : Забыть о боли, двигаться с удовольствием / В. Дикуль. — Москва : Э, 2016. — 124 с. : ил.

Дикуль, В. Если болит спина : 21 упражнение + 18 приемов самомассажа / В. Дикуль. — Москва : Эксмо, 2014. — 126 с. : ил., табл.

Дикуль, В. Жизнь без боли в спине : Первая книга главного специалиста по болезням позвоночника / В. Дикуль. — Москва : Эксмо, 2010. — 262, [10] с. : ил.

Дикуль, В. Книга для записей с практическими упражнениями для здорового позвоночника / В. Дикуль. — Москва : Эксмо, 2013. — [208] с. : ил.

Дикуль, В. Лечим спину от грыж и протрузий / В. Дикуль. — Москва : Эксмо, 2011. — 124 с. : ил., портр.

Дикуль В. Лечим спину от остеохондроза / В.Дикуль. — Москва : Эксмо, 2012. — 128с.

Дикуль, В. Опорно-двигательный апарат : Практическая энциклопедия традиционных и инновационных методов лечения / В. Дикуль. — Москва : Эксмо, 2013. — 684 с. : ил.

Дикуль, В. Полная энциклопедия спины и суставов : Традиционные и инновационные методы лечения / В. Дикуль. — Москва : Эксмо, cop. 2013. — 684 с. : ил. — (Медицинская энциклопедия).

Дикуль, В. 3 лучшие системы против боли в спине: дома, на работе, в дороге / В. Дикуль. — Москва : Эксмо, 2011. — 188, [13] с.

Дикуль, В. Чтобы спина не болела : Лучшие лечебные упражнения : Забыть о боли, двигаться с удовольствием / В. Дикуль. — Москва : Э, 2016. — 144 с. : ил., табл. — (Легендарные упражнения для спины и суставов)

* * *

Брегг, П. Оздоровлення без ліків / П. Брегг ; пер. М. А. Хотинської. — Львів : Каменяр, 2001. — 340 с.

Брегг, П. С. Чудо голодування / П. С. Брегг ; пер. з англ. — Львів : Край, 1992. — 160 c.

Брэгг, П. Позвоночник — ключ к здоровью / П. Брег. — Санкт-Петербург : Нев. проспект, 2005. — 92 с. : ил. — (Классики естественной медицины).

Крук, М. «…І хай ваші босі ноги доторкнутися до землі…» : Методика оздоровлення Поля Брега повертає до простих засад гармонії з власним організмом / М. Крук // Україна молода. — 2015. — № 35 (12 берез.). — С. 13.

Петренко, О. Урок виживання — нервова сила за Полем Бреггом / О. Петренко // Безпека життєдіяльності. — 2011. — № 9. — С. 13.

* * *

Шаталова, Г. С. Азбука здоровья и долголетия / Г. С. Шаталова. — Москва : Энергоатомиздат, 1995. — 285, [1] с. : ил.

Шаталова, Г. Здоровье человека : Философия, физиология, профилактика / Г. Шаталова. — Москва : Междунар. гуманит. фонд «Знание», 1998. — 457 с. : ил.

Шаталова, Г. Система естественного оздоровления Галины Шаталовой / Г. Шаталова, Ю. Шаталов, С. Шаталов. — Санкт-Петербург : Вектор, 2014. — 368 с.

Шаталова, Г. Философия здоровья : Система естественного оздоровления СЕО / Г. Шаталова. — Москва : Елен и Кя, 1997. — 221,[1] с. : ил.

Шаталова, Г. С. Философия здоровья / Г. С. Шаталова, Г А. Шаталова, Ю. А. Шаталов. — Санкт-Петербург : Вектор, 2014. — 189 с. : ил.; 21 см. — (Золотой бестселлер) (Классика оздоровления. Теория и практика).

Довідку підготувала
Лариса Оленич,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Законодавчі та нормативні матеріали, що регулюють інформаційно-рекламну діяльність бібліотек

Доброго дня! Законодавчі та нормативні акти, що регламентують інформаційно-рекламну діяльність бібліотек:

Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27.01.1995 № 32/95, ред. від 01.01.2017 // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95, вільний. — Дата перегляду : 26.04.2020.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ, ред. від 21.12.2019 // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12, вільний. — Дата перегляду : 26.04.2020.

Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 № 270/96, ред. від 18.04.2020 // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр, вільний. — Дата перегляду : 26.04.2020.

Концепція Національної програми інформатизації : схвалено Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.1998 № 75/98-ВР, ред. від 13.02.2020 // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр, вільний. — Дата перегляду : 26.04.2020.

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 219  // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/219-2016- %D1%80, вільний. — Дата перегляду : 26.04.2020.

ДСТУ 7448:2013. Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять ; чинний від 2009-01-01. — Вид. офіц. — Київ : Мінекономрозвитку, 2014. — Режим доступу : http://www.library.kherson.ua/2016/dstu7448-2013.pdf, вільний. — Дата перегляду : 26.04.2020.

ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення поняття ; чинний від 2009-01-01. — Вид. офіц.  — Київ : Держспоживстандарт України, 2009.

Довідку підготувала
Лариса Оленич,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Адміністративно-територіальний поділ. Тернопільська область

Доброго дня! Про адміністративно-територіальний устрій (саме) Тернопільської області у фонді бібліотеки є видання:

Тернопільська область : Адміністративно-територіальний устрій (станом на 1 червня 1997 р.). — Тернопіль, 1997. — 238 c.

Тернопільська область : Адміністративно-територіальний поділ : на 1 січня 1983 року / упоряд. М. В. Дудар ; Викон. комітет Терноп. обл. Ради нар. депутатів. — Львів : Каменяр, 1983. — 120 с.

Про зміни, внесені до адміністративно-територіального устрою Тернопільської області протягом останніх років, можна дізнатися з таких нормативних актів:

Про затвердження перспективи плану формування територій громад Тернопільської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 груд. 2015 р. № 1391-р. // Урядовий кур’єр. — 2015. — № 244 (29 груд.). — С. 16 : табл.; граф.

Зміни в адміністративно-територіальному устрої України : У Тернопільській області // Відомості Верховної Ради України. — 2016. — № 8. — С. 19—20. — Зміст: У Борщівському р-ні: Скала-Подільська селищна та Гуштинська, Іванківська, Лосяцька, Ниврянська і Турильченська сільські ради рішенням від 17 лип. 2015 р. об’єдналися в Скала-Подільську селищну територіальну громаду ; У Гусятинському р-ні: Гусятинська селищна та Вільхівчицька і Суходільська сільські ради рішенням від 15 лип. 2015 р. об’єдналися в Гусятинську селищну територіальну громаду ; У Гусятинському р-ні: Васильковецька, Крогулецька, Нижбірківська, Старонижбірківська, Целіївська та Чабарівська сільські ради рішенням від 17, 19, 23, 24 лип. 2015 р. об’єдналися у Васильковецьку сільську територіальну громаду ; У Збаразькому р-ні: Колодненська і Шимковецька сільські ради рішенням від 12 серп. 2015 р. об’єдналися в Колодненську сільську територіальну громаду ; У Зборівському р-ні: Богданівська, Озернянська, Осташівська і Цебрівська сільські ради рішенням від 12 серп. 2015 р. об’єдналися в Озернянську сільську територіальну громаду ; У Козівському р-ні: Козлівська селищна та Покропивнянська, Слобідська і Таурівська сільські ради рішенням від 23 і 24 лип. 2015 р. об’єдналися в Козлівську селищну територіальну громаду ; У Монастириському р-ні: Коропецька селищна та Вербківська і Садівська сільські ради рішенням від 29 лип. 2015 р. об’єдналися в Коропецька селищну територіальну громаду ; у Підволочиському р-ні: Підволочиська селищна та Богданівська, Галущинська, Дорофіївська, Жеребківська, Іванівська, Кам’янківська, Качанівська, Клебанівська, Мисловецька, Оріховецька, Рожиська, Староміщинська, Супранівська, Туріввська, Хмелиськівська і Чернилівська сільські ради рішенням від 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 лип. та 9 серп. 2015 р. об’єдналися в Підволочиську селищну територіальну громаду ; у Тереболянському р-ні: Багатківська, Бенівська, Бурканівська, Вишнівчицька, Гайворонківська, Гвардійська, Зарваницька, Золотниківська, Котузівська, Маловодівська, Надрічненська, Семиківська, Соколівська та Соснівська сільські ради рішенням від 23, 24, 27 і 28 лип. 2015 р. об’єдналися в Золотниківську сільську територіальну громаду ; У Тереболянському р-ні: Глещавська, Іванівська, Ілавченська та Сороцька сільські ради рішенням від 17 лип. 2015 р. об’єдналися в Іванівську сільську територіальну громаду ; у Тереболянському р-ні: Микулинецька селищна та Дворічанська, Заздрівська і Ладичанська сільські ради рішенням від 10, 11, 12 серп. 2015 р. об’єдналися в Микулинецьку селищну територіальну громаду.

Зміни в адміністративно-територіальному устрої України // Відомості Верховної Ради України. — 2016. — № 19. — С. 48. — Із змісту: Тернопільська обласна рада рішенням від 30 липня 2004 року у Кременецькому районі перейменувала Радянську сільраду на Великомлинівецьку.

Про зміни в адміністративно-територіальному устрої України. Тернопільська обласна рада рішенням від 23 жовт. 2012 р. у Збаразькому районі підтвердила місцезнаходження центру Базаринської сільради у селі Базаринці // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 49. — С. 20176.

Про зміни в адміністративно-територіальному устрої України.  Тернопільська обласна рада рішенням від 17 листоп. 2011 р. у Монастириському р-ні перейменувала Устє-Зеленську сільраду на Устя-Зеленську // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 7. — С. 346

Про зміни в адміністративно-територіальному устрої України : Тернопільська обласна рада від 22 жовт. 2008 р. внесла в адміністративно-територіальний устрій області такі зміни: У Зборів. р-ні уточнила назву села Красне Погрібецької сільради на село Красна; у Монастир. р-ні уточнила назву села Дубенки Дубенківської сільради на село Дубенка // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 3/4. — С. 128

Про віднесення м.міста Кременець Кременецького району Тернопільської області до категорії міст обласного значення : постанова Верховної Ради України від 13 трав. 2015 р. № 397-VIII // Урядовий кур’єр. — 2015. — № 93 (27 трав.). — С. 14.

Про віднесення міста Бережани Бережанського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення : постанова Верховної Ради України від 13 трав. 2015 р. № 398-VIII // Урядовий кур’єр. — 2015. — № 93 (27 трав.). — С. 14.

Про віднесення міста Чортків Чортківського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення : постанова Верховної Ради України від 19 верес. 2013 № 609-VII // Відомості Верховної Ради . — 2014. — № 22. — С. 833.

Рекомендуємо використати також довідники з адміністративно-територіального устрою України, аналітичні публікації та електронні ресурси:

Україна : Адміністративно-територіальний устрій : станом на 1 січня 2012 р. : довідник / заг. ред. В. О. Зайчука ; Верховна Рада України. — Київ : Парлам. вид-во, 2012. — 784 с.

Українська РСР. Адміністративно-територіальний устрій : на 1 січня 1987 року : довідник / Президія Верховної Ради УРСР; відп. ред. : В. І. Корненко, В. І. Стадник; упоряд. : П. М. Гринюк, А. Я. Сидорін. — Київ : Голов. ред. УРЕ, 1987. — 504 с.

Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. Т. 1 / ред. В  Є. Нижник. — Київ : Політвидав України, 1969. — 544 с.

Українська РСР : Адміністративно-територіальний поділ. Т. 2 / ред. В.  Є. Нижник. — Київ : Політвидав України, 1969. – 632 с.

Українська РСР : Адміністративно-територіальний поділ : на 1 вересня 1946 року / Інформ.-стат. відділ при секретаріаті Президії Верховної Ради Української РСР. — Вид. 1-ше. — Київ : Укр. вид-во політ. літ., 1947. — 36 с.

* * *

Тернопільщина. Історія міст і сіл : [в 3 т.] / [редкол. : В. Хомінець та ін.]. — Тернопіль : Збруч, 2014. — Т. 1—3.

Гуцал, П. Адміністративно-територіальний поділ Тернопільщини від давнини до сучасності / П. Гуцал // Тернопільщина. Історія міст і сіл. — Тернопіль, 2014. — Т. 1. — С. 15—20.

Заставецька, Л. Б. Сучасний адміністративно-територіальний устрій Тернопільської області / Л. Б. Заставецька, Т. Б. Заставецький // Подільський регіон: виклики ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25 квіт. 2017 року / редкол. : М. Я. Сивий [та ін.] ; Терноп. нац. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2017. — С.12—22 : табл.

Ілляш, І. Д. Особливості формування і сучасний стан мережі поселень Тернопільської області / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія. Охорона природи) : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23—24 трав. 2013 р., м. Тернопіль. — Тернопіль, 2013. — С. 53—55.

Монастирський, Г. Комплексний підхід до удосконалення адміністративно-територіального устроюТернопільської області / Г. Монастирський // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей Десятої Ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених / ТНЕУ. — Тернопіль., 2013. — Ч. 1. — С. 243—245.

* * *

Геопортал адміністративно-територіального устрою України / Міністерство розвитку громад та територій України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. — Текст. електрон. дані. — Режим доступу: https://atu.gki.com.ua/, вільний. — Дата перегляду : 20.04.2020.

Адміністративно-територіальний устрій України // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. — Текст. електрон. дані. — Режим доступу: https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html, вільний. — Дата перегляду : 20.04.2020.

Довідку підготували:
Лариса Оленич, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу,
Марія Іванків, головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії.

Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності бібліотек

Доброго дня!

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Булахова, Г. Бібліотечна реклама як засіб комунікації [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національноїбібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2011. — Вип. 30. — С. 150—160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_30_14, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Булахова, Г. Виставкова діяльність у рекламній стратегії бібліотек [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — Вип. 35. — С. 556—566. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_56, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Булахова, Г. Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національноїбібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — Вип. 50. — С. 509—517. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_40, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Булахова, Г. Реклама продуктів і послуг бібліотек на бібліотечному веб-сайті [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2015. — Вип. 41. — С. 396—405. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_30, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Булахова, Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2014. — Вип. 39. — С. 256—266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_23, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Булахова, Г. І. Рекламна діяльністі бібліотек як інструмент популяризації бібліотечних фондів : сучасні наукові підходи до визначення [Текст] / Г. І. Булахова // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору. — Київ, 2014. — С. 269—272.

Булахова, Г. Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — Вип. 43. — С. 331—345. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_23, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Голівець, В. Редакторське опрацювання соціальних мереж: підходи до створення контенту з метою формування позитивного іміджу компанії [Текст] / В. Голівець, Р. Сегол // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 17—20.

Козак, Н. О. Реклама як елемент бібліотечного маркетингу : (З досвіду діяльності роботи наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) [Електронний ресурс] / Н. О. Козак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. — Кам’янець-Подільський, 2010. — Вип. 2. — С. 361—368. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2010_2_41, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Міщенко, І. Г. Бібліотечна реклама — засіб позиціонування сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / І. Г. Міщенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. — Кам’янець-Подільський, 2015. — Вип. 4. — С. 288—290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_57, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Самохіна, Ж. Аспекти маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки: реклама електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / Ж. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2017. — Вип. 47. — С. 45—53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_47_6, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Самсонов, М. Реклама бібліотек в онлайнових соціальних мережах [Електронний ресурс] / М. Самсонов // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 532—542. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_49, вільний. — Дата перегляду : 15.04.2020.

Довідку підготувала
Лариса Оленич,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

Діяльність Наукового товариства імені Шевченка у 1898—1939 роках

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати наступні текстові та електронні джерела:

Бібліографія Записок Наукового Товариства імені Шевченка. Т. І—CCXL [Електронний ресурс] / Наук. т-во ім. Шевченка, комісія бібліографії і книгознавства ; уклад. В. Мейхер ; ред. О. Купчинський. — Львів, 2003. — 742 с. — (Науково-довідкові видання. Серія І. Бібліографія ; т. 13). — Режим доступу : http://shron1.chtyvo.org.ua/Maikher_Vasyl/Bibliohrafiia_Zapysok_Naukovoho_tovarystva_imeni_Shevchenka_Tomy_I-CCXL_1892-2000.pdf, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

Гнатюк, В. Наукове товариство імени Шевченка у Львові : Історичний нарис першого 50-річчя — 1873—1923 [Електронний ресурс] / В. Гнатюк ; Укр. вільний ун-т. — 2-ге вид. — Мюнхен ; Париж, 1984. — 175 с. — Режим доступу : http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/7187/file.pdf, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

Григорук, Н. А. Микола Чубатий і Наукове товариство ім. Шевченка [Електронний ресурс] / Н. А. Григорук // Гілея: наук. вісник. — Тернопіль, 2017. — Вип. 127. — С. 64—66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_127_17, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

Зайцева, З. І. Наукове товариство ім. Шевченка в академічному інформаційному просторі (1894—1914 рр.) [Електронний ресурс] / З. І. Зайцева // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. — Чернівці, 2017. — Вип. 5. — С. 147—157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2017_5_16, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

Збожна, О. Іван Пулюй і «Наукове товариство ім. Шевченка» [Електронний ресурс] / О. Збожна // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 2014. — Т. 37 : Фізичний збірник, Т. 9. — С. 333—340. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_fiz_2014_37_9_37, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

Конта, Р. Реформування Наукового товариства ім. Шевченка та розвиток української етнології в 1892—1898 роках : (на матеріалах «Записок НТШ») [Електронний ресурс] / Р. Конта // Етнічна історія народів Європи. — Київ, 2013. — Вип. 39. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2013_39_7, вільний. — дата перегляду : 08.04.2020.

Кушнір, Р. М. Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє [Електронний ресурс] / Р. М. Кушнір, А. В. Фелонюк // Вісник Національної академії наук України. — 2019. — № 1. — С. 64-84. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2019_1_9, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

Рудницький, Л. І. Патріярх Йосиф Сліпий і Наукове товариство ім. Шевченка [Електронний ресурс] / Л. І. Рудницький //Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2017—2018. — № 4/3. — С. 23—28. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2017-2018_4-3_4, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

Савенко, В. Наукова діяльність членів Історично-філософської секції НТШ у сфері історії України (1892—1914 рр.) [Електронний ресурс] / В. Савенко // Наукові записки. Серія : Історія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — Вип. 1. — С. 53—58. — Режим доступу : http://shron1.chtyvo.org.ua/Savenko_Viktor/Naukova_diialnist_chleniv_istorychno-filosofskoi_sektsii_NTSh_u_sferi_istorii_Ukrainy_1892_1914_rr.pdf, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

У пошуках історичної правди : збірник на пошану Миколи Чубатого, 1889—1975 / ред. : Г. Лужницький, Я. Падох. — Ню Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1987. — ХХХІІ, 548 с. : фот. — (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка ; т. 205. Історично-філософічна секція. Правнича комісія ; ч. 2).

Халак, Н. В. Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896—1918) [Електронний ресурс] / Н. В. Халак // Українська біографістика. — 2013. — Вип. 10. — С. 340-357. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2013_10_22, вільний. — Дата перегляду : 08.04.2020.

Довідку підготувала
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу
Лариса Оленич

Висвітлення становища української нації в СРСР у працях шістдесятників

Доброго дня! Пропонуємо по Вашій темі опрацювати такі книги та статтті:

Бердиховська, Б. Бунт покоління : розмови з українськими інтелектуалами / Б. Бердиховська, О. Гнатюк. — Київ : Дух і літера, 2004. — 332 с.     63.3(4Укр)  Б48

Василишин, Я. Домінанта національного в боротьбі шістдесятників / Я. Василишин // Дивослово. — 2003. — № 12. — С. 16—17.

Гучко Г. І. Феномен шістдесятництва як вияв української ідентичності [Електронний ресурс] / Г. І. Гучко // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2013. – Вип. 16. – С. 177-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2013_16_22, вільний. — Дата перегляду :03.04.2020.

Драч, Іван. Для мене “шістдесятнитцтво” бескінечне / І. Драч // Золота пектораль. — 2014. — № 3/4. — С. 6—8.

Корогодський, Р. Феномен і проблеми великої віри : (Портрет Євгена Сверстюка) / Р. Корогодський // Сучасність. — 2004. — № 11. — С. 128—142 ; № 12. — С. 110—124

Масленко, О. Крок до самих себе : урок-“круглий стіл у телестудії” в 11 класі (2 години) : [про шістдесятництво як літературне та суспільно-політичне явище] / О. Масленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2009. — № 12. — С. 55—66.

Овчарук О. В. Феномен “шістдесятництва” в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності / О. В. Овчарук // Культура і сучасність. — 2015. — № 1. — С. 21—28.

Секо Я. Розвиток українського шістдесятництва у 1965–1971 рр. / Я. Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2014. — Вип. 2(1). — С. 128—134.

Славич, В. Шістдесятництво як явище соціальне і культурологічне : (бінарний урок в 11 класі) / В. Славич, М. Лукашенко // Дивослово. — 2017. — № 5. — С. 15—18

Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво : профілі на тлі покоління (іст.-літ. та поетикальний аспекти) : монографія / Л. Тарнашинська ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Смолоскип, 2010. — 632 с.      83.3(4Укр)  Т21

Тарнашинська, Л. Шістдесятництво: філософія покоління як “публічна свідомість” / Л. Тарнашинська // Сучасність. — 2005. — № 4. — С. 105—117.

Тарнашинська, Л. Балансування між “риторичним раціоналізмом” і “естетичною правдою”: ще один аспект шістдесятництва / Л. Тарнашинська // Слово і час. — 2014. — № 10. — С. 27—44.

Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво в “духовній ситуації” своєї доби: синергетичний вимір / Л. Тарнашинська // Слово і час. — 2012. — № 3. — С. 19—37.

Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні / Л. Тарнашинська // Слово і час. — 2006. — № 3. — С. 59—71.

Тарнашинська, С. Українське шістдесятництво як “дух часу”: концептуалізація, інтерпретація : Аберація явища у постмодерному прочитанні / С. Тарнашинська // Тарнашинська, Л. Презумпція доцільності : абрис сучасної літературознавчої концептології / Л. Тарнашинська. — Київ, 2008. — С. 154—174 .

Шевчук, В. “Шістдесятництво живий дух самостояння” / В.Шевчук // Золота пектораль. — 2016. — № 2. — С. 3—7.

Довідку підготувала
Лариса Оленич,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу

 

Управління рекламною діяльністю організації в умовах ринку

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підручник / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; Ін-т економіки і управління. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 392 с.   65.9(4Укр)   Б20

Братко, О. С. Маркетингова політика комунікацій : навчальний посібник / О. С. Братко. — Тернопіль : Карт-бланш, 2006. — 275 с.  65.9(4Укр)  Б87

Волощенко, О. В. Рекламна діяльність як важливий елемент системи маркетингових комунікацій сучасного підприємства / О. В. Волощенко // Наука й економіка. — Хмельницький, 2016. — Вип. 3 (43). — С. 34-38. 65.9(4Укр) Н34

Голда, Н. Методи економічного аналізу в рекламній діяльності / Н. Голда, Р. Федорович // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 1. — С. 176—87.

Голда, Н. Особливості формування рекламної стратегії / Н. Голда, А. Голда, О. Міщук // Галицький економічний вісник. — 2012. — № 1. — С. 144—148.

Гусак, В. Визначення цілей рекламної компанії / В. Гусак, Ю. Вовк // Прикладна економіка — від теорії до практики. — Тернопіль, 2015. — С. 52—54.  65.9(4Укр)  П75

Джефкінс, Ф. Реклама : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; пер. з англ. — Київ : Знання, 2001. — 456 c.    65.05  Д40

Дубовик, Т. В. Інформаційне забезпечення управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві / Т. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 11. — С. 205—210.

Лук’янець, Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посіб. / Т. І. Лук’янець. — Київ : КНЕУ, 2003. — 442 с.  65.9(4Укр)  Л84

Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Д. А. Штефанич, О. Д. Дячун, С. Б. Семенюк та ін. — Тернопіль, 2015. — 232 с.  65.9(4Укр)  М27

Огілві, Д. Про рекламу / Д. Огілві ; пер. з англ. Д. Шостака. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. — 288 с. : іл.    659  О-36

Оністрат, О. В. Ефективність рекламної діяльності підприємств / О. В. Оністрат // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 7. — С. 127—132.

Оністрат, О. Процес та етапи розробки програми рекламної діяльності / О. Оністрат // Галицький економічний вісник. — 2008. — № 4. — С. 63–67.

Павленко, А. Ф. Маркетингові комунікації : сучасна теорія і практика : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. — Київ : КНЕУ, 2005. — 408 с.    65.9(4Укр)  П12

Примак, Т. Рекламний креатив : навч. посіб. / Т. Примак. — Київ : КНЕУ, 2006. — 326 с.    65.9(4Укр)  П76

Семенюк, С. Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. — 2015. — № 1. — С. 155—161.

Терехов, Д. С. Інтернет-реклама у маркетинговій складовій системи антикризового управління підприємством / Д. С. Терехов // Наука й економіка. — Хмельницький, 2014. — Вип. 3(35). — С. 103—107.    65.9(4Укр)  Н34

Шведун В. О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю / В. О. Шведун // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 6. — С. 84—90.

Юзьвак, Л. Важливі аспекти механізму планування рекламної кампанії регіональними фірмами: аналіз і перспективи / Л. Юзьвак // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 2. — С. 72—78.

Довідку підготувала
Алексєєва Ольга,
провідний бібліотекар
інформаційно-бібліографічного відділу

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку