Олександр Македонський

Доброго дня!

Рекомедуємо опрацювати такі матеріали:

Балух, В. О. Історія античної цивілізації. У 3 т. Т. 1. Стародавня Греція / В. О. Балух. — Чернівці : Наші книги, 2008. — 656 с.

Балух, В. О. Історія Стародавньої Греції : курс лекцій / В. О. Балух, Ю. І. Макар. — Чернівці : Золоті литаври, 2001. — 420 с.

Бойназаров, Ф. А. Проблемы традиции и современности : образ и личность Александра Македонского / Ф.А. Бойназаров. — Москва : Наука, 1990. —  269, [2] с.

Гафуров, Б. Г. Александр Македонский и Восток / Б.Г. Гафуров, Д.И. Цибукидис. — Москва : Наука, 1980. —  454, [2] с., [4] с. кол. іл. : іл., карти.

Историки Античности. В 2 т. Т. 1. Древняя Греция. — Москва : Правда, 1989. — 624 с.

История Древней Греции / под ред. В. И. Кузищина. — Москва : Высшая школа, 1986. — 164 с.

Історія стародавнього світу. Ч. 2 / за ред. Ю. С. Крушкол. — Київ : Вища школа, 1976. — 415 с.

Ковалев, С. И. Александр Македонский / C. И. Ковалев. — Москва : Интербук, 1990. — 112 с.

Крип’якевич, І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 1. Стародавні часи / І. Крип’якевич. — Київ : Либідь, 1995. — 462 с.

Кубіній, Н. Ю. Витоки стратегічного управління: історичний ракурс інноваційного контенту стратегії Олександра Македонського [Електронний ресурс] / Н. Ю. Кубіній // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2013. — № 1. — С. 350-355. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_1_71.

Співак, І. О. Олександр Македонський і зороастризм : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Співак Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. — Київ, 2007. — 18 с.

Східний похід Александра. Держава Александра Македонського [Електронний ресурс] // Supermif.com. — Електрон. текст. дані. — [Україна], сор. supermif.com, 2011—2017. — Режим доступу: http://supermif.com/istoria_greki/22_istoria_greki.html, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.

Шахермайр, Ф. Александр Македонский / Ф. Шахермайр. — Москва : Наука, 1984. — 384 с.

Шифман, И. Ш. Александр Македонский / И.Ш. Шифман. — Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1988. —  205, [2] с. : ил.

Бюджетний процес

Доброго дня! Радимо опрацювати такі джерела:

Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс], № 2456-17: ред. від 05.01.2017 / Законодавство України / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17, вільний. — Дата перегляду: 14.03.2017. — Назва з екрана.

Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління / Л. О Міронова [та ін.] // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. — Дніпропетровськ, 2012. — № 2 (28). — С. 129-133

Дмитренко, Е. С. Фінансове право України. Особлива частина : навч. посібник / Е. С. Дмитренко. — Київ : Алерта, 2007. — 612 с.

Мітрофанова, Д. К. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу / Д. К. Мітрофанова // Фінансове право. — Ірпінь, 2013. — № 1 (23). — С. 30-33

Савченко, Л. Особливості контролю за дотриманням бюджетного законодавства на першій стадії бюджетного процесу / Л. Савченко // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 3. — С. 73-76.

Теліпко, В. Є. Науково-практичний коментар бюджетного кодексу України. станом на 01.01.2011р. / Є. В. Теліпко. — Київ : Центр учбов. літ., 2010. — 480 с.

Теремцова, Н. Методологічні засади дослідження поняття «стадії бюджетного процесу» / Н. Теремцова // Про українське право : часопис каф. теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. — Київ, 2009. — Чис. 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. — С. 368-373.

Теремцова, Н. В. Поняття стадії бюджетного процесу / Н. В. Теремцова // Бюлетень Міністерства юстиції України. — Київ, 2009. — № 10 (96). — С. 66-71.

Теремцова Н. Стадії та елементи бюджетного процесу в юридичній науці / Н. Теремцова // Про українське право : зб. ст. каф. теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. — Київ, 2008. — Чис. 3. — С. 303—314.

Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки [та ін.]. — Харків : Екограф, 2015. — 500 с.

Фінансове право : підручник / М. П. Кучерявенко [та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. — Харків : Право, 2016. — 440 с.

Фінансове право України : навч. посібник / Л. К. Воронова [та ін.]; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права. — Київ : Правова єдність, 2009. — 395 с.

Чернадчук, В.Д. Особливості бюджетно-контрольних правовідносин залежно від стадії бюджетного процесу // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2008. — Вип. 39. — С. 432-439.

Чуприна, Л.М. Правова характеристика поняття «процесу» в бюджетному праві // Часопис Київського університету права / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2013. — № 2. — С. 126-129.

Єремія Вишневецький

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Безпалько, У. Ярема Вишневецький в контексті українсько-польських відносин доби визвольних змагань 1648—1657 рр. / У. Безпалько // Студентський науковий вісник / ТНПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2004. — Вип. 9. — С. 15—19.

Виноградов, Г. М. Ярема Вишневецький vs. Богдан Хмельницький : дві семіологічні моделі поведінкових стратегій / Г. М. Виноградов // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, факти. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 5. — С. 126—133.

Кибалюк, М. Ярема Вишневецький. Родове прокляття, чи фатальний збіг обставин? / М. Кибалюк // Свобода. — 2011. — № 61 (29 лип.). — С. 6 : фот. — (Невідомі сторінки історії).

Князі Вишневецькі / І. Чаманська [та ін.] ; наук. ред. І. Тесленка ; пер. з литов. В. Журби, В. Капкана ; пер. з пол. Л. Лисенко. — Київ : Балтія-Друк, 2016. — 319 с. : фот. кол.

Копинський, І. Лист до князя Корибут-Вишневецького 1631 року / Ісая Копинський // Корені та парості : український генеалогікон. — Київ, 2008. — 192—195.

Кралюк, П. «Гроза козаків» : Ярема Вишневецький — герой чи антигерой / П. Кралюк // День. — 2009. — 6 берез. — С. 8.

Мельник, Л. Князь Ярема Вишневецький / Л. Мельник // Київська старовина. — 1994. — № 2. — С. 103—112.

Нечуй-Левицький, І. С. Князь Єремія Вишневецький; Гетьман Іван Виговський : іст. романи / І. С. Нечуй-Левицький. — Київ : Веселка, 1996. — 542 с.

Радишевський, Р. Київська драматична сцена про Вишневецьких / Р. Радишевський // На перехресті культур : зб. наук. праць на пошану Л. Рудницького з нагоди його 70-річчя. — Львів ; Філадельфія, 2008. — С. 249—268 .

Ревуцька, О. Рід Вишневецьких в українсько-польських відносинах другої половини ХVІ — першої половини ХVІІ століть / О. Ревуцька // Студентський науковий вісник / ТНПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — Вип. 28. — С. 114—119.

Рудницький, Ю. В. Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації : есеїстична розвідка / Ю. В. Рудницький. — Львів : Піраміда, 2008. — 299 с. — Бібліогр.: с. 273-279.

Сливка, П. Постать Ієремії ще чекає на «свого» історика / П. Сливка // Вільне життя плюс. — 2016. — 14 груд. — С. 5.

Сюндюков, Ігор. Український розлам : [князь-шляхтич литовського роду Ярема Вишневецький : аналіз звинувачень, висунутих проти нього істориками] / І. Сюндюков // День. — 2017. — 8-9 верес. — С. 20 : іл.

Шиян, Л. Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі / Л. Шиян. — Тернопіль : Горлиця, 2006. — 88 с.

Громадянське суспільство

Васильєва, Н. В.Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні / Н.В. Васильєва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 2. – С. 98-105.

Влада і суспільство  : діалог через громадські ради : монографія / авт. кол. : Шайгородський Ю.Ж. [та ін.] – Київ : Паливода А.В., 2011. – 148 с.

Газін, Володимир. Громадянське суспільство : його вороги і друзі / В. Газін // Дзеркало тижня. – 2017. – № 4 (4-10 лют.). – С. 15.

Качан, Н. С. Стан і перспективи розвитку громадянської активності населення України / Н. С. Качан // Регіональна економіка. – 2016. – № 2. – С. 71-79.

Кириленко, О. Демократизація участі громадян у регіональному управління / О. Кириленко // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 1). – С. 121-138.

Костюк, Т Політико-правова система встановлення ефективної взаємодії держави й громадянського суспільства в Україні / Т. Костюк // Віче. – 2015. – № 23/24. – С. 34-37.

Літкевич, В. Держава і громадянське суспільство : противники чи партнери? / В. Літкевич // Дзеркало тижня. – 2016. – № 15 (23-28 квіт.). – С. 13.

Миклащук, І.  Підтримка громадянського суспільства в Україні : проблеми і перспективи / І. Миклащук // Віче. – 2015. – № 4. – С. 6-10.

Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України  : [круглий стіл “Філософської думки”] / Анатолій Лой [та ін.] // Філософська думка. – 2016. – № 1. – С. 6-55.

Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави : політична система : сучасні проблеми розвитку / ред. : О. В. Скрипнюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 224 с.

Розумний, М. М. Громадянське суспільство / М. М. Розумний // Виклики національного самовизначення / М. М. Розумний. – Київ, 2016. – С. 135-147.

Ставнійчук, М. Влада – громадянське суспільство : системний збій / М. Ставнійчук, В. Кулик, Л. Мудрак // Дзеркало тижня. – 2015. – № 22 (20-26 черв.). – С. 4.

Сторонянська, І. З. Громадські організації в системі консолідованої соціальної відповідальності / І. З. Сторонянська, У. А. Волинець // Регіональна економіка. – 2015. – № 4. – С. 163-169.

Україна та розвиток громадянського суспільства після 2004 року : матеріали укр.-нім. наук. конференції. – Тернопіль : Астон, 2010. – 168 с.

Хмара, М. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: філософсько-правовий аспект / М. Хмара // Мандрівець. – 2015. – № 2. – С. 24-26.

Шморгун, Олександр. Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії / О. Шморгун // Віче. – 2015. – № 2. – С. 19-23.

Яцюк, Г. В.  Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації  : [виклад доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася в Києві 26 вересня 2015 р.] / Г. В. Яцюк // Економіка України. – 2015. – № 12. – С. 4-9.

Злочини проти основ національної безпеки

Кримінальний кодекс України : зі змінами та доп. : станом на 20 січ. 2016 р. — Харків : Право, 2016. — 307 с.

Закон України Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : редакція від 07.08.2015, № 964-IV // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/964-15, вільний. — Заголовок з екрана.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України. У 2 т. Т. 1. / за ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. — 3-е вид., випр. і допов. — Київ : Прав. єдність, 2009 — 964 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : за станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 груд. 2001 р. / Ю. В. Александров [та ін.]. — Київ : А.С.К., 2002. — 936 c. — (Економіка. Фінанси. Право).

Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України : (Проблеми кваліфікації) / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. — 3-тє вид., перероб. та допов. — Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. — 197 с.

Дорош Л. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державного кордону України : монографія / Л. В. Дорош, В. В. Фєдосєєв ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2014. — 301 с. : табл.

Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості / В. П. Ємельянов ; НДІ вивчення проблем злочинності Акад. прав. наук України. — Харків : Рубікон, 1997. — 160 c.

Звонарьов О. Ю. Кримінальна відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча : монографія / О. Ю. Звонарьов. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. — 118 c. — Бібліогр.: с. 108—118.

Корченко О. Г. Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці / О. Г. Корченко, О. Є. Архипов, Ю. О. Дрейс ; Нац. акад. Служби Безпеки України. — Київ : Наук.-вид. центр НА СБУ, 2014. — 331 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 304—319.

Луценко Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України : монографія / Ю. В. Луценко. — Харків : Право, 2015. — 200 с.

Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: монографія / Г. В. Новицький. — Київ : Інтертехнологія, 2008. — 496 с.

Пилипчук В. Г. Формування теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець ХХ –початок ХХІ століття) : монографія / В. Г. Пилипчук. — Київ : НКЦ СБ України, 2008. — 256 с.

Шлапаченко В. М. Кримінальна відповідальність за шпигунство : монографія / В. М. Шлапаченко ; Нац. акад. Служби Безпеки України. — Київ, 2015. — 347 c. — Бібліогр.: с. 234—270.

Мене цікавить повний бібліографічний опис книги: Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського. – 1954, зокрема місце видання, видавництво і кількість сторінок.

Текст запитання: Шановні колеги! Мене цікавить повний бібліографічний опис книги: Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського. – 1954, зокрема місце видання, видавництво і кількість сторінок. У вашому е-каталозі я знайшла інформацію про те, що там вміщені музичні твори М. Д. Леонтовича. Я готую бібліографічний покажчик до його ювілею. З повагою зав. відділом наукової інформації та бібліографії Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

Відповідь: 

Доброго дня. Надсилаємо повний бібліографічний опис книги:

Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського; [тексти пісень пер. : Т. Волгіна, Г. Літвак]. – Москва : Держ. муз. вид-во, 1954. – 196 с. – Текст парал. укр., рос.

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку