Ваше ім'я*

Ваш email*

Категорія

Зміст запиту

Мета запиту

Історія Франції 1914 – 1924 рр.

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Ачкіназі, Б. О. Загострення політичної ситуації у Франції після закінчення Першої світової війни / Б. О. Ачкіназі // Український історичний журнал. – 2001. – № 5. – С. 91-107.

Ачкинази, Б. А. Социальная политика Национального блока (1919-1920 гг.) / Б. А. Ачкинази // Французский ежегодник : статьи и материалы по истории Франции. 1981. – Москва, 1983. – С. 91-105.

Беккер, Ж. Новое в изучении истории первой мировой войны во Франции / Ж. Беккер // Новая и новейшая история. – 1999. – № 2. – С. 44-52.

Глухов, В. П. Германское наступление во Франции / В. П. Глухов // История первой мировой войны : 1914-1918 : в 2-х т. – Москва, 1975. – Т. 2. – С. 440-477 : карты.

Гренвилл, Дж. Великобритания, Франція и Соединенные Штаты: от войны к миру / Дж. Гренвилл // Гренвилл, Дж. История ХХ века. Люди. События. Факты / Дж. Гренвилл. – Москва, 1999. – С. 141-151 : ил.

Даниленко, В. М. Всесвітня історія : хронологія основних подій / В. М. Даниленко, С. А. Кокін. – Київ : Либідь, 1997. – 264 с.

История Франции. В 3 т. Т. 3 / отв. ред. А. З. Манфред. – Москва : Наука, 1973. – 599 с.

Франция в начале ХХ в. // Люблинская А. Д. Очерки истории Франции с древнейших времен до окончания первой мировой войны / А. Д. Люблинская, Д. П. Прицкер, М. Н. Кузьмин. – Ленинград, 1957. – С. 337-366.

Обострение внутренних противоречий в воюющих странах : Франция // Всемирная история : в 10-ти т. – Москва, 1960. – Т. 7. – С. 556-558.

Обострение классовой борьбы в Англии, Франции и США. Революционное движение и установление фашизма в Италии // Новая и новейшая история (1870-1986) / под ред. Е. И. Поповой и К. Н. Татариновой. – Москва, 1988. – С. 189-197.

Первая мировая война // История Франции : в 3-х т. – Москва, 1973. – Т. 2. – С. 569-605.

Період між світовими війнами : Франція І (1919-1931) // Кіндер, Г. Всесвітня історія : dtv-Atlas : довідник / Г. Кіндер, В. Хільгеман, М. Гергт. – Київ, 2007. – С. 425.

Тарле, Е. В. Последнее германское наступление и перелом в мировой войне : [Французский фронт в 1917 г. Поражение французской армии. Военные бунты во Франции] / Е. В. Тарле // Тарле, Е. В. Сочинения : в 12-ти томах / Е. В. Тарле. – Москва, 1958. – С. 394-397.

Довідку підготувала головний бібліограф В. Чупрова

Система каталогів і картотек у ДБА бібліотек

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Библиотечные каталоги : учеб. для вузов / под ред. Г. И. Чижковой. —2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Книга, 1977. — 303 с.

Библиотечные фонды и каталоги : учебник для вузов / под ред. Ю. В. Григорьева. — Москва : Сов. Россия, 1961. — 384 с.

Вершинин, М. И. Электронный каталог : проблемы и решения : учеб.-практ. пособие / М. И. Вершинин. — Санкт-Петербург : Профессия, 2007. — 232 с.

Воронько, К. Л. Организация библиотечных фондов и каталогов : учеб. для библ. техникумов / К. Л. Воронько. — Москва : Книга, 1981. — 327 с.

Головащук, А. Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій / А. Головащук // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8. — С. 16—18.

Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст.- перше десятиліття ХХІ ст.) : монографія / Т. Добко ; ред. О. С. Онищенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — 376 с.

Добко, Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. — 2011. — № 4. — С. 11—23.

Жданова, Р. Друкований каталог – важливе джерело інформації про бібліотечні фонди / Р. Жданова // Вісник Книжкової палати. — 2003. — № 3. — С. 20—23. — Бібліогр.: 16 назв.

Карачинська, Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. — Харків : Основа, 1992. — 160 с.

Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : метод. посібник / НАН України, Нац. б-ка імені В. І. Вернадського ; уклад.: Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь. — Київ, 2015. — 48 с.

Каталоги и картотеки ЦБС : практ. пособие / под ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна. — Москва : Книга, 1985. — 128 с.

Кленов, А. В. Организация библиотечных фондов и каталогов : учеб. для библ. техникумов / А. В. Кленов, В. В. Петровский. — Москва : Сов. Россия, 1959. — 256 с.

Лобановська, І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 4. — С. 16—20.

Ніколайчук, Н. Довідковий апарат — основа бібліотеки / Н. Ніколайчук // Пам’ять століть. — 2010. — № 1/2. — С. 42—45.

Осаула, В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / В. Осаула // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 3. — С. 19—22.

Остапчук, Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів / Ю. Остапчук // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 9. — С. 15—20.

Оформлення систематичних каталогів : перелік роздільників : рекомендації / М-во культури України. — Київ, 1993. — 23 c.

Приходько, А. Розроблення традиційних карткових каталогів видань / А. Приходько, Н. Трухан // Вісник Книжкової палати. — 2007. — № 10. — С. 22—27.

Систематический каталог : практ. пособие / сост. Э. Р. Сукиасян. — Москва : Кн. палата, 1990. — 182 с.

Сокальський, О. С. Бібліотечні фонди і каталоги / О. С. Сокальський, Є. П. Тамм, В. М. Туров. — Київ : Вища школа, 1971. — 364 с.

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі. Організація, ведення й редагування : метод. рек. [Електронний ресурс] / за заг. ред. І. Г. Лобановської ; АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ, 2006. –166 с. — Режим доступу : http://old.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/Katalogy.pdf (дата звернення 06.12.2018).

Юшковец, В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковец // Бібліотечний форум України. — 2011. — № 4. — С. 18—19.

Довідку підготувала провідний бібліограф Ю. Куніцька

Бібліографічна діяльність ЦБС

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Библиографическая работа в библиотеке : организация и методика : учебник / ред. О. П. Коршунов. – Москва : Книжная палата, 1990. – 254 с.

Добко, Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2004. – 90 с.

Довідково-бібліографічна та інформаційна робота [Електронний ресурс] / Білоцерківська міська ЦБС. – Текст. дані. – Режим доступу : http://www.biblioteka.com.ua/biblioteku/poslygu/1742-dovdkovo-bblografchna-ta-nformacyna-robota.html (дата зверення 06.12.2018).

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей ЦБС : методические рекомендации [Электронный ресурс] / сост. О. Г. Колесникова, И. Е. Сутыгина. – Текст. дан. – Ижевск, 2011. – 53 с.. – Режим доступа : http://unatlib.ru/publishing-library/methodical-materials/407-informatsionno-bibliograficheskoe-obsluzhivanie-polzovatelej-tsbs (дата зверення 06.12.2018).

Коготков, Д.Я. Библиографическая деятельность библиотек: организация, управление, технология  [Электронный ресурс] : учебник / Д.Я. Коготков. – Текст. дан. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 304 с.– Режим доступа : http://iub.at.ua/load/navchalni_posibniki/kogotkov_d_ja_bibliograficheskaja_dejatelnost_biblioteki_organizacija_upravlenie_tekhnologija_uchebnik_kogotkov_d_ja/2-1-0-84 (дата зверення 06.12.2018).

Моргенштерн, И.Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика [Электронный ресурс] / И.Г. Моргенштерн; сост. и науч. ред. Г. А. Губанова. – Текст. дані. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2011. – 176 с.– Режим доступа : http://prof.lib.tomsk.ru/files2/3785_2.pdf (дата зверення 06.12.2018).

Организация работы ЦБС : инструкции и учетные формы / ред. Р. З. Зотовой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Книга, 1985. – 192 с. –

Техника работы централизованной библиотечной системы : иструктивно-метод. рекомендации и учетные формы / ред. Р. З. Зотова, В. В. Серов ; М-во культуры СССР. – Москва : Книга, 1978. – 110 с.

Довідку підготувала провідний бібліограф Н. Маскова

Вплив малих промислових виробництв на територіальну організацію суспільства

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Ісаченко, Д. Підтримка малого промислового підприємництва / Д. Ісаченко, І. Буркинський, І. Згуров // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 246-251.

Ісаченко, Д. Проблеми розвитку малого промислового бізнесу / Д. Ісаченко, І. Буркинський, І. Згуров // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 279-283.

Іщук, С. І. Регіональна економіка: теорія, методи, практика : підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 447 с.

Іщук, С. О. Структурні зміни у промисловому секторі економіки регіонів України: динаміка та ефективність / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Регіональна економіка. – 2017. -№ 3. – С. 37-47.

Копер, Н. Основні аспекти впливу промислового розвитку регіону на його соціальний розвиток / Н. Копер // Історія української географії. – Тернопіль, 2008. – Вип. 18. – С. 108 – 112 .

Підгрушний, Г. П.  Особливості впливу промислового виробництва на регіональний розвиток / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2005. – № 2. – С. 55-61.

Системні зміни у господарстві України та їх вплив на територіальну структуру виробництва і розселення населення / В. П. Нагірна [та ін.] // Український географічний журнал. – 2008. – № 3. – С. 38 – 44.

Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення: монографія / Терноп. нац. екон. ун-т ; ред. : А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль, 2016. – 440 с.

Якубовський, М. Регіональні особливості розвитку промисловості України / М. М. Якубовський, М. О. Солдак // Економіка України. – 2017. – № 3. – С. 35–48.

Підготувала головний бібліограф Віра Чупрова

Нормативізм Ганса Кельзена

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Біленчук, П. Д. Філософія права : навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. Д. Гвоздецький, С. С. Сливка. – Київ : Атіка, 1999. – 208 c.

Жовтобрюх, М. М. Нормативізм Г. Кельзена та К. Шмітта як теоретико-правова антитеза соціології права: до постановки проблеми / М. М. Жовтобрюх // Право і безпека. – 2012. – № 3. – С. 175–181.

Заморська, Л. І. Дія та дійсність нормативності права (за Г. Кельзеном) / Л. І. Заморська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Т. 11. – С. 282–288.

Заморська, Л. І. Ідеї формування нормативізму (неопозитивізму) та його значення / Л. І. Заморська // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 367–372.

Кельзен, Г. Чисте Правознавство : з додатком: Проблема справедливості / Г. Кельзен ; пер. з нім. О. Мокровольський. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. – (Філософська думка).

Ковальчук, О. Проблема цінності права в нормативістській теорії Г. Кельзена / О. Ковальчук, В. Хаврук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 92. – С. 120–124.

Ковтонюк, А. Юридичний позитивізм: історія і сучасність / А. Ковтонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 74/76. – С. 40–43.

Корнута, Р. Друге прочитання основної праці Ганса Кельзена «Чисте правознавство» / Р. Корнута // Право України. – 2005. – № 10. – С. 13–17.

Патей-Братасюк, М. Філософія права : навч. посіб. / М. Патей-Братасюк. – Тернопіль : Астон, 2006. – 344 с.

Полонка, І. Нормативістська теорія Ганса Кельзена: аналітичний підхід / І. Полонка // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7. – С. 83–86

Рабінович, С. Конституційні революції в Україні з перспективи «Чистого правознавства» Ганса Кельзена / С. Рабінович // Юридичний вісник. – 2016. – № 2. – С. 184–190.

Темченко, В. Особливості співвідношення моралі і права у концепції «чистого права» Г. Кельзена / В. Темченко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 36–38.

Теплюк, М. Чинність і дія норм права в теорії «чистого правознавства» Г. Кельзена / М. Теплюк // Юридична Україна. – 2012. – № 3. – С. 4–8.

Філософія права: підруч. / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов [та ін.] ; за ред. О.Г. Данильяна. – Харків : Право, 2009. – 208 с.

Філософія права : навч. посіб. / ред. : М. В. Костицький, Б. Ф.Чміль. – Київ : Юрінком-Інтер, 2000. – 336 c.

Філософія права : навч. посіб. / за ред. О. Г. Данільяна. – Київ : Юрінком-Інтер, 2002. – 270 c.

Довідку підготувала Лариса Оленич

Михайлин І. Національна ідентифікація українців та журналістика

Доброго дня. Даного збірника у фонді Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки немає. В науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка теж немає цього видання, хоча перша Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору» відбулася в м. Тернопіль 8–9 листопада 2007 р. на базі університету.
З повагою, Лариса Оленич, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської ОУНБ

Документні класифікаційні системи зарубіжних країн

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Англо-американські правила каталогізації : пер з англ. / Книжкова палата України ім. І. Федорова. — Київ, 2004. — 452 c.

Бейліс, Л. Бібліотеці Конгресу США — 200 років / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. — 2000. — № 3. — С. 34-36.

Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи :  Міжнар. наук. конференція, Київ, 10-12 жовт. 1995 р. — Київ : ЦНБ ім. В. І. Вернадського, 1995. — 108 c.

Библиотечные каталоги :  учеб. для вузов / под ред. Г. И. Чижковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Книга, 1977. — 303 с.

Голоднова, Н. Динаміка розвитку знання і межі змінюваності універсальних бібліотечних класифікацій / Н. Голоднова, А. Петрова // Бібліотечний вісник. — 1996. — № 1. — С. 1—4.

Добко, Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 2. — С. 10—24.

Зарванська, І. Універсальна десяткова класифікація як система організації знань авторських оригіналів / І. Зарванська // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 5. — С. 21—25.

Карачинська, Е. Т. Бібліотечні каталоги :  навч. посібник / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. — Харків :  Основа, 1992. — 160 с.

Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів :  підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 4-е вид., перероб. і допов. — Київ :  Знання, 2006. — 336 с.

Лобузіна, К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах / К. Лобузіна ; НАН України ; НБУ ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2010. — 132 с

Лобузіна, К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 2. — С. 10—15 :  рис.

Митчел, Д. Десятичная классификация Дьюи : Средство организации знаний для XXI века / Д. Митчел // Научные и технические библиотеки. — 1999. — №6. — С. 58—65.

Перенесієнко, І. П. Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації інформації / І. П. Перенесієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 36—44.

Підтримання Універсальної десяткової класифікації :  минуле і майбутнє / Кордейро М.І. [та ін.] // Вісник Книжкової палати. — 2008. — № 6. — С. 17—23.

Сербін, О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації : історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / О. Сербін ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2009. — 138 с.

Сербін, О. Використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / О. Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. : збірник. — Київ, 2007. — Вип. 19. — С. 77—83.

Сербін, О. Класифікація двокрапкою та її автор — взаємозв’язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 9. — С. 13—16.

Сербін, О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 10. — С. 13—15.

Сербін, О. Міжнародна децимальна бібліографічна класифікація / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. — 2007. — № 8. — С. 19–22.

Сербін, О. Основні класифікаційні системи ХІХ — ХХ століть / Сербін О. // Вісник Книжкової палати. — 2006. — № 11. — С. 33—38.

Сербін, О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. — 2007. — № 10. — С. 19—22.

Сербін, О. О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук :  монографія / О. О. Сербін. — Київ :  ВПЦ “Київський університет”, 2015. — 431 с.

Сербін, О. Систематичність та систематизаційність організації інформації — основні принципи відображекння наукового знання в межах каталогу сучасної бібліотеки / О. Сербін // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 2. — С. 3-10.

Сербін, О. «Таблиці…» Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 5. — С. 30-34 :  табл.

Сербін, О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / О. Сербін // Бібліотечний вісник. — 2008. — № 5. — С. 10-16.

Сокальський, О. Бібліотечні фонди і каталоги / О. С. Сокальський, Є. П. Тамм, В. М. Туров. — Харків, 1966. — 327 с.

Стрішенець, Н. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 7. — С. 45—49 ; № 8. — С. 48—52.

Стрішенець, Н. Класифікація в електронному середовищі / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 5. — С. 34—43

Сукиасян, Э. Р. Классификационные системы в их историческом развитии: проблемы типологии и терминологии / Э. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. — 1998. — № 11. — С. 5—16.

Сукиасян, Э.Р. Классификационные системы в современном мире: проблемы типологии и терминологии / Э. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. — 2000. — № 3. — С. 47-53.

Сукиасян, Э.Р. Универсальная десятичная классификация: на пороге второго тысячелетия / Э. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. — 1996. — № 3. — С.46–55.

Універсальна десяткова класифікація. Кн.1 :  Основна таблиця :  0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки / Книжкова палата України ім. І. Федорова. — 2-е вид., випр. і доп. — Київ :  Книжкова палата України, 2008. — 384 с.

Швецова-Водка, Г. М. Документознавство :  навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. — Київ. :  Знання України, 2007. — 398 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог / Б. Ю. Эйдельман. — Москва : Книга, 1977. — 311 с.

Довідку підготувала

Лариса Оленич, зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Екологічний контроль та проблеми його реалізації в Україні

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Положення про Державну екологічну інспекцію України  : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275, ред. від 15.03.2018 // Законодавство України / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Київ, 1994-2017. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п, вільний. — Дата перегляду : 26.10.2018. — Назва з екрана.

Власенко Ю. Правова класифікація принципів державного екологічного контролю: сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання / Ю. Власенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2012. — Вип. 92. — С. 36-40.

Власенко Ю. Л. Реформування системи державного екологічного контролю як напрям реалізації екологічної політики України / Ю. Л. Власенко // Екологічне право України. — 2016. — № 1/2. — С. 90-92.

Грицан О. А. Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр : монографія / О. А. Грицан. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. — 176 с.

Екологічне право України : навч. посіб. / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. — Київ : Центр учб. літ., 2014. — 230 с.

Екологічне право України. Особлива частина : навч. посібник / кол. авт. : О. М. Шуміло та ін. ; М-во внутрішніх справ України. — Київ : Центр учб. літ., 2013. — 432 с

Заїка, А. Контроль по-екологічному : завдання — забезпечити екологічну безпеку держави за умови максимального сприяння розвитку зони вільної торгівлі / А. Заїка // Юридична газета. — 2015. — № 42 (20 жовт.). — С. 20-21

Камінська, Н. В. Екологічне право : навч. посібник / Н. В. Камінська, А. І. Камінський, І. С. Куненко. — 2-ге вид., перероб. та допов. — Київ : Дакор, 2013. — 248 с.

Козлюк Л. Г. Громадський екологічний контроль у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля / Л. Г. Козлюк // Юридична наука. — 2018. — № 2. — С. 100-108.

Правдюк А. Л. Механізм правового регулювання державного екологічного контролю / А. Л. Правдюк // Право і суспільство. — 2016. — № 2(2). — С. 87-92.

Правові форми екологічного контролю : навч. посіб. / Краснова М. В. [та ін.] ; за ред. М. В. Краснової. — Київ : Правова єдність : Алерта, 2012. – 759 с.

Проект національної концепції впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні // Економіка України. — 2013. — № 11. — С. 85-95.

Юровська В. Концептуальні засади децентралізації повноважень із забезпечення охорони атмосферного повітря та балансування пов’язаних із цим екологічних та економічних інтересів / В. Юровська // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 2. — С. 90-95.

Яковлєв І. О. Державний екологічний контроль в умовах територіально-адміністративної та економічних реформ в Україні : (Нова парадигма) / І. О. Яковлєв // Економіка та право. Серія : Право. — 2015. — № 2. — С. 92-96.

Довідку підготувала зав. інформаційно-бібліографічного відділу Л. Оленич

Управління в галузі охорони довкілля та природокористування

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 січ. 2015 р. № 32 // Урядовий кур’єр. — 2015. — № 21 (5 лют.). — С. 8-9.

Положення про Державну службу геології та надр України : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 груд. 2015 р. № 1174 // Урядовий кур’єр. — 2016. — № 3 (7 січ.). — С. 10.

Лазаренко, Д. В. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері регулювання використання природних ресурсів / Д. В. Лазаренко // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 29 трав. 2014 року : тези наукових доповідей. — Київ, 2014. — С. 108-111.

Літошенко, О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель / О. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 8. — С. 42-45.

Лошицький, М. В. Адміністративно-правові засоби в механізмі охорони навколишнього природного середовища / М. В. Лошицький // Митна справа. — 2015. — № 1. — С. 79-85.

Печуляк, В. Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: проблеми правового статусу / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. — 2012. — № 1. — С. 110-114.

Проць, Н. Оптимізація повноважень органів у сфері управління ОНПС: зміни в законодавстві та практичні аспекти їхнього застосування [управління у сфері охорони навколишнього природного середовища] / Н. Проць // Екологія. Право. Людина. — Львів, 2013. — № 19/20 (59-60). — С. 50-70.

Середа, О. Старе і нове Положення про Держлісагентство: основні відмінності [Державне агентство лісових ресурсів України] / О. Середа // Деревообробник. — 2014. — № 23 (9-22 груд.). — С. 6-7

Сулима, С. Переформатування лісової галузі набирає обертів / С. Сулима // Голос України. — 2015. — № 233 (10 груд.). — С. 6.

Шульга, Є. Теоретичні аспекти застосування методів адміністративно-правового регулювання використання, охорони та відтворення природних ресурсів в Україні / Є. Шульга // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 12. — С. 25-29.

Довідку підготувала гол. бібліограф В. Чупрова

Судовий процес над Карлом І і страта короля

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Английская буржуазная революция XVII в. Т. 1 / под ред. : Е. А. Косминского, Я. А. Левицкого. — Москва, 1954. — 494 с. — Із змісту : Судебный прцесс и казнь Карла І. — С. 248—253.

Барг, М. Великая английская революция в портретах ее деятелей / М. Берг. —  Москва : Мысль, 1989. — 397 с. — Із змісту : Вторая гражданская война. Суд и казнь короля. — С. 198—221.

Барг, М. А. Карл I Стюарт. Суд и казнь / М. А. Барг // Новая и новейшая история. — 1970. — № 6. — С. 153–164.

Беляева, Г. П. История государства и права зарубежных стран. Государство и право Англии (1640—1871 гг.) и Франции (1789—1871 гг.) / Г. П. Беляева, К. Е. Ливанцев. — Ленинград, 1967. — 48 с.

Бураков, Ю. Нариси історії Англії нового часу : навч. посібник / Ю. Бураков, Л. Питльована. — Львів : Центр Європи, 2003. — 128 с.

Лавровский, В.М. Английская буржуазная революция / В. М. Лавровский. — Москва : Изд-во Соцэкгиз, 1958. — 366 с.

Лавровский, В. М. Сборник документов по истории английской буржуазной революции ХVІІ в. : учеб. пособие / В. М. Лавровский. — Москва : Высш. шк., 1973. — 342 с. — Із змісту: Ордонанс об учреждении суда над королем, 8 января 1649 г. — С. 222—223; Обвинение против короля, 20 января 1649 г. — С. 229—230 ; Основания для непризнания королем юрисдикции Верховного суда, 21 января 1649 г. — С. 230—232 ; Приговор Верховного суда над королем, 27 января 1649 г. — 232—234 ; Приказ о казни Карла І, 29 января 1649 г. — С. 234.

Мортон, А. История Англии / А. Мортон ; пер. с англ. Н. Чернявской. — Москва : Изд-во иностр. лит., 1950. — 458 с. — Із змісту : Казнь короля. — С. 208–213.

Сахаров, И. Казнь Карла I, короля Англии / И. Сахаров // Корона и эшафот : ист. очерки. — Москва, 1991. — С. 74—96.

Серебрякова, М. Ю. Судебный процесс над Карлом I Стюартом / М. Ю.Серебрякова // Известия высших учебных заведений.научно-теоретический журнал. -1989. — № 3 : Правоведение. — С. 58 — 61.- Режим доступу: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=177774, вільний. — Дата перегляду: 20.10.2018. — Назва з екрана.

Соколов, А.Б. Карл I Стюарт / А. Б. Соколов // Вопросы истории. — 2005. — №12. — С. 70—85.

Довідку підготувала

Лариса Оленич, зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору

Доброго дня!

Збірника наукових праць  “Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору” (Тернопіль, 2007) у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці  та у науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету немає.

Лариса Оленич, зав. інформаційно-бібліографічним відділом

 

Традиційна їжа українців Західного Поділля

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Артюх, Л. Ф. Їжа та харчування / Л. Артюх // Поділля : історико-етнологічне дослідження. — Київ, 1994. — С.282—313.

Артюх, Л. Їжа і харчування /  Л. Артюх // Культура і побут населення України. — Київ, 1991. — С. 110—118.

Артюх, Л. Українська кухня / Л. Артюх // Українська минувшина. — Київ, 1994. — С. 79—108.

Артюх, Л.Ф. Українська народна кулінарія: історико-етнографічне дослідження / Л. Ф. Артюх. — Київ, 1977. — 154с.

Баран, О. Я. Їжа сільської інтелігенції Галичини (кінець XIX cт. — 1939р.) / О. Я. Баран // Сторінки історії. – Київ, 2006. — Вип.23. — С.124—139.

Борисенко, В. Обрядове печиво в українській традиційній культурі / В. Борисенко // Народна творчість та етнологія. — 2011. — №4. — С.13—21.

Борщ сили й здоров’я / упоряд. О. Самогальська [та ін.]. — Тернопіль: ТДМУ, 2012. — 132с.

Дутко, М. Українські народні страви Галичини : Історія, традиції, рецепти / М. Дутко. — Львів : Каменяр, 1998. — 52 c.

 

Народна їжа // Українське народознавство. — Київ, 2006. — С. 519—531.

Довідку підготувала провідний бібліотекар О. І. Алексєєва

Жінки в історії УПА

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Геник, С. М. 150 видатних українок / С. М. Геник. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. — 236 c.

Громадсько-політична діяльність Галини Дидик — зв’язкової генерала-хорунжого Романа Шухевича : матер. всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Галини Дидик / упоряд. Н. Бойко ; Бережан. краєзн. музей. — Бережани, 2012. — 48 с.

Епістолярна спадщина Галини Дидик / упоряд. Н. Бойко ; Бережан. краєзн. музей. — Бережани : [б. в.], 2012. — 44 с.

Заведнюк, В. Ф. Українські жінки в ОУН і УПА / В. Ф. Заведнюк // Заведнюк, В. Ф. Українські герої визвольних змагань (1917—1950) / В. Ф. Заведнюк. — Тернопіль, 2004. — С. 254-257 : фотогр.

Завійська, Г. Незакінчена книга про мужніх галичанок / Г. Завійська, М. Маланюк. — Тернопіль, 1999. — 170 c.

Іванченко, В. Квітка у червоному пеклі : життєвий шлях Людмили Фої / В. Іванченко. — Львів, 2009. — 128 с.

Кекіш, П. По свіжих слідах минулого. 1. Школа радіозв’язку УПА ; 2. Підпілля ОУН в Тернопільщині / П. Кекіш. — Тернопіль : Збруч, 1993. — 178 с.

Маланюк, М. Нескорені волинянки Тернопільського краю / М. Маланюк. — Тернопіль, 2000. — 154 c.

Медична опіка в УПА / ред. М. Ріпецький. — Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1992—1993. —477, [2] с. : іл., портр. — (Літопис Української Повстаньської Армії ; т. 23).

Медична опіка в УПА / ред. М. Ріпецький. — Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2001. — 580 с. — (Літопис Української Повстаньської Армії ; т. 32, кн. 2).

Нескорена струсів’янка Ольга Сліпа / упоряд. Б. І. Габлевич, С. Я. Ярема ; Наук. т-во ім. Шевченка. — Львів, 2005. — 178 c.

Ніколаєва, Н. Уляна Крюченко — «Оксана» / Н. Ніколаєва. — Львів, 2013. — 126 с. — (Літопис Української Повстаньської Армії. Події і люди ; Кн. 23).

Онишко, Л. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії грати…»: Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі : монографія / Л. Онишко. — Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2007. — 912 с. — (Літопис Української Повстаньської Армії. Бібліотека ; т. 8).

Посівнич, М. Нарис життя Дарії Ребет — «Орлян» / М. Посівнич, В. Брелюс. — Львів, 2013. — 112 с. — (Літопис Української Повстаньської Армії. Події і люди ; Кн. 26).

Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХXVI. Лікарський збірник : медицина і біологія. — Львів : Атлас, 2010. — 634 с. — (Нова серія ; т. 18). — Зі змісту:  З історії медичної служби УПА / А. Кравець ; До історії Українського Червоного Хреста та медичної служби УПА / Я. Ганіткевич ; Організація та діяльність підпільного Українського Червоного Хреста (1943-1950) / З. Служинська ; Медична опіка в УПА / П. Мовчан.

Сюндюков, І. «Здобудеш або загинеш…» : учасниця національно-визвольних змагань — про «магічну силу віри» бійців УПА : [фрагменти з книги Марії Савчин «Тисяча доріг : спогади жінки — учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після другої світової війни»] / І. Сюндюков // День. — 2014. — № 150/151 (15-16 серп.). — С. 8.

Українська жінка у визвольній боротьбі (1940-1950 рр.) : біогр. довідник. Вип. 1. — Львів : Світ, 2004. — 192 с. : іл.

Шот, М. Зв’язкові української борні : [К. Зарицька, Г. Дидик, О. Ільків, Д. Гусяк] / М. Шот // Календар «Рідного слова» — Кула, 2007. — Вип. 2. — С. 188-193.

Яцишин-Стебельська, М. Зв’язкова з Прошови : спомин серця / М. Яцишин-Стебельська. — Львів, 2003. — 72 с.

Роман Шухевич: «Це був наказ мого серця!» : бібліогр. покажчик / ТОУНБ ; уклад. : В. Чупрова, Л. Оленич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. — 144 с. — (Родом з України ; вип. 1). — Із змісту : Зв’язкові Романа Шухевича: Д. Гусяк, Г. Дидик, К. Зарицька, М. Кизимович. — С. 77-82.

 

Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (Лейпцизька хартія)

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Лейпцизька Хартія «Міста Європи на шляху сталого розвитку» : [неофіційний переклад] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2.auc.org.ua/sites/default/files/leypcizka_hartiya.pdf, вільний.

Бакалова, Л. Стратегії переходу на сталий розвиток великих міст / Л. Бакалова // Управління сучасним містом. – 2008. – № 1-12. – С. 221-232.

Булишева, Д. В. Вдосконалення рекреаційного землекористування як складова сталого розвитку міських агломерацій / Д. В. Балишева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10 (172). – С. 261-269.

Гераймович, Л. Роль інфраструктури у забезпеченні збалансованого розвитку міста [Електронний ресурс] / Л. Гераймович. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18065/2/ConfFMNES_2016_Geraymovych_L-Role_infrastructure_for_67-69.pdf, вільний.

Герасимчук, З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. –2011. – № 4 (62). – С. 30-47.

Грабинський, І. Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи / І. Грабинський, М. Романа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 150-158.

Гукалова, І.В. Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України / І. В. Гукалова // Український географічний журнал. – 2018. – № 1 (101). – С. 30-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.

Дронова, О. Л. Місто і сталий розвиток: концепція нового урбанізму / О. Л. Дронова // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 12-14. – Бібліогр. с. 14 (13 назв).

Дронова, О. Л. Місто і сталий розвиток: сучасні аспекти рзвитку урбанізованих територій / О. Л. Дронова // Екологічний вісник. – 2017. – № 1. – С. 5-10.

Лопатинський, Ю. Концепція сталого розвитку в економічній освіті та науці / Ю. Лопатинський // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки : матеріали наук.-практ. конф., 9–10 листоп. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т. – Чернівці, 2017. – С. 5-8

Марушевський, Г. Б. Інтегрована політика для збалансованого розвитку [Електронний ресурс] / Г. Б. Марушевський // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 2. – С. 61-71. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej20/PDF/11.pdf, вільний.

Омаров, Ш. А. О. Науково-практичні аспекти впровадження концепції сталого розвитку: зарубіжний і вітчизняний досвід / Ш. А. Щ. Омаров // Проблеми економіки. – Харків, 2014. – № 4. – С. 61-67 : табл., рис.

Павліха, Н. Європейська інтеграція інтересів щодо досягнення перспектив сталого просторового розвитку [Електронний ресурс] / Н. Павліха, І. Копач. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10469/3/%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d0%b4%20%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%259-140-158.pdf, вільний.

Петренко, М. П. Економіка сучасного міста: комодифікація людини, простору, культури / М. П. Петренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 2. – С. 47-51.

Петренко, Н. О. Розроблення регіональних механізмів стратегічного планування розвитку територій [Електронний ресурс] / Н. О. Петренко. – Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/26-1-2017/5.pdf, вільний.

Підцерковна, Х. В. Зарубіжний досвід регулювання еколого-економічних засад розвитку урбанізованого простору (на прикладі Німеччини) / Х. В. Підцерковна // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн : матеріали Міжнар. наук. конференції, 5-7 листоп. 2012 р. / Держ. вищий навч. заклад “Нац. гірничий ун-т” (м. Дніпропетровськ, Україна) ; Ун-т економіки та підприємництва (м. Хмельницький, Україна). – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 2. – С. 49-50.

Принципи розроблення місцевих документів сталого розвитку / Л. П. Клименко [та ін.] // Екологічний вісник. – 2017. – № 1. – С. 11-13.

Сітнікова, Н. П. Досвід стратегічного планування сталого розвитку у країнах Європейського Союзу / Н. П. Сітнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 11. – С. 11-14 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.

Чевганова, В. Я. Європейський досвід інтегрованого розвитку міст [Електронний ресурс] / В. Я. Чевганова, О. В. Григор’єва // Економіка і регіон. – Полтава, 2017. – № 5 (66). – С. 10–13. – Режим доступу: http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/2898/1/Чевганова.pdf, вільний.

Яншина, А.М. Національна політика сталого зростання: досвід Німеччини та Японії / А. М. Яншина // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ “ДКС Центр”. – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 48-53.

Eltges, М. Leipzig Charter on sustainable European cities – European Spatial  [Еlectronic resource] / М. Eltges. – Режим дотсупу: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v16n2/Markus ELTGES.pdf, вільний.

Sustainable Development Goals in the Netherlands. Building blocks for environmental policy for 2030 [Еlectronic resource] / P. Lucas [et al.]. –Режим доступу: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-sustainable-development-in-the-Netherlands_1966.pdf, вільний.

Морально-психологічний стан особового складу Збройних Сил України

Доброго дня! Пропонуємо використати такі матеріали:

Закон України Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, від 24.03.1999 № 548-XIV ; ред. від 10.12.2017 // Законодавство України / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/548-14, вільний. – Дата звернення: 28.05.2018. – Заголовок з екрана.

Про ведення в дію Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) ЗС України : наказ Міністра оборони України від 05.05.1999 р. № 142 // Накази Міністерства оборони України, начальника Гернерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України // Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Режим доступу: http://www.mil.univ.kiev.ua/files/162_362923550.pdf, вільний. – Дата звернення: 28.05.2018. – Назва з екрана.

Іллюк О. О. Співвідношення категорій «моральний дух» і «морально-психологічний стан» / О. О. Іллюк // Честь і закон. – Харків, 2014. – № 4. – С. 76-81.

Ліпатов І. І. Структура системи морально-психологічного забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців формувань Національної гвардії України під час проведення спеціальних операцій / І. І. Ліпатов // Честь і закон. – Харків, 2015. – № 4. – С. 37-43.

Мась Н. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу ЗСУ в особливий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – Київ, 2017. – Вип. 2 (37). – С. 30-33.

Мась Н. М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів / Н. М. Мась // Системи обробки інформації. – Харків, 2017. – Вип. 3. – С. 143-145.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник. У 2 ч. Ч. 1 / [В. І. Алещенко та ін.] ; Нац. ун-т оборони України, Каф. морал.-психол. забезп. діяльн. військ ; за заг. ред. В. В. Стасюка. – Київ, 2012. – 463 с. : рис., табл.

Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : теорет. матеріал до курсу / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Дячук Н. М. [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2015. – 391 с.

Олексюк О. Є. Моральні якості особистості військовослужбовця Збройних сил України / О. Є. Олексюк // Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, Тернопіль, 23 лют. 2017 року. – Тернопіль, 2017. – С. 115-118.

Приходько І. І. Засади психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності : монографія / І. І. Приходько. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 745 с.

Приходько І. І. Особливості морально-комунікативного компонента психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різним соціально-професійним статусом / І. І. Приходько // Вісник Національного університету оборони України. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 314-319.

Приходько І. І. Психологічна безпека персоналу екстремальних видів діяльності (на прикладі військовослужбовців внутрішніх військ МВС України) : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.09 / Приходько Ігор Іванович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків, 2014. – 40 с. : табл.

Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій : навч.-метод. посіб. / А. М. Романишин [та ін.] ; Нац. акад. сухопут. військ ; за заг. ред. П. П. Ткачука. – Львів, 2015. – 320 с.

Сторожук Н. Структура морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів / Н. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – Київ, 2017. – Вип. 2 (37). – С. 38-40.

Терещенко Т. П. Патріотично-ціннісна складова морально-психологічного стану військовослужбовців Збройних Сил України / Т. П. Терещенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – Київ, 2016. – № 1. – С. 209-212.

Турченко Ю. В. Оцінка морально-психологічного стану військовослужбовців як важлива складова методики виявлення рівня негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та органи військового управління / Ю. В. Турченко, А. В. Сірий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 47. – С. 106-111.

Хабчук А. О. Морально-психологічне забезпечення національних контингентів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (1992-2006 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Хабчук Андрій Олексійович ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – 20 с.

Цільмак О. М. Загальнотеоретичні основи класифікації морально-психологічного стану як інтегрального психічного явища особистості працівника ОВС / О. М. Цільмак // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 133-135.

Цільмак О. М. Стабілізація морально-психологічного стану працівників спеціальних підрозділів ОВС – це запорука ефективності здійснення ними службово-бойової діяльності / О. М. Цільмак // Південноукраїнський правничий часопис. – Одеса, 2014. – № 4. – С. 20-22.

Юртаєв О. В. Психологічні особливості професійної підготовки військовослужбовців до дій в умовах бою / О. В. Юртаєв, А. П. Фрадинська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький, 2016. – № 12. – С. 169-171.

Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен Роздобудько “Гудзик”

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Алексєєва, Н.О. Роль стилістики у текстотворенні: (на матеріалі художніх текстів романів Ірен Роздобудько) [Електронний ресурс] / Н. О. Алексєєва, Н. Г. Толстокора. – Режим доступу : http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi%20vudannia/2010/Lingvistuchni_doslidgennia_28/31.html.

Бутурлим, Т. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім’ї : за романом І. Роздобудько «Ґудзик» / Т. Бутурлим // Українська мова й література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 46–52.

Гайдученко, Г. Порівняння як мовно-образний засіб творів Ірен Роздобудько / Г. Гайдученко / Вісник Херсонського державного університету. Серія лінгвістика. – Херсон, 2013. – Вип 17. – С. 118–120.

Галушка, Н. В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько / Н. В. Галушка // Література в контексті культури. – 2013. – Вип. 23(1). – С. 22–28.

Галушка, Н. Проблематика і поетика роману «Ґудзик» Ірен Роздобудько / Н. Галушка // Літературознавчі обрії : праці молодих учених. – 2014. – Вип. 19. – С. 242–245.

Голобородько, Я. Українська fashion-література : тексти і цінності Ірен Роздобудько / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 1. – С. 44–50.

Голобородько, Я. Художнє IQ Ірен Роздобудько / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С. 5–8.

Гуляк, Т. Ключові мотиви жіночого детективу І. Роздобудько та Д. Л. Сейерс: порівняльне зіставлення / Т. Гуляк // Літературознавчі студії : компаративний аспект. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2. – С. 15–21.

Гурська, Д. В. Лінгвістичне осмислення номінатем «життя» і «смерть» у Біблії та художній літературі / Д. В. Гурська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 30. – С. 78–81.

Ільницька, І. А. Синестезійна метафора у творчості Ірен Роздобудько / І.А. Ільницька, А.С. Попович // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 40–44. – (Філологічні науки ; вип. 8).

Коваленко, Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі : (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія Філологія. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (36). – С. 142–147.

Козак, Р. В. Прагматичний аспект експресивності порівняльних конструкцій в художньому мовленні Ірен Роздобудько  : (психологічна драма “Ґудзик”: мова оригіналу та переклад російською мовою) / Р. В. Козак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2010. – Вип. 23. – С. 72–76.

Лукьяненко, Д. В. Роман «Ґудзик» Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми / Д. В. Лукьяненко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія Філологічні науки. – Миколаїв, 2013. – Вип. 4.12 (96). – С. 135–140.

Моштаг, Є. С. Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько / Є. С. Моштаг // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 74. – С. 89–92.

Олексенко, В. П. Мовні засоби евфемізації в сучасній українській прозі / В. В. Олексенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2012. – № 1. – С. 328–334.

Соколовська, Ю. С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько / Ю. С. Соколовська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2014. – № 1107, вип. 70. – С. 176–180.

Соколовська, Ю. Синтез художнього й документального в творчості Ірен Роздобудько / Ю. С. Соколовська // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 186–196.

Соколовська, Ю. C. Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової культури : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Юлія Степанівна Соколовська ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2017. – 198 с.

Соколовська, Ю. C. Функціонування метафоричних конструкцій у прозі Ірен Роздобудько / Ю. C. Соколовська // Філологічні трактати. – 2014. – Т. 6, № 3. – С. 95–99.

Яценко, О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько / О. Яценко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 15. – С. 397–399.

Митно-тарифне регулювання в зовнішньоекономічній діяльності

Добрий день, з данної теми радимо Вам опрацювати наступні матеріали:

 1. Митний кодекс України : Закон України від 13 берез. 2012 року № 4495-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 32. – С. 9-218.
 2. 9
  В 53Горбенко, Д. А.
  Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / Д. А. Горбенко, А. В. Слободяник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. 2(30). – С. 5-6. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Ваколюк, Олександр.
  Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст] / Олександр Ваколюк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 55-59. – Бібліогр. в кінці ст.
 4. Феделеш, Еміль.
  Антидемпінгове мито як засіб тарифного регулювання [Текст] / Еміль Феделеш // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 77-81. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Черненко, Антон.
  Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / Антон Черненко // Юридична газета. – 2015. – № 43 (27 жовт.). – С. 21
 6. Ломейко, Юлія.
  Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні [Текст] / Юлія Ломейко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. -№ 4. – С. 75-93 : табл. – Бібліогр.: 23 назв
 7. Гуд, А. М.
  Структура та шляхи модернізації нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні [Текст] / А. М. Гуд // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 22-28. – Бібліогр.: 8 назв
 8. Рекун, В. А.
  Проблемні питання визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України [Текст] / В. А. Рекун // Митна справа. – 2013. – № 5. – С. 87-92. – Бібліогр.: с. 92 (6 назв.)
 9. Жамкеева, М.
  Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности [Текст] / М. Жамкеева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 303-310. – Бібліогр.: 15 назв
 10. Войтов, С. Г.
  Структура детермінація митно-тарифного регулювання [Текст] / С. Г. Войтов // Економічний часопис ХХІ. – 2012. – № 9/10. – С. 21-24
 11. Чайковська, В. В.
  Вплив новел митного законодавства на порядок здійснення господарської діяльності в Україні [Текст] / В. В. Чайковська // Митна справа. – 2012. – № 6. – С. 76-81. – Бібліогр.: с. 81 (7 назв.)
 12. Плахотна, К. Є.
  Митно-тарифне регулювання в умовах лібералізації торгівлі [Текст] / К. Є. Плахотна // Економічний часопис ХХІ. – 2012. – № 5/6. – С. 44-45.

Характеристика ІІ і ІІІ Державних дум

Доброго дня! Пропонуємо переглянути і опрацювати такі джерела:

Акайомова, А. Комунікація Державної Думи Росії : два етапи розвитку / А. Акайомова // Політичний менеджмент. – 2010. – № 3. – С. 96-106.

Бурдін, Михайло. Столипінська реформа земельних відносин та її зв’язок із цивілізаційно-правовим розвитком України / Михайло Бурдін // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 10. – С. 71-76.

Глазунов, М. М. Перед Особым присутствием / М. М. Глазунов, Б. А. Митрофанов. – Москва : Юрид. лит., 1980. – 127 с., ил.

Глушковецький, А. Л. Демократія в провінції : вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії : монографія / А. Глушковецький. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 399 с. : табл., іл., фотоіл.

Дякин, В. Третья Государственная дума / В. Дякин // Народный депутат. – 1990. – № 16. – С. 107-115.

Єрмолаєв, В. Про українське представництво в Державній думі Російської імперії третього та четвертого скликання / В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1. – С. 53-60.

Зайчиков, Г. И. Борьба рабочих депутатов Государственной Думы против царизма в 1907-1917 гг. / Г. И. Зайчиков. – Москва: Высшая школа, 1918. – 151 с.

Калинычев, Ф. И. Государственная дума в России : сборник документов и материалов / Ф.И. Калинычев. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1957. – 645, [1] с.

Козак, І. Заради ідеї чи привілеїв ішли до Державної Думи подільські депутати століття тому? / І. Козак // Голос України. – 2012. – № 14 (25 січ.). – С. 5 : фотогр.

Коник, О. О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906-1917 рр.) : монографія / О.О. Коник. -Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 453 с. : табл.

Милько, В. Етносоціальний та політичний склад депутатів від українських губерній та міст у Державних Думах Російської імперії: деякі сторінки з історії парламентаризму ( 1906-1917) / В. Милько // Історія в школі. – 2010. – № 4. – С. 9-16.

Милько, В. І. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906-1917) / В. Милько. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. –  395 с. : табл.

Сапрыкин, В.О. Борьба фракций ІІІ Думы по вопросам Государственной обороны / В. О. Сапрыкин // Вестник Москского ун-та. Сер. 8. История. – 1994. – № 6. – С. 50-60.

Циунчук, Р. А. От имени пролетариата : Историография истории большевитской думской тактики в 1905-1907 гг. / Р. А. Циунчук. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 126 с.

 

Міжнародні договори в господарському процесі

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Дем’як, В. Актуальні проблеми співвідношення та трансформації національних і міжнародно-правових норм у сфері господарського судочинства / В. Дем’як // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 77-80.

Дроботова, Т. Особливості визначення збитків за Віденською конвенцією. Практика господарських судів України / Т. Дроботова // Право України. – 2016. – № 5. – С. 41-47.

Закурін, М. К. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в господарському судочинстві: практичний аспект / М. К. Закурін // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 48-58.

Замрига, А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / А. Замрига // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 60-65.

Коссак, В. Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р. / В. Коссак // Право України. – 2013. – № 7. – С. 91-102.

Криволапов, Б. Проблеми застосування іноземних норм про валютний контроль у сучасній судовій та арбітражній практиці / Б. Криволапов // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини . – Київ, 2015. – Вип. 1(43). – С. 75-77.

Кубко, Є. Міжнародно-правові стандарти в господарському судочинстві (методологічні питання) / Є. Кубко // Право України. – 2011. – № 6. – С. 21-28.

Пігарева, Г. І. Дія міжнародних договорів та звичаїв за участю іноземного елемента в господарському судочинстві: загальні аспекти / Г. І. Пігарева // Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 23 листоп. 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 85-88.

Притика, Д. М. Запровадження міжнародних стандартів у господарському судочинстві / Д. М. Притика // Вісник господарського судочинства. – 2010. – №1. – С. 87-97.

Рабінович, П. Європейські стандарти належного судового доказування та українське законодавство / П. Рабінович, Б. Ратушна // Юридичний вісник України. – 2014. – № 45 (8-14 листоп.). – С. 14.

Черняк, Юлія.  Інститут договірної підсудності крізь призму внутрішнього законодавства та міжнародних договорів України / Ю. Черняк, Ю. Іващенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 30-32.

Щербина, В. С. Деякі аспекти застосування міжнародно-правових норм в господарському судочинстві / В. С. Щербина // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Київ, 2003. – Вип. 49/51. – С. 90-91.

“Проблема навчальної книги (підручника) в історії педагогіки” (статті після 2012 р.)

Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Барановська О. В. Можливості міжпредметної інтеграції змісту шкільного підручника / О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип. 15. – С. 18-26.

Барановська О. В. Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції/ О. В. Барановська // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2017. – Вип. 19. – C. 5-13.

Басюк Л. Б. Поблема змісту шкільних підручників у вітчизняній педагогіці (від кінця 40-х років до теперішнього часу): особливості та етапи / Л. Б. Басюк // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1. – С. 100-108.

Бондар Л. Розвиток підручникотворення в галузі початкової освіти України (40-80-ті роки ХХ ст.) / Л. Бондар // Рідна школа. – 2014. – № 4-5. – С. 72-76.

Васьківська Г. О. Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реалізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі / Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 79-89.

Гавриленко Т. Україномовна навчальна література для початкової школи (1905-1914) / Т. Гавриленко // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 61-65.

Гуменюк А. М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти / А. М. Гуменюк // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2015. – Вип. 98. – С. 325-329.

Гупан Н. М. Розбудова методичного апарату шкільних підручників у вітчизняному дослідницькому полі модерної доби / Н. М. Гупан // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 167-178.

Дудник О. О. Психолого-педагогічні чинники підручникотворення в Україні в другій половині ХХ століття / О. О. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ,  2014. – Вип. 46. – С. 290-296.

Засєкіна Т. М. Відповідність проекту підручника цілям і завданням освіти / Т. М. Засєкіна // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 167-177.

Жук Ю.О. Образ шкільного підручника в уявленні старшокласників / Ю.О. Жук // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 148-166.

Капелюшний В. “Українська революція 1917–1921 років” у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти / В. Капелюшний // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 65–70.

Красовський О. С. Педагогічний дизайн електронного підручника та принципи його реалізації / О. С. Красовський // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 330-335.

Погонець І. В. Ілюстрування шкільних підручників: історико-педагогічна ретроспектива / І. В. Погонець // Український педагогічний журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 122-134.

Романовський С. В. Модернізовані зміст і форма підручника – запорука якості освіти / С. В. Романовський // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 200-208.

Сидоренко В. В. Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи / В. В. Сидоренко // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 241-261.

Трубачева С. Е. Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищі / С. Е. Трубачева // Проблеми сучасного підручника. – Київ, 2015. – Вип. 15. – С. 300-307.

Ейдетика у розвитку дошкільників та умови підготовки вихователя до використання ейдетики

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела :

Антощук, Є. Ейдетичні вправи для пам’яті й уяви / Євген Антощук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 1. – С. 18-19.

Беседіна, А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини / А. Беседіна // Рідна школа. – 2009. – № 2/3. – С. 61-62.

Васько, А. М. Ейдетика для дошкільнят : програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики / А. М. Васько // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 51–59.

Крива, Н. Вчимо вірші з радістю / Наталя Крива // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 12-15.

Круподер, Н. І. Ейдетика як засіб розвитку пам’яті дитини дошкільного віку / Н. І. Круподер // Нива знань. – 2015. – № 2. – С. 39–40.

Очеретна, К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. – 2013. – № 5. – С. 41-44.

Павловська, І. Допоможемо гостю з Місяця : заняття з використанням елементів ейдетики для дітей середньої групи / Ірина Павловська, Наталія Горобчук // Дошкільне виховання. – 2014. – № 4. – С. 33-35.

Пащенко, О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 7. – С. 24-26.

Пащенко, О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 5. – С. 20-21.

Пащенко, О. Ейдетика для розвитку й навчання / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 16-18.

Пащенко, О. Ейдетичні завдання для зимового навчання / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 16-18.

Пащенко, О. Ейдетика на щодень / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – С. 24-25.

Пащенко, О. Ейдетика – що це? / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. – С. 16-17.

Пащенко, О. Звукові, смакові, нюхові асоціації / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 16-17.

Пащенко, О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 24-26.

Цікаві цифри : використання прийомів ейдетики при ознайомленні з цифрами / уклад. О. О. Яловська. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 128 с.

 

Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан

Доброго дня! Друкованих джерел за вашим запитом, на жаль, немає. Пропонуємо опрацювати такі електронні ресурси:

Глобальное видение участников Конференции директоров национальных библиотек (CDNL) [Електронний ресурс] // IFLA. — Режим доступу: https://www.ifla.org/node/11750, вільний. – Дата перегляду : 02.01.2018. – Заголовок з екрана.

Конференция директоров национальных библиотек [Електронний ресурс] // IFLA. — Режим доступу: http://www.nlr.ru/inter/cdnl.htm, вільний. – Дата перегляду : 02.01.2018. – Заголовок з екрана.

CDNL – National Librarians – met in Wroclaw, Poland, during the WLIC 2017 [Electronic resource] // Conference of Directors of National Libraries. — Mode of access: http://www.cdnl.info/. — Viewed on January, 02, 2016. — Title from the screen.

 

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку