Шановні користувачі! До Дня незалежності нашої держави України, вашій увазі пропонуємо літературу, яка висвітлює тему: «Український національний рух в I половині XIX ст. на Західноукраїнських землях».

Могутній національно-визвольний рух українців Галичини в XIX ст. засвідчив перед усім світом незнищенність українського народу, його прагнень до вільного, демократичного розвитку власної державності.

 

Гербільський Г. Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині XIX ст. (до 1848 р.) / Г. Ю. Гребільський — Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1964. — 251 с.

У першій половині XIX ст. в Галичині значного розвитку досягли прогресивні ідеї національно-визвольного руху, обумовлені завданнями того часу. Публіцисти і вчені виступали проти національного гноблення населення на Західній Україні. Складовою частиною суспільної боротьби першої половини XIX ст. став національний рух на Галичині. Ця книга є дослідженням одного з важливих питань історії України — національного руху українського народу Західної України. Джерело розраховане на науковців, викладачів і студентів історичних факультетів.

 

 

 

 

Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22-28 серпня 1993 р.): доповіді і повідомлення. / Міжнародна асоціація україністів, Академія наук України. Частина I. Історія. — Львів, 1994 — 295 с.

Короткий виклад доповідей і повідомлень, виголошених на Другому міжнародному конгресі україністів, друкується за ухвалою Міжнародного оргкомітету конгресу і Національного оргкомітету.

До цього випуску увійшли матеріали , присвячені центральним проблемам української історії, соціальні і культурні процеси та розвиток модерної української нації у загальному контексті національно творчих процесів Центрально-Східної Європи у XIX ст.

В доповідях висвітлюється історія українського національного руху в Галичині. Зосереджено на трьох темах: культурна праця націоналізму, політизація націоналізму і соціальний склад Національних рухів.

Більшість текстів подається в авторській редакції.

Рекомендовано доповіді науковцям, історикам, студентам вузів.

Кугутяк Микола. Галичина: сторінки історії: нарис суспільно політичного руху (XIX ст. — 1939 р.) / М. Кугутяк — Івано-Франківськ, 1993 — 200 с.

У книзі висвітлено національне та державно-політичне відродження галицьких українців, їх звитяжну та драматичну боротьбу за визволення протягом XIX ст. — 1939 р.

Галичина — прадавня українська земля. Насильно відірвана від матері України поневолена протягом 600 років різними іноземними державами, вона зазнала нечуваного національного, релігійного і політичного гніту.

Автор описує проблему національного руху, складну історичну долю, розкриває процеси національно-політичного та державного відродження галицьких українців в першій половині XIX ст.

Нарис розрахований для вчителів, студентів, викладачів, усіх, кого цікавить історія краю.

 

 Куций Іван. Українська науково-історична думка Галичини (1830-1894 рр.): рецепція національної історії / І. Куций — Тернопіль: Джура, 2006 — 219 с.

У монографії комплексно досліджено особливості сприйняття та інтерпретації національної історії у синтетично-узагальнюючих працях українських істориків Галичини 1830-х — 1894 рр. а також вплив цих науково-історичних інтерпретацій на процес національної самоідентифікації галицьких українців. Окреслено визначальні концепції, теорії та схеми національної історії, провідні тенденції розвитку тогочасної галицької історіографії. Висвітлено внесок провідних учених Галичини у Концептуально-ідейне осмислення національної історії.

Це видання рекомендовано науковцям, викладачам вузів, студентам суспільно-гуманітарних спеціальностей, усім, хто цікавиться українським національним рухом, історіографією та суспільно-політичною думкою.

 

Петраш. О. «Руська трійця:» М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники / О. Петраш — 2-ге вид, допов. — Київ: Дніпро, 1986 — 230 с.

У книзі розповідається про громадянську та літературну діяльність у 30 — 40-х роках XIX ст., членів гуртка передової української молоді «Руська трійця» на чолі з Маркіяном Шашкевичем. Зосереджується увага на літературно-публіцистичній, фольклористичній діяльності провідних учасників гуртка.

Їх було троє:

Один з них — енергійний, наполегливий, сміливий, готовий на самопожертву, на подвиг… Це — Маркіян Шашкевич.

Другий — людина палкої вдачі, з широким польотом фантазії. Прагнув рішучих дій. Це — Іван Вагилевич.

Третій — ініціативний, діловий, працелюбний. Водночас — поміркований і обачний… Це — Яків Головацький.

Діячі «Руської трійці» виступили в літературі, як письменники-романтики, які стимулювали національно-визвольні рухи на початку ХІХ ст. в Західній Україні.

Видання розраховане на широке коло читачів.

Полянський Олег. Західна Україна у двох революціях. 1848 — 1918 / О. Полянський — Тернопіль: Джура, 2006 — 52 с.

В книжці Олега Полянського розповідається як важкий соціально-економічний і національний гніт сприяв посиленню визвольної боротьби народних мас Західної України, яка найяскравіше проявлялася у масових селянських виступах.

На західноукраїнських землях соціальна боротьба тісно перепліталась з національно-визвольним рухом: Український національно-визвольний рух першої половини ХІХ ст. найяскравіше про себе заявив діяльністю «Руської трійці» та під час революційних подій 1848 — 1849 рр.

І. Франко, який оцінюючи український національно-визвольний рух періоду революції 1848 р. писав: «Розмах до правдивого, широкого і усестороннього національного життя в тім часі був дуже добрий, що пізнішим поколінням майже на кожнім кроці приходиться нав’язувати до того, що вже було розпочато, або бодай задумано у 1848 році.»

Для викладачів, студентів суспільно-гуманітарних вузів, істориків.

 

Сухий, Олексій. Галичина: між Сходом і Заходом: нариси історії ХІХ — початку ХХ ст. / О. Сухий — 2-е вид. — Львів, 1999 — 226 с.

У нарисах аналізуються вузлові питання суспільно-політичного та національно-культурного життя українців Галичини від часу національного відродження у ХІХ ст. до утворення Західноукраїнської Народної Республіки.

Дослідники відходять від часової «національно-політичної окриленості», і розробляють суто наукові проблеми: впорядкування адміністративного управління у краї, дослідження історико-правових аспектів системи судочинства, аналіз соціально-економічних реформ австрійського уряду у східних регіонах держави тощо.

Видання рекомендоване науковцям, історикам та викладачам вузів.

 

Шашкевичіана: Маркіян Шашкевич і Українське національне відродження / Академія наук України, Ін-т українознавства; редкол: Я. Д. Ісаєвич [та інші]. -Львів, 1993 — 168 с.

В основу збірника лягли доповіді та повідомлення, виголошені на Шашкевичівських читаннях — 1991 «Маркіян Шашкевич і українське національне відродження» (Львів, 24 — 25 жовтня 1991 р.)

В збірнику висвітлено небезпечні аспекти нових взаємин Українського національного руху та уряду.

Збірник доповнено публікаціями нововиявлених матеріалів, які не були в науковому обігу .

Автор надає великої уваги новому ступеню національного руху в Галичині, який відноситься до періоду революції 1848 р., коли цей рух набуває цілком виразного політичного спрямування і коли вперше визнано заслуги «Руської трійці».

Видання розраховане на науковців, викладачів, дослідників життя і творчості діячів «Руської трійці» та їх доби, а також може бути використане усіма, хто цікавиться історією України.

 

Підготувала Валентина Скрипець, головний бібліотекар відділу зберігання основного фонду ТОУНБ

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2018.

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку