Організація Північноатлантичного договору (НАТО) — це військово-політичний союз 26 країн з Північної Америки та Європи, який пропагує досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного урядами 12 країн у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Основний принцип діяльності НАТО — це прагнення суверенних держав і їх співробітництво у забезпеченні неподільної безпеки усіх членів.

Інтеграція України до Європи і НАТО є проявом самобутності української нації, її історичної належності до європейського простору. Європейська інтеграція значною мірою визначає перебіг соціально — економічних і політичних процесів на континенті, змінюючи суть цивілізаційного простору в сучасному контексті.

На віртуальній виставці «Україна — НАТО: історія та перспективи» представлено книжки, що містять загальну інформацію про історію, завдання, структуру НАТО, напрями діяльності організації, процеси трансформації та розширення Альянсу, а також партнерство й співпрацю з іншими країнами, і зокрема з Україною.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

66.4

С83

Стратегічна концепція оборони та безпеки членів організації північноатлантичного договору : прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 лист. 2010 р. — Брюсель, 2010. — 40 с. — (NATO/OTAN).

Нова Стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації північноатлантичного Договору «Активне залучення, сучасна оборона», прийнята главами держав та урядів в Лісабоні 19 листопада 2010 р. Головна мета оновлення Стратегічної концепції Альянсу полягала в тому, щоб офіційно зобов’язати країни – члени брати активну участь у забезпеченні безпеки союзу через операції та місії. Участь в операціях передбачає не тільки військову фазу, але й заходи щодо запобігання кризам, управління конфліктами та стабілізації після кризової ситуації.

 

 

66.4

Х22

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору : Мадрид, 9 лип. 1997 р. — Брюссель, 1997. — 8 c. — (NATO/OTAN).

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, підписана 9 липня  1997 р. є одним з основоположних документів, що продовжують визначати відносини між Україною та НАТО на сучасному етапі.

 

 

 

 

УКРАЇНА — НАТО: ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН

 

341

С72

Співробітництво Україна — ЄС — НАТО з протидії гібридним загрозам у кіберсфері / [уклад.: М. Гончар, В. Мартинюк] ; Центр глобалістики «Стратегія ХХІ». — Київ : [б. в.], 2019. — 27 с.

В аналітичному документі зроблено порівняльний аналіз нормативно-правової бази, інституційних можливостей та рівня активності із протидії гібридним загрозам в ЄС, НАТО й Україні у кіберсфері, а також оцінку поточного стану співпраці між ЄС і НАТО та обох організацій з Україною у сфері кібербезпеки. На основі аналізу поточних викликів і загроз у кіберсфері та прогнозу їх трансформації з врахуванням подальших агресивних намірів РФ у контексті проведення президентських і парламентських виборів в Україні та виборів до Європейського Парламенту, описані формати можливого розвитку співпраці України з ЄС і НАТО у сфері кібербезпеки.

Аналітичний документ підготовлено Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» та Віталієм Мартинюком, виконавчим директором організації на основі попередніх напрацювань Центру за кібернапрямком досліджень, за підтримки та у співпраці з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Його зміст є виключно відповідальністю Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» і не обов’язково відображає точку зору Фонду Конрада Аденауера.

 

66.2

Т65

Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики та загрози: досвід України та НАТО : зб. матер. міжнар. конференції 19 верес. 2012 р. — Київ : НІСД, 2013. — 80 с.

Матеріали міжнародної конференції, що відбулася 19 вересня 2012 р. в Національному інституті стратегічних досліджень, присвячені презентації нових редакцій Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини. Учасники заходу проаналізували та порівняли з попередніми редакціями основні положення та особливості цих документів, обговорили досвід реалізації стратегічних документів в Україні та країнах НАТО. За результатами конференції вироблено рекомендації щодо імплементації Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини.

 

 

66.4

У45

Україна — НАТО: нові умови та реалії співробітництва : аналітична доповідь / НІСД. — Київ, 2011. — 56 с.

В аналітичній доповіді розглянуто зміни, що відбулися в зовнішній політиці України й у засадах діяльності Північноатлантичного альянсу та вимагають кардинального перегляду підходів до розвитку відносин між Україною та НАТО. Проаналізовано актуальні аспекти військового та військово-технічного співробітництва України й Північноатлантичного альянсу у світлі реалізації Україною позаблокової політики та схвалення нової Стратегічної концепції НАТО, зокрема сучасні тенденції, що визначають співробітництво між НАТО й Україною, з урахуванням наявних проблем у цій сфері, а також основні напрями співробітництва України й НАТО на сучасному етапі.

 

 

 

65.9(4Укр)

А43

Актуальні проблеми нейтралізації негативного впливу світової економічної кризи на процес інтеграції України до НАТО : наук.-інф. збірник / Ін-т проблем нац. безпеки. — Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2009. — 112 с.

У збірнику представлена спроба оцінити вплив економічних факторів на умови досягнення відповідності України критеріям, необхідним для набуття членства в НАТО. Зокрема, розглянуто загальні принципи оцінки рівня готовності країни інтегруватися до НАТО, розкрито закономірності виникнення і тенденції розвитку чинників, які впливають на цей процес, проаналізовано стан найважливіших складових готовності економічної системи країни інтегруватися до колективних сил безпеки, розроблено методологічний підхід та здійснено прогноз готовності України до вступу в НАТО, визначено пріоритетні напрямки державної політики щодо реалізації економічних можливостей України у сфері євроатлантичної інтеграції за умов забезпечення економічної безпеки держави.

 

 

66.4

У45

Україна — НАТО: міфи і реальність — [Б. м.], [20–?]. — 11 с.

У виданні в простій і доступній формі розглядаються найпоширеніші стереотипи нашого населення щодо НАТО: «агресивний блок», «членство — дороге», «диктатура США», «всесвітній жандарм» і інші міфи. Також дається пояснення суті НАТО, його діяльності, розвитку і трансформації організації, меті розширення і потенційному членству України.

 

 

 

 

66.4

П49

Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення. Виклики та перспективи для України : аналіт.-інформ. вид. — Київ : Вид. ФО-П Т. А. Кінько, 2008. — 96 с.

У книжці висвітлюються сучасні процеси стратегічного та безпекового характеру, які відбуваються в євро-атлантичному середовищі та їхній вплив на нинішній стан та перспективи політичної трансформації НАТО. Особлива увага приділена аналізу проблем політичної та світоглядної єдності в Альянсі, сценаріям його стратегічного розвитку, коротко-, середньо- та довгостроковому порядку змін для НАТО. Детально представлені перспективи та виклики відносинам України та НАТО після Бухарестського Самміту та на шляху до 60-річного ювілею Організації Північно-Атлантичного Договору.

 

 

66.4

В85

Вступ до НАТО — стратегічний вибір України / Ін-т трансформації суспільства. — Київ, 2008. — 192 с.

Науково-методичне видання видане у формі колективної монографії, покликано забезпечити науково-методичне та методологічне сприяння підвищенню свідомої підтримки суспільством, насамперед регіональною громадськістю, вступу України до НАТО через інформування громадян з питань євроатлантичної інтеграції, вироблення засад створення і діяльності регіональних центрів євроатлантичної інтеграції в Україні з активним залученням до їх роботи органів місцевої влади, вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій.

 

 

66.4

Ч75

Чому НАТО, а не ОДКБ? : нормативно-правовий аспект / Т-во «Знання» України. — Київ : Знання України, 2008. — 16 с. — (Євроатлантичний курс України).

У даному науково-просвітницькому виданні наводяться тексти Північноатлантичного договору та Договору про колективну безпеку у таблично-порівняльній формі (джерела інформації: www.nato.int та www.dkb.gov.ru dslgjdslyj), а також деякі запитання-коментарі, які зосереджують увагу на визначених моментах.

 

 

 

 

66.4

Ф95

Фурашев, В. М. Вступ до НАТО крізь призму якості життя / В. М. Фурашев, О. О. Макобрій. — Київ : Прес-КІТ, 2008. — 32 с.

У цьому науково-просвітницькому виданні на підставі розгляду понять «якість життя» та «рівень життя» показується, що одним з основних чинників успішності євроатлантичного курсу України є не тільки і не стільки відповідність такого показника, як досягнута якість життя українського суспільства.

 

 

 

 

66.4

У45

Україна — НАТО: оборонно-промислова перспектива / редколегія : В. Бадрак [та ін.] — Київ, 2008. — 206 с.

У книжці представлена інформація щодо можливих напрямків кооперації українських підприємств оборонно-промислового комплексу з партнерами з Північноатлантичного альянсу.

 

 

 

 

 

66.4

П 78

Про євроатлантичну інтеграцію України : діалог сусідів : Україна — Словаччина / О. Гиарфашова [та ін.] ; Ін-т з громадських питань. — Братислава, 2008. — 84 с. — (Видання. Дискусійні статті).

Ця публікація є результатом спільного проекту українських та словацьких неурядових організацій, спрямованого на підвищення інформованості української громадськості про Північноатлантичний альянс та процес підготовки до вступу нових країн-членів на основі досвіду Словаччини.

 

 

 

 

 

66.4

В40

Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійснені стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України : доп. наук.-практ. конференцій / М-во освіти та науки України. — К. : Синопсис, 2007. — 128 с.

У виданні розміщено доповіді та виступи провідних українських експертів, державних та громадських діячів, викладачів, науковців — учасників науково-практичних конференцій, які організувала та провела у регіонах України ВГО «Демократична дія» за підтримки Міністерства освіти та науки України за тематикою євроатлантична інтеграція України.

 

 

 

 

66.4

П84

Процес трансформації НАТО та можливості для України : матеріали міжнар. круглого столу. — Київ : Синопсис, 2007. — 156 с.

Збірник склали статті та виступи учасників міжнародного «круглого столу», який організувала і провела ВГО «Демократична дія» за підтримки Міністерства освіти та науки України за тематикою «Євроатлантична інтеграція України».

 

 

 

 

66.4

П14

Палій, Олександр. Навіщо Україні НАТО / О. Палій. — Київ : Дніпро, 2006. — 144 с.

Де закінчується Європа? На кого і коли нападав НАТО? Чому з двадцяти найменш корумпованих країн 10 є членами НАТО, а шість з восьми держав «Великої вісімки» теж входять до Альянсу? Чому всі країни Східної Європи вступають до цього блоку і ніхто звідти не виходить?

Громадяни України мають знати справжню свою вигоду і можливі проблеми, що виникнуть внаслідок вступу чи не вступу до НАТО.

Досі бракує розуміння суті українських інтересів у відносинах з іншими державами. Дана книга починає фахову дискусію щодо цього питання. Українцям після століть витравлювання державницьких інстинктів час згадати, що таке — розуміти свої інтереси та вміти їх відстояти.

Автор прагне допомогти читачеві розібратися й усвідомити не інтереси Вашингтона, Москви чи Брюсселя, а справжні інтереси України та її народу.

 

66.4

Ч57

Чи потрібно Україні бути в НАТО? 12 аргументів «за»: молодь ламає старі стереотипи : зб. статей / ред. С. Кононенко. — Київ : Техносоюз, 2006. — 240 с.

У збірці 12 статей студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кожна з яких аргументує «за» доцільність зближення України з Північноатлантичним альянсом аж до набуття повноцінного членства в ньому.

 

 

 

 

66.4

У45

Україна — НАТО: майбутнє в руках минулого. — Київ : Заповіт, 2004. — 176 c. — (Бібліотека Центру Разумкова).

Збірник містить матеріали проекту Центру Разумкова «Підготовка України до вступу до НАТО: перспективи якісних зрушень», зокрема: розроблений експертами Центру проект Плану дій щодо членства в НАТО в контексті актуальних внутрішньополітичних процесів в Україні та сучасного досвіду розширення Альянсу на Схід; статті, підготовлені фахівцями Центру та зовнішніми експертами; результати соціологічних досліджень громадської думки з зазначеного питання.

 

 

 

 

66.4

Д31

Демчук, Павло. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / П. О. Демчук ; Національна академія оборони України. — Київ : ППП, 2004. — 264 с.

У виданні органічно поєднано аналіз теоретичних основ сучасних міжнародних відносин, міжнародних організацій як структур міжнародної інтеграції і глобальної та регіональної безпеки, стану і перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Книжка буде корисною для усіх, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, міжнародних організацій та міжнародних систем безпеки, стану і перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України.

 

 

НАТО: ІСТОРІЯ ТА ДОСВІД

 

 

66.4

Щ92

Що таке НАТО?: знайомство з Трансатлантичним альянсом. — Брюссель, 2011. — 48 с. — (NATO/OTAN).

У книжці висвітлено історію утворення та розвитку Північноатлантичного договору (НАТО), його організаційну структуру, діяльність із забезпечення євроатлантичної безпеки.

 

 

 

 

 

66.4

Р17

Разом заради безпеки. Знайомство з НАТО. — Брюссель, 2009. — 34 с. — (NATO/OTAN).

У виданні надається інформація про НАТО, у рамках якого держави-члени активно співпрацюють з країнами-партнерами у сферах цивільного планування на випадок надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків лиха, науки і екології, а також в галузі оборони і на політичному рівні.

 

 

 

 

66.4

Н33

НАТО без погонів: як отримати грант НАТО на наукові розробки. — Київ, 2008. — 18 с. — (NATO/OTAN).

НАТО зацікавлена у розробці новаторських проектів з українськими неурядовими організаціями.

В даному матеріалі можна ознайомитися з гуманітарними, науковими та освітніми складовими євроатлантичного партнерства, а також долучення України до згаданих сфер в рамках її партнерства з НАТО, а також можливості отримання гранту НАТО на наукові розробки.

 

 

 

 

66.4

Н33

НАТО у ХХІ столітті. — Брюссель, 2004. — 24 c. — (NATO/OTAN).

Діяльність НАТО дедалі розширюється, охоплюючи співпрацю з державами, які не входять до складу НАТО. Альянс у ХХІ столітті запроваджує грунтовну трансформацію, яка охоплює усі аспекти його діяльності й передбачає запровадження нових завдань, вступ нових членів, вдосконалення військового потенціалу, розбудову нових партнерських відносин та новий спосіб ведення справ.

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ З ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

 

 

Пирожков, Сергій Іванович.  Про Національну доповідь НАН України «Євроатлантичний вектор України» : стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2020 року / Сергій Іванович Пирожков // Вісник Національної академії наук України. — 2020. — № 4. — С. 60-67 : рис.

Зазначено, що Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України на постійній основі здійснює підготовку концептуальних документів у формі національних доповідей щодо найактуальніших проблем розвитку української держави та суспільства. У черговій Національній доповіді «Євроатлантичний вектор України», основні положення якої стисло наведено у виступі, грунтовно досліджено загальний стан, тенденції і перспективи відносин України з євроатлантичними структурами.

 

 

 

 

Алексієвець, Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991-2019 рр: історичний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Український історичний журнал. — 2020. — N 1. — С. 126-142.

У дослідженні висвітлено історично-політичний дискурс відносин Україна-НАТО в 1991-2019 рр. як компонент загальноісторичного процесу євроатлантичної інтеграції й запропоновано авторську періодизацію їх становлення у сучасних умовах, визначено проблеми та перспективи цього процесу.

 

 

 

 

 

 

Бражнікова, Лідія. Основні напрями співробітництва ЄС із НАТО: питання морської безпеки / Лідія Бражнікова // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 12. — С. 343-347.

Морське співробітництво між Європейським Союзом і Північноатлантичним Альянсом має вагоме значення для узгодженого реагування на різноманітні середземноморські проблеми, включаючи терористичні загрози, затяжні конфлікти на Близькому Сході та у Північній Африці й надзвичайні ситуації з біженцями. Досліджено та проаналізовано питання транснаціонального характеру, а саме нинішні загрози в морській галузі, які включають у себе проблеми тероризму, піратство, незаконну міграцію, торгівлю людьми та наркотиками.

 

 

 

 

Пирожков, Сергій Іванович. Євроатлантичний вектор України: реальні перспективи і небезпеки / Сергій Іванович Пирожков, Назіп Віленович Хамітов // Вісник Національної академії наук України. — 2019. — № 6. — С. 71-82.

Проаналізовано основні особливості двох гілок сучасної цивілізації — євроатлантичної та євразійської, обговорено питання, пов’язані з євроатлантичним вектором України, який є сьогодні об’єктивною історичною необхідністю і може бути конструктивно реалізований лише на основі інноваційного, а не мобілізаційного шляху. У цьому зв’язку автори звертають увагу на проблеми гуманітарної безпеки в освіті і науці, а також на неприпустимість адміністративно-мобілізаційного стилю в процесі інтеграції України у євроатлантичну спільноту.

 

 

 

 

Павліковський, А. К. Механізми співробітництва України та країн НАТО у сфері отримання іноземної воєнної допомоги для протидії загрозам гібридного характеру / А. К. Павліковський, Д. Л. Федянович, В. І. Білик // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2019. — N 4. — С. 63-70 : рис.

У статті доведено необхідність пошуку дієвих шляхів протидії загрозам гібридного характеру. Розглянуто нинішній стан щодо отримання Україною іноземної воєнної допомоги.

 

 

 

 

 

Пилипчук, Володимир Григорович. Теоретико-правові засади розвитку системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони / В. Г. Пилипчук // Вісник Національної академії правових наук України. — 2019. — № 3. — С. 32-51.

Дослідження проблеми правового регулювання суспільних відносин у сфері стратегічних комунікацій в умовах розвитку інформаційних технологій та поширення негативних інформаційних впливів на людину і суспільство є вкрай актуальною темою та потребує комплексного наукового опрацювання. Автор поставив за мету проаналізувати теоретичні, історичні та правові засади становлення системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України та відповідного досвіду США, Великої Британії та інших країн-членів ЄС і НАТО.

 

 

 

Підготувала завідувач відділом читального залу Людмила Рюміна.

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2020

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку