Слідчі дії за участю іноземних осіб

Доброго дня!

Пропонуємо використати такі джерела:

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : редакція від 03.08.2017 № 4651-VI // Законодавство України / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/4651-17, вільний. — Дата перегляду: 15.12.2017. — Назва з екрана.

Кримінально-виконавчий кодекс України [Електронний ресурс] : редакція від 07.04.2017 № 4651-VI // Законодавство України / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1129-15, вільний. — Дата перегляду: 15.12.2017. — Назва з екрана.

Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах [Електронний ресурс], Страсбург, 20 квіт. 1959 року : редакція від 08.11.2001, підстава 994_518 // Законодавство України / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_036, вільний. — Дата перегляду: 15.12.2017. — Назва з екрана.

Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні [Електронний ресурс] : затв. Указом Президента України від 10 черв. 1993 р. № 198/93 // Законодавство України / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/198/93, вільний. — Дата перегляду: 15.12.2017. — Назва з екрана.

Кудінов С. С. Особливості взаємодії слідчого з державними органами, підприємствами, установами та організаціями під час провадження у справах, що пов’язані з участю іноземців / С. С. Кудінов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 39. — С. 207-217.

Назаренко П. Г. Особливості організації і проведення окремих слідчих дій за участю іноземців / П. Г. Назаренко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2002 р. №2. — Донецьк : ДІВС / Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, 2002. — С. 247-254

Сорока А. З. Щодо планування окремих слідчих дій за участю іноземних громадян / А. З. Сорока // Форум права. — 2011. — № 1. — С. 956-961.

Сорока А. З. Щодо структури слідчої дії за участю іноземних громадян / А. З. Сорока // Право і національна безпека : актуальні проблеми теорії та практики : матеріали наук.-практ. конф., 22 трав. 2009 р. — 2009. — С. 243-245

Чорноус Ю.М. Особливості тактики слідчих (розшукових) дій за участю іноземців / Ю.М. Чорноус // Криміналістичний вісник. — 2015. — № 2. — С. 62-69.

Якимчук, Б. Застосування тактичних прийомів під час провадження вербальних слідчих (розшукових) дій за участю іноземців / Богдан Якимчук // Віче. — 2013. — № 4. — С. 30-32.

Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридичних осіб та іноземних держав

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Земельний кодекс України, № 2768-III від 25.10.2001 р. : редакція від 28.09.2017 р. // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14, вільний. — Дата перегляду : 29.11.2017.

Барабаш, А. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями / А. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 3. — С. 92-94.

Бевз, О.В. Особливості права власності на земельні ділянки іноземців в Україні  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. — Вип. 63/64. — С. 108—110.

Бусуйок, Д. В. Обмеження прав на землю за законодавством України : монографія / Д.В. Бусуйок. — Київ : Юридична думка, 2006. — 144 с.

Возняк, Р. П. Земельно-правовий процес : навч. посібник / Р. П. Возняк, М. Г. Ступень, Г. Д. Гуцуляк. — Львів : Новий світ-2000, 2008. — 327 с.

Дмитренко, А. М. Правове регулювання обмежень щодо розпорядження землею іноземними громадянами /: Дмитренко, А. М. // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали міжнародна науково-практична конференція. — Одеса, 2015. — С. 312-317.

Земельне право України : підручник / за ред. М. Шульги. — Київ : Юрінком-Інтер, 2004. — 368 с.

Каракаш, І. І. Особливості набуття права власності на землю в Україні іноземними громадянами, іноземними юридичними особами та іноземними державами / І. І. Каракаш // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 61. — С. 621-625.

Курило, В. І. Основи земельного права України : навч. посібник / В. І. Курило, Т. С. Моторіна. — Київ : Магістр-ХХІ ст., 2006. — 160 с.

Мірошниченко, А. М. Земельне право України : підручник / А. М. Мірошниченко. — Київ : Правова єдність, 2009. — 712 с.

Уркевич, В. Про норми Земельного кодексу України щодо права власності на землю іноземних осіб / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 9. — С. 93-96.

Шеремет, А. П. Земельне право України : підручник / А. П. Шеремет. — Чернівці : Наші книги, 2008. — 632 с.

Бібліотекознавство – як наука

Пропонуємо опрацювати наступні джерела:

Амонс, Ю. Сучасне бібліотекознавство: комплекс традицій та оновлень / Ю. Амонс // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 6. — С. 40-46.

Бачинська, Н. А. Бібліотекознавство : посібник / Надія Анатоліївна Бачинська, Галина Володимирівна Салата ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ : Медінформ, 2016. — 241 с. : табл.

Библиотековедение: общий курс : учеб. для вузов / под ред. К. И.Абрамова. — Москва : Кн. палата, 1988. — 223 с.

Бібліотекознавство : Теорія, історія, організація діяльності бібліотек : підручник / В. О. Ільганаєва [та ін.]. — Харків : Основа, 1993. — 194 с.

Здановська, В. Теоретико-методологічні засади розвитку бібліотекознавства / В. Здановська, А. Бровкін // Бібліотечний вісник. — 2010. — № 6. — С. 46-51.

Ільганаєва, В. О. Бібліотекознавство : конспект лекцій / В. О. Ільганаєва ; Харківська держ. академія культури. — Харків, 1998. — 70 с.

Карташов, Н.С. Сравнительное библиотековедение : учебник / Н.С. Карташов. — Москва : Изд-во МГУКИ: ИПО Профиздат, 2002. — 336 с.

Матлина, С. Г. Понятийный аппарат современного библиотековедения : (социально-культурные аспекты) / С. Г. Матлина // Библиотековедение. — 2005. — № 6. — С.29-30.

Никонорова, Е. В. Вектор развития современной библиотечной науки / Е. В. Никонорова // Библиотековедение. — 2003. — № 6. — С. 22-28.

Столяров, Ю. М. Энциклопедическое определение библиотековедения / Ю. М. Столяров // Библиотековедение . — 1998. — № 1. — С. 54-64.

Стрішенець, Н. Тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства / Н. Стрішенець; О. Сокур // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 6. — С. 38-39

Чубарьян, О. С. Общее библиотековедение / О. С. Чубарьян. — 3-е изд. перераб. и доп. — Москва : Книга, 1976. — 272 с.

 

Монетарна політика центральних банків: антикризовий досвід для України

Добрий день! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Азаренкова Г. Вплив політики кількісного пом’якшення на фінансовий ринок / Г. Азаренкова, І. Шкодіна, М. Гойхман // Вісник Національного банку України. — 2013. — № 12. — С. 4-8.

Борейко В. І. Монетарна політика Національного банку України в умовах нестабільності / В. І. Борейко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. — 2015. — Вип. 2. — С. 7-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_3, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Борейко В. І. Наслідки нестабільної монетарної політики Національного банку України [Електронний ресурс] / В. І. Борейко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. — 2017. — Вип. 4. — С. 120-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_4_24, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Буковинський С. А. До питання розробки Стратегії монетарної політики Національного банку України / С. А. Буковинський, Т. Є. Унковська, М. О. Джус // Економіка України. — 2015. — № 8. — С. 4-30.

Галушко Ю. П. Комунікаційна політика центрального банку як одна з умов забезпечення ефективної монетарної політики [Електронний ресурс] / Ю. П. Галушко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2013. — № 2. — С. 223-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_2_46, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Дзюблюк О. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці / Олександр Дзюблюк // Банківська справа. — 2017. — № 2. — С. 3-26 : табл.

Дмитренко Ю. М. Нова парадигма інституційних засад монетарної політики центрального банку / Ю. М. Дмитренко // Економіка та держава. — 2010. — № 12. — С. 209-212.

Закутняя А. О. Значення комунікацій центрального банку із громадськістю при реалізації його монетарної політики [Електронний ресурс] / А. О. Закутняя // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2014. — № 3. — С. 174-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_3_39, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Козюк В. Незалежність центральних банків після глобальної фінансової кризи: «сіра зона статус-кво» / В. Козюк // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 2. — С. 16-25.

Корнєєв В. Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків / В. Корнєєв // Вісник Національного банку України. — 2011. — № 4. — С. 30-33.

Костюченко Н. П. Довіра як фактор оцінки ефективності проведення монетарної політики Європейського центрального банку під час кризи [Електронний ресурс] / Н. П. Костюченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — Вип. 11. — С. 77-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_11_19, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Левченко Р. Формування та реалізація монетарної політики національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування [Електронний ресурс] / Р. Левченко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 1. — С. 256-265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2015_1_31, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Матвійчук Ю. Нові підходи Національного банку України до проведення монетарної і валютної політики / Ю. Матвійчук // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 3. — С. 9-12.

Науменкова С. Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа. — 2011. — № 5. — С. 12-29.

Педченко Н. С. Інструменти монетарної політики Національного банку України та їх застосування [Електронний ресурс] / Н. С. Педченко, Б. В. Сіліхін // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2016. — Т. 21, Вип. 10. — С. 21-26 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_10_6, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Погореленко Н. П. Трансформаційні процеси в монетарній політиці центральних банків в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. П. Погореленко, В. А. Пономарьов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2014. — № 1. — С. 126–130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_1_26, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Савлук М. І. Трансформація функціональних завдань НБУ в умовах системної розбалансованості економіки / М. І. Савлук // Фінанси України. — 2016. — № 9. — С. 53-64.

Сегеда Л. М. Актуальні проблеми діяльності Національного банку України як основного провідника монетарної політики [Електронний ресурс] / Л. М. Сегеда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2017. — Вип. 24(2). — С. 78-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24(2)__19, вільний. — Дата перегляду : 17.11.2017. — Назва з екрана.

Селіверстов В. В. Особливості реалізації монетарної політики центральними банками Канади, Австралії, Південної Кореї та Ізраїлю / В. В. Селіверстов // Фінанси України. — 2017. — № 5. — С. 95-109.

Ходакевич С. І. Комунікаційна політика національного банку України при застосуванні різних монетарних режимів / С. І. Ходакевич, О. О. Уткина // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 13. — С. 59-64.

 

Бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами

Добрий день! На Ваш запит надсилаємо такий список:

Білаш, Н. «Раз добром зігріте серце, вік не охолоне» : (співпраця бібліотеки з організаціями-партнерами в роботі з людьми з обмеженими можливостями) / Н. Білаш // Наука і суспільство. —2014. —№ 11/12. —С. 61-63

Васильева, С. Безбарьерное —значит свободное… / С. Васильева // Библиотечное дело. —2009. —№ 4. —С. 27 —29

Захарова, Е. Вторая жизнь системы Брайля / Е. Захарова // Библиотека. —2010. — № 1. —С. 41 – 43

Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням технологій  / В. Кут [та ін. ] // Вісник Тернопільського національного технічного університету. —2014. —№ 3. —С. 188-201 : мал.; табл.

Кулієва, Т. Долаймо бар’єри : (про створення української дейзі-бібліотеки) / Т. Кулієва // Бібліотечна планета. —2015. — № 3. —С. 14-15

Кунанець, Н. Е. Бібліотечні інформаційні технології для осіб з особливими потребами / Н. Е. Кунанець // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору. —Київ, 2014. —С. 465-469.

Кунанець, Н. Е. Бібліотечні інформаційні технології обслуговування користувачів з особливими потребами  / Н. Е. Кунанець // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. —Київ, 2013. —Вип. 17. —С. 510-527.

Кунанець, Н. Визначення ефективної навігаційної схеми книги для подання у форматі DAISY / Н. Кунанець, О. Лозицький, В. Пасічник // Вісник Книжкової палати. —2014. —№ 9. —С. 24-27 : табл.

Кунанець, Н. Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами: стан та перспективи  / Наталія Кунанець, Олександр Лозицький, Володимир Пасічник // Вісник Книжкової палати. —2011. —№ 10. —С. 28-32.

Малиновський, О. Мультимедійні технології в бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами / О. Малиновський // Бібліотечний вісник. —2016. — № 4. —С. 16-20.

Мартюшова, О. В. Інформаційно-ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці / О. В. Мартюшова // Бібліотечна планета. —2011. —№ 2. —С. 24-25

Мірошниченко, Н. Втомився читати —слухай! : з досвіду роботи Центру для користувачів з особливими потребами Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара / Н. Мірошниченко // Бібліотечна планета. —2013. —№ 4. —С. 12-13

Лікарські рослини в природі та житті людини

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Гарбарець, М. О. Лікарські рослини для вашого здоров’я : довідник / М. О. Гарбарець, Н. М. Гарбарець. — 3-тє вид., випр. і доп. — Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2010. — 288 с. : іл.

Гарбарець, М. О. Лікарські рослини і здоров’я дитини / М. О. Гарбарець, А. В. Захарія, Н. М. Гарбарець. — Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2009. — 336 с.

Гарбарець, Н. М. Словник наукових і народних назв лікарських рослин України : довідник / Н. М. Гарбарець, М. О. Гарбарець. — Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2012. — 80 с. : іл.

Горлачова, С. С. Наукове забезпечення лікарського рослинництва / С. С. Горлачова // Вісник аграрної науки. — 2006. — № 3/4. — C. 87–90.

Дзюба, М. Городнє царство ліків / М. Дзюба // Сільський вісник. — 2011. — № 2. — C. 28–29.

Дудченко, Л. Сорняк? Нет — лекарство / Л. Дудченко // Огородник. — 2011. — № 6. — C. 52–55 ; № 10. — C. 52–55 ; № 11. — C. 52–54 ; 2012. — № 5. — C. 62–65.

Жарінов, В. І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряно смакових рослин : навч. посіб. / В. І. Жарінов, А. І. Остапенко. — Київ : Вища шк., 1994. — 234 c.

Кархут, В. В. Ліки навколо нас / В. В. Кархут. — 4-те вид. — Київ : Здоров’я, 2001. — 232 c.

Лекарственные пищевые растения : учеб. пособие / Л.В. Бензель [и др.]. — Київ : Медицина, 2010. — 344 с.

Липа, Ю. І. Ліки під ногами / Ю. Липа. — Тернопіль, 1991. — 96 с.

Лисюк, Р. М. Цілющі деревні рослини : навч. посібник-довідник / Р. М. Лисюк. — Київ : Знання, 2014. — 224 с.

Лікарські рослини : енциклопедичний довідник / за ред. А. М. Гродзінського. — Київ : Голов. ред. УРЕ, 1989. — 543 с.

Лікарські рослини та їх застосування / М. С. Харченко [та ін.] — 2-е вид., випр. і доп. — Київ : Здоров’я, 1981. — 232 с.

Марчишин, С. М. Лікарські рослини Тернопільщини / С. М. Марчишин, Н. О. Сушко. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 312 с.

Матяш, В. Агротехніка вирощування лікарських трав / В. Матяш // Фермерське господарство. — 2013. — № 4. — C. 17.

Мінарченко, В. М. Поширення та диференціація ресурсів лікарських рослин України / В. М. Мінарченко // Екологічний вісник. — 2008. — № 5. — C. 15–17.

Носаль, М. А. Лікарські рослини і способи їх застосування в народі : у 2 кн. Кн. 1 / М. А. Носаль, І. М. Носаль. — Житомир : Полісся, 1991. — 2 кн.

Повний атлас лікарських рослин / уклад. І. С. Алексєєв. — Донецьк : Глорія-трейд, 2013. — 400 с.

Сафонов, М. М. Повний атлас лікарських рослин : корисні рослини, їхні властивості та застосування : опис 260 лікарських рослин із 90 родин : понад 900 рецептів багатокомпонентних зборів та чаїв / М. М. Сафонов. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2008. — 380 с. : кол. іл.

Смик, Г. К. Лікування та профілактика хвороб за допомогою доступних рослин : понад 40 порад і рецептів / Г. К. Смик. — Київ : Поліграфцентр, 2011. — 24 с. — (Бібліотечка «Зеленої планети» ; № 8 (56)).

Справочник по лекарственным растениям / А. М. Задорожный, А. Г. Кошкин. С. Я. Соколов и др. — Москва : Лесн. пром.-сть, 1988. — 415 с. : ил.

Харченко, М. С. Лікарські рослини і їх застосування в народній медицині / М. С. Харченко, В. І. Сила, Л. Й. Володарський. — Київ : Здоров’я, 1971. — 336 с.

Шавель, І. Цілющі рослини України / І. Шавель. — Львів : БаК, 2012. — 432 с.

Розлади вищої нервової системи, Механізм неврозів і фобій

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі джерела:

Галантюк, С. І. Основи фізіології центральної нервової системи і вищої нервової діяльності : навч.-метод. посібник / С.І. Галантюк, О.С. Волошин. — Тернопіль, 2002. — 112 с.

Ганонг, В. Ф. Фізіологія людини : підручник. — Львів: БаК, 2002. — 784 с.

Ермолаев, Ю. А. Возрастная физиология : пособие / Ю.А. Ермолаев. — Москва : Высш. шк., 1985. — 384 с.

Клевець, М. Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем : навч. посібник. — Львів, 2000. — 199 с.

Макарчук, М. Ю. Фізіологія центральної нервової системи : підручник / М. Ю. Макарчук, Т. В. Куценко. — Київ, 2011. — 335 с. : рис., табл.

Марута, Н. О. Сучасні механізми неврозогенезу та їх психотерапевтична корекція / Н. О. Марута, Т. В. Панько, І. О. Явдак, О. Є. Семікіна, В. Ю. Федченко, Г. Ю. Каленська // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3. — С. 200-201.

Нормальна фізіологія : підручник / ред. проф. В. І. Філімонова. — Київ : Здоров’я, 1994. — 608 с., іл.

Свядощ, А. М. Неврозы и их лечение / А. М. Свядощ. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Медицина, 1971. — 456 с.

Тарнавский, Ю. Б. Срыва можно избежать: неврозы, их лечение и профилактика / Ю. Б. Тарнавский. — Москва : Медицина, 1990. — 140 с.

Роль етногенетичних характеристик у механізмах неврозогенезу / П. В. Волошин, Н. О. Марута, О. Є. Кутіков, О. Є. Семікіна, Г. Ю. Каленська // Журнал Національної академії медичних наук України. — Київ, 2015. — Т. 21, № 1. — С. 35—44.

Чабан, О. С. Неврозы: патоморфоз, концепция, пространство и территория / О. С. Чабан. — Тернополь : Збруч, 1997. — 161 с.

Чайченко, Г. М. Фізіологія вищої нервової діяльності : підручник для вузів / Г. М. Чайченко. — Київ : Либідь, 1993. — 218 с.

Шандра, О. А. Нормальна фізіологія : вибрані лекції / О. А. Шандра, Н. В. Общіна. — Одеса : Одес. мед. Ун-т, 2005. — 322 с.

 

Характеристика системи освіти в Швейцарії

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Денисов Р. Тайны швейцарской дипломантии : [учёба в Швейцарии] / Р. Денисов // Заграница. — 2003. — № 4. — С. 11

Джуринський, А. Н. Зарубежная школа: современное состояние и тенденции развития : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / А. Н. Джуринський. — Москва: Просвещение, 1993. — 192 с.

Закордонець, Н. І. Система професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в Швейцарії : автореф. дис.   канд. пед. наук : 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти / Закордонець Наталія Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 20 с.

Зацепина Е. Цюрихский університет главный вуз Швейцарии / Е Зацепина // Заграница. — 2003. — № 31. — С. 11.

Кладченко, М. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів: досвід Швейцарії та Великобританії / М. Кладченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — Київ, 2017. — № 4 (93). — С. 116-129.

Кравець, Ю. І. Становлення професійної освіти в країнах Західної Європи / Ю. І. Кравець // Професійно-технічна освіта. — 2011. — № 3. — С. 40-42.

Кращі приватні школи світу: Швейцарія // Сучасна освіта. — 2013. — № 4. — С. 14-15.

Культура у школах Швейцарії // Відродження. — 1998. — № 1. — С. 12-13.

Купчик, Л. Вплив глобалізації та інтернаціоналізації суспільства на мовну політику і трансформацію цілей шкільної іншомовної освіти у Швейцарії / Л. Купчик // Молодь і ринок. — Дрогобич, 2014. — № 7. — С. 93-97. — Бібліогр.: 13 назв.

Пісторіус, Х. Швейцарія — багатомовна та багатокультурна країна / Х. Пісторіус // Шлях освіти. — 1997. — № 2. — С. 28-29.

Плав’юк, Т. Сучасні тенденції розвитку фізичної освіти Швейцарії / Т. Плав’юк // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2012. — № 5. — С. 38-41.

Радченко, Т. Полікультурний характер вищої освіти у приватних навчальних закладах Швейцарії / Т. Радченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. — Слов`янськ, 2010. — Спецвипуск 5, ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном». — С. 45-51.

Радченко, Т. А. Швейцарський досвід якісної вищої освіти в результаті застосування ІКТ / Т. Радченко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2016. — С. 9-16.

Секрет, І. В. Особливості електронного навчання у Швейцарії / І. В. Секрет // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка  — Київ, 2009. — № 3 (27); Ч. 2. — С. 209-215.

Смирнова Е. А. Швейцария: направление педагогического поиска / Е. А. Смирнова // Педагогика .– 2001. — № 4. — С. 93-98.

Тадеєв, П.О. Особливості реалізації болонської декларації у вищих навчальних закладах Швейцарії / П. О. Тадеєв // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. — Донецьк, 2009.

Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія / за ред.. Н. М. Лавриченко. — Київ: Педагогічна думка, 2008. — 146 с.

Терешатова, Е. Е. Системы образования Германии и Швейцарии : 140 претендентов на вакансию учителя / Е. Е. Терешатова // Директор школи. — 2012. — № 7. — С. 55-62. .

Хагер, Фриц-Питер. Швейцария / Фриц-Питер Хагер // Педагогика народов мира. История и современность : международный проект / К. Салимова, Н. Додде, Р. Селлек ; науч. ред. З. Тажуризина. — Москва, 2001. — С .456-483.

 

Літературно-мистецькі періодичні видання Тернополя і Тернопільщини

Доброго дня!

На Тернопільщині виходили такі літературно-мистецькі періодичні видання:

Поступ : літературно-науковий журнальчик для гімназійної молоді. — Тернопіль, 1900—1902.

Ідея : літературно-наукова часопись. — Тернопіль, 1905—1906.

Молодїж : місячник для учащої ся молодїжи. — Тернопіль, 1904—1905.

Українські вісті : щоденний,політичний, економічний і літературний часопис. — Тернопіль, 1919.

Хвиля : літературний журнал. — Кременець, 1923.

Сяйво : літературний тижневик. — Тернопіль, 1930.

Інформацію взято з історико-бібліографічного дослідження «Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886—1944 рр.)» /Марія Галушко (Львів, 2008), яке Ви можете опрацювати у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії бібліотеки.

Сьогодні виходять:

Літературний Тернопіль  : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис.

Золота пектораль : літературно-мистецький і громадсько-політичний журнал, Чортків.

 

Сербські конституції 1838 і 1869 років

Доброго дня, Пропонуємо опрацювати наступні джерела:

Всемирная история. В 10 т. Т. 6. [1789–1871 гг.] — Москва : Изд-во соц.-эконом. литературы, 1959. — 830 с. — Із змісту : Сербское княжество. — С. 525—529.

Гряник, В. О. Боротьба щодо конституційного устрою Королівства себів, хорватів та словенців / В. О. Гряник // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. — Черкаси, 2013. — Вип. 6. — С. 364—367.

Данченко, С. И. Развитие сербской государственности и Россия, 1878 — 1903 гг. / С. И. Данченко. — Москва, 1996. — 421 с.

Іванченко, О. Передумови та причини виникнення Королівства Сербів, Хорватів, Словенців(КСХС) / О. Іванченко // Дні науки історичного факультету — 2008 : матеріали між нар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (23—24 квіт. 2008 р. / Київ. нац.. ун-т імені Т. Шевченка. — Київ, 2008. — Вип. 1, ч 2. — С. 131—132.

Історія південних і західних слов’ян : навч. посібник / В. І. Яровий [та ін.]. — Київ : Вища школа, 1987. — 446 с.

Історія південних і західних слов’ян : (З найдавніших часів до ХХ ст.) : курс лекцій / ред. В. І. Яровий. — Київ : Либідь, 2001. — 632 с.

Лисов, О.О. Сербія в системі міжнародних відносин в Європі (кінець XVIII — 70- ті роки XIX століття): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / О. О. Лисов ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с.

Макарчук, В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / В. С. Макарчук. — Київ : Атіка, 2001. — 592 c.

Маначинський, О. Югославія: глибоке коріння кризи : [Історія “Балканського вузла”. Сербія, Чорногорія, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Словенія] / О. Маначинський // Вісник АН України. — 1993. — № 12. — С. 12—20

Международные отношения на Балканах, 1830–1856 / Г. Л. Арший [и др.]. — Москва : Наука, 1990. — 350 с.

Самчук, В.Л. Південнослов’янські країни у політиці європейських держав періоду балканських криз 80-х років ХІХ ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / В. П.  Самчук ; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 1999. — 20 с.

Хрестоматия по истории южных и западных словян. В 3. т. Т. 2. Новая история / отв. Ред. В. Карасев. — Минск : Университетское, 1987. — 294 с.

Черній, А. І. Істрія південних і західних словян. Від найдавніших часів до кінця ХХ ст. / А. І. Черній, В. А. Черній. — Рівне : Волинські обереги, 1999. — 444с.

Чернік, С. Д. Державотворчий процес у Сербії у другій половині XIX ст. / С. Д. Чернік // Прівняльно-аналітичне право. — Ужгород, 2017. — № 2. — С. 26—28.

Шемякин, А.Л. Обреченная конституция: сербский устав 1888 г.// Новая и новейшая история. — 2002. — №4. — С. 64—81.

 

Олександр Македонський

Доброго дня!

Рекомедуємо опрацювати такі матеріали:

Балух, В. О. Історія античної цивілізації. У 3 т. Т. 1. Стародавня Греція / В. О. Балух. — Чернівці : Наші книги, 2008. — 656 с.

Балух, В. О. Історія Стародавньої Греції : курс лекцій / В. О. Балух, Ю. І. Макар. — Чернівці : Золоті литаври, 2001. — 420 с.

Бойназаров, Ф. А. Проблемы традиции и современности : образ и личность Александра Македонского / Ф.А. Бойназаров. — Москва : Наука, 1990. —  269, [2] с.

Гафуров, Б. Г. Александр Македонский и Восток / Б.Г. Гафуров, Д.И. Цибукидис. — Москва : Наука, 1980. —  454, [2] с., [4] с. кол. іл. : іл., карти.

Историки Античности. В 2 т. Т. 1. Древняя Греция. — Москва : Правда, 1989. — 624 с.

История Древней Греции / под ред. В. И. Кузищина. — Москва : Высшая школа, 1986. — 164 с.

Історія стародавнього світу. Ч. 2 / за ред. Ю. С. Крушкол. — Київ : Вища школа, 1976. — 415 с.

Ковалев, С. И. Александр Македонский / C. И. Ковалев. — Москва : Интербук, 1990. — 112 с.

Крип’якевич, І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 1. Стародавні часи / І. Крип’якевич. — Київ : Либідь, 1995. — 462 с.

Кубіній, Н. Ю. Витоки стратегічного управління: історичний ракурс інноваційного контенту стратегії Олександра Македонського [Електронний ресурс] / Н. Ю. Кубіній // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2013. — № 1. — С. 350-355. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_1_71.

Співак, І. О. Олександр Македонський і зороастризм : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Співак Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. — Київ, 2007. — 18 с.

Східний похід Александра. Держава Александра Македонського [Електронний ресурс] // Supermif.com. — Електрон. текст. дані. — [Україна], сор. supermif.com, 2011—2017. — Режим доступу: http://supermif.com/istoria_greki/22_istoria_greki.html, вільний. — Заголовок з екрана. — Мова укр.

Шахермайр, Ф. Александр Македонский / Ф. Шахермайр. — Москва : Наука, 1984. — 384 с.

Шифман, И. Ш. Александр Македонский / И.Ш. Шифман. — Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1988. —  205, [2] с. : ил.

Бюджетний процес

Доброго дня! Радимо опрацювати такі джерела:

Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс], № 2456-17: ред. від 05.01.2017 / Законодавство України / Верховна Рада України. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17, вільний. — Дата перегляду: 14.03.2017. — Назва з екрана.

Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління / Л. О Міронова [та ін.] // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. — Дніпропетровськ, 2012. — № 2 (28). — С. 129-133

Дмитренко, Е. С. Фінансове право України. Особлива частина : навч. посібник / Е. С. Дмитренко. — Київ : Алерта, 2007. — 612 с.

Мітрофанова, Д. К. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу / Д. К. Мітрофанова // Фінансове право. — Ірпінь, 2013. — № 1 (23). — С. 30-33

Савченко, Л. Особливості контролю за дотриманням бюджетного законодавства на першій стадії бюджетного процесу / Л. Савченко // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 3. — С. 73-76.

Теліпко, В. Є. Науково-практичний коментар бюджетного кодексу України. станом на 01.01.2011р. / Є. В. Теліпко. — Київ : Центр учбов. літ., 2010. — 480 с.

Теремцова, Н. Методологічні засади дослідження поняття «стадії бюджетного процесу» / Н. Теремцова // Про українське право : часопис каф. теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. — Київ, 2009. — Чис. 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. — С. 368-373.

Теремцова, Н. В. Поняття стадії бюджетного процесу / Н. В. Теремцова // Бюлетень Міністерства юстиції України. — Київ, 2009. — № 10 (96). — С. 66-71.

Теремцова Н. Стадії та елементи бюджетного процесу в юридичній науці / Н. Теремцова // Про українське право : зб. ст. каф. теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. — Київ, 2008. — Чис. 3. — С. 303—314.

Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки [та ін.]. — Харків : Екограф, 2015. — 500 с.

Фінансове право : підручник / М. П. Кучерявенко [та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. — Харків : Право, 2016. — 440 с.

Фінансове право України : навч. посібник / Л. К. Воронова [та ін.]; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права. — Київ : Правова єдність, 2009. — 395 с.

Чернадчук, В.Д. Особливості бюджетно-контрольних правовідносин залежно від стадії бюджетного процесу // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2008. — Вип. 39. — С. 432-439.

Чуприна, Л.М. Правова характеристика поняття «процесу» в бюджетному праві // Часопис Київського університету права / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2013. — № 2. — С. 126-129.

Єремія Вишневецький

Доброго дня! Пропонуємо опрацювати такі матеріали:

Безпалько, У. Ярема Вишневецький в контексті українсько-польських відносин доби визвольних змагань 1648—1657 рр. / У. Безпалько // Студентський науковий вісник / ТНПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2004. — Вип. 9. — С. 15—19.

Виноградов, Г. М. Ярема Вишневецький vs. Богдан Хмельницький : дві семіологічні моделі поведінкових стратегій / Г. М. Виноградов // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, факти. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 5. — С. 126—133.

Кибалюк, М. Ярема Вишневецький. Родове прокляття, чи фатальний збіг обставин? / М. Кибалюк // Свобода. — 2011. — № 61 (29 лип.). — С. 6 : фот. — (Невідомі сторінки історії).

Князі Вишневецькі / І. Чаманська [та ін.] ; наук. ред. І. Тесленка ; пер. з литов. В. Журби, В. Капкана ; пер. з пол. Л. Лисенко. — Київ : Балтія-Друк, 2016. — 319 с. : фот. кол.

Копинський, І. Лист до князя Корибут-Вишневецького 1631 року / Ісая Копинський // Корені та парості : український генеалогікон. — Київ, 2008. — 192—195.

Кралюк, П. «Гроза козаків» : Ярема Вишневецький — герой чи антигерой / П. Кралюк // День. — 2009. — 6 берез. — С. 8.

Мельник, Л. Князь Ярема Вишневецький / Л. Мельник // Київська старовина. — 1994. — № 2. — С. 103—112.

Нечуй-Левицький, І. С. Князь Єремія Вишневецький; Гетьман Іван Виговський : іст. романи / І. С. Нечуй-Левицький. — Київ : Веселка, 1996. — 542 с.

Радишевський, Р. Київська драматична сцена про Вишневецьких / Р. Радишевський // На перехресті культур : зб. наук. праць на пошану Л. Рудницького з нагоди його 70-річчя. — Львів ; Філадельфія, 2008. — С. 249—268 .

Ревуцька, О. Рід Вишневецьких в українсько-польських відносинах другої половини ХVІ — першої половини ХVІІ століть / О. Ревуцька // Студентський науковий вісник / ТНПУ ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — Вип. 28. — С. 114—119.

Рудницький, Ю. В. Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації : есеїстична розвідка / Ю. В. Рудницький. — Львів : Піраміда, 2008. — 299 с. — Бібліогр.: с. 273-279.

Сливка, П. Постать Ієремії ще чекає на «свого» історика / П. Сливка // Вільне життя плюс. — 2016. — 14 груд. — С. 5.

Сюндюков, Ігор. Український розлам : [князь-шляхтич литовського роду Ярема Вишневецький : аналіз звинувачень, висунутих проти нього істориками] / І. Сюндюков // День. — 2017. — 8-9 верес. — С. 20 : іл.

Шиян, Л. Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі / Л. Шиян. — Тернопіль : Горлиця, 2006. — 88 с.

Громадянське суспільство

Васильєва, Н. В.Роль партисипативної демократії в побудові громадянського суспільства в Україні / Н.В. Васильєва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 2. – С. 98-105.

Влада і суспільство  : діалог через громадські ради : монографія / авт. кол. : Шайгородський Ю.Ж. [та ін.] – Київ : Паливода А.В., 2011. – 148 с.

Газін, Володимир. Громадянське суспільство : його вороги і друзі / В. Газін // Дзеркало тижня. – 2017. – № 4 (4-10 лют.). – С. 15.

Качан, Н. С. Стан і перспективи розвитку громадянської активності населення України / Н. С. Качан // Регіональна економіка. – 2016. – № 2. – С. 71-79.

Кириленко, О. Демократизація участі громадян у регіональному управління / О. Кириленко // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 1). – С. 121-138.

Костюк, Т Політико-правова система встановлення ефективної взаємодії держави й громадянського суспільства в Україні / Т. Костюк // Віче. – 2015. – № 23/24. – С. 34-37.

Літкевич, В. Держава і громадянське суспільство : противники чи партнери? / В. Літкевич // Дзеркало тижня. – 2016. – № 15 (23-28 квіт.). – С. 13.

Миклащук, І.  Підтримка громадянського суспільства в Україні : проблеми і перспективи / І. Миклащук // Віче. – 2015. – № 4. – С. 6-10.

Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України  : [круглий стіл “Філософської думки”] / Анатолій Лой [та ін.] // Філософська думка. – 2016. – № 1. – С. 6-55.

Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави : політична система : сучасні проблеми розвитку / ред. : О. В. Скрипнюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 224 с.

Розумний, М. М. Громадянське суспільство / М. М. Розумний // Виклики національного самовизначення / М. М. Розумний. – Київ, 2016. – С. 135-147.

Ставнійчук, М. Влада – громадянське суспільство : системний збій / М. Ставнійчук, В. Кулик, Л. Мудрак // Дзеркало тижня. – 2015. – № 22 (20-26 черв.). – С. 4.

Сторонянська, І. З. Громадські організації в системі консолідованої соціальної відповідальності / І. З. Сторонянська, У. А. Волинець // Регіональна економіка. – 2015. – № 4. – С. 163-169.

Україна та розвиток громадянського суспільства після 2004 року : матеріали укр.-нім. наук. конференції. – Тернопіль : Астон, 2010. – 168 с.

Хмара, М. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: філософсько-правовий аспект / М. Хмара // Мандрівець. – 2015. – № 2. – С. 24-26.

Шморгун, Олександр. Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії / О. Шморгун // Віче. – 2015. – № 2. – С. 19-23.

Яцюк, Г. В.  Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації  : [виклад доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася в Києві 26 вересня 2015 р.] / Г. В. Яцюк // Економіка України. – 2015. – № 12. – С. 4-9.

Злочини проти основ національної безпеки

Кримінальний кодекс України : зі змінами та доп. : станом на 20 січ. 2016 р. — Харків : Право, 2016. — 307 с.

Закон України Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : редакція від 07.08.2015, № 964-IV // Законодавство України / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/964-15, вільний. — Заголовок з екрана.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України. У 2 т. Т. 1. / за ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. — 3-е вид., випр. і допов. — Київ : Прав. єдність, 2009 — 964 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : за станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 груд. 2001 р. / Ю. В. Александров [та ін.]. — Київ : А.С.К., 2002. — 936 c. — (Економіка. Фінанси. Право).

Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України : (Проблеми кваліфікації) / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. — 3-тє вид., перероб. та допов. — Київ ; Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. — 197 с.

Дорош Л. В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державного кордону України : монографія / Л. В. Дорош, В. В. Фєдосєєв ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2014. — 301 с. : табл.

Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості / В. П. Ємельянов ; НДІ вивчення проблем злочинності Акад. прав. наук України. — Харків : Рубікон, 1997. — 160 c.

Звонарьов О. Ю. Кримінальна відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча : монографія / О. Ю. Звонарьов. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. — 118 c. — Бібліогр.: с. 108—118.

Корченко О. Г. Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці / О. Г. Корченко, О. Є. Архипов, Ю. О. Дрейс ; Нац. акад. Служби Безпеки України. — Київ : Наук.-вид. центр НА СБУ, 2014. — 331 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 304—319.

Луценко Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України : монографія / Ю. В. Луценко. — Харків : Право, 2015. — 200 с.

Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: монографія / Г. В. Новицький. — Київ : Інтертехнологія, 2008. — 496 с.

Пилипчук В. Г. Формування теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець ХХ –початок ХХІ століття) : монографія / В. Г. Пилипчук. — Київ : НКЦ СБ України, 2008. — 256 с.

Шлапаченко В. М. Кримінальна відповідальність за шпигунство : монографія / В. М. Шлапаченко ; Нац. акад. Служби Безпеки України. — Київ, 2015. — 347 c. — Бібліогр.: с. 234—270.

Мене цікавить повний бібліографічний опис книги: Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського. – 1954, зокрема місце видання, видавництво і кількість сторінок.

Текст запитання: Шановні колеги! Мене цікавить повний бібліографічний опис книги: Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського. – 1954, зокрема місце видання, видавництво і кількість сторінок. У вашому е-каталозі я знайшла інформацію про те, що там вміщені музичні твори М. Д. Леонтовича. Я готую бібліографічний покажчик до його ювілею. З повагою зав. відділом наукової інформації та бібліографії Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

Відповідь: 

Доброго дня. Надсилаємо повний бібліографічний опис книги:

Українські народні пісні : для хору : в обробці українських композиторів / упоряд. та заг. ред. О. Зноско-Боровського; [тексти пісень пер. : Т. Волгіна, Г. Літвак]. – Москва : Держ. муз. вид-во, 1954. – 196 с. – Текст парал. укр., рос.

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку