«Цінності об’єднаної Європи»

 

Шановні користувачі!

Запрошуємо Вас переглянути віртуальну виставку «Цінності об’єднаної Європи», підготовлену фахівцями відділу інформації Тернопільської ОУНБ.

У запропонованих виданнях міститься інформація про історію, завдання, структуру ЄС, напрями діяльності, процеси трансформації, євроекономічну інтеграцію України, а також про Конвенцію та гарантовані нею права, відомості про процедуру в Суді. Роз’яснюється, хто та в яких випадках може звертатися до Європейського суду з прав людини, як правильно оформити заяву для звернення до Суду, як виконуються його рішення.

* * *

Право Європейського Союзу : навчальний посібник / за заг. ред. Р. А. Петрова. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Київ : Істина, 2010. — 376 с.


Посібник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло й доступно охарактеризовано структуру ЄС, компетенцію та відмінності інститутів ЄС. Автори знайомлять читача з політикою Спільного ринку й детально аналізують усі елементи внутрішнього ринку ЄС.

Унікальність видання полягає в тому, що в ньому розглянуто процес зближення законодавства України із законодавством ЄС, досліджено питання статусу громадян України на території держав-членів ЄС. Посібник містить схеми, що сприяють на¬очному вивченню курсу. Подано стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським договором.

 

* * *

Харитонова, О. І. Порівняльне право Європи : Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. — Вид. 2-ге, допов. — Xарків : Одіссей, 2006. — 624 с.


Посібник присвячено висвітленню основ порівняльного правознавства в галузі приватного та публічного права. Дано порівняльний аналіз як сучасних європейських правових традицій і правових систем, так і тих, що мали місце в істо¬рії Європи. Показано особливості, притаманні правовій си¬стемі України та охарактеризовано її місце поміж інших правових систем.

Видання призначене для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним юристам, що спілку¬ються із зарубіжними партнерами, а також усім, хто ці¬кавиться порівняльним правознавством, цивільним та ад¬міністративним правом країн Європи.

 

* * *

Фединяк, Г. С. Міжнародне приватне право : підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. — 4-те вид., перероб. і допов. — Київ : Атіка, 2009. — 500 с.


Видання містить аналіз доктрин, законодавства та судової прак¬тики різних держав і, насамперед, України щодо регулювання цивілістичних правовідносин з «іноземним елементом». Проаналізовано колі¬зійні норми, застосовувані до вирішення питань про правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб, власності, зобов’язальних правовідносин, сімейного й трудового статусу особи, спадкування, деліктів. Суттєво змі¬нено та доповнено розділ «Міжнародний цивільний процес».

Для студентів юридичних факультетів, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, практичних працівників у сфері права.

 

* * *

Міжнародне право : навчальний посібник / за ред. М. В. Буроменського. — Київ : Юрінком Інтер, 2006. — 336 с.


Пропонований посібник розроблено для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». Видання містить викладення основних тем із курсу навчальної дисципліни «Міжнародне право».

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного публіч¬ного права.

 

* * *

Грицяк, І. Право та інституції Європейського Союзу : навчальний посібник / І. Грицяк. — 2-ге вид., допов. — Київ : К.І.С., 2006. — 300 с.


У навчальному посібнику викладено суть основних складників концепції європейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міждержавних утворень.

Змістова структура видання побудована з урахуванням нинішнього функціонування найважливіших елементів згаданих систем Європейського Союзу. Також враховано найважливіші конституційно-правові нововведення, передбачені Договором про запровадження Конституції для Європи.

 

* * *

Гом’єн, Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом’єн. — 3-тє вид. — Київ : Фенікс, 2006. — 192 с.


Висловлені в даному путівнику думки є суто авторськими, і Рада Європи не несе за них відповідальність. Видання не можна вважати таким, що дає правовим документам, які в ньому згадуються, офіційне тлумачення, спроможне створювати зобов’язання правового характеру для урядів держав-членів, статутних органів Ради Європи або будь-якого органу, заснованого на підставі Європейської конвенції з прав людини.

 

* * *

Право власності за Європейською конвенцією з прав людини / А. Гржич [та ін.]. — Київ : Фенікс, 2007. — 56 с.


У виданні представлено опис найбільш показових справ, які були розглянуті Європейським судом із прав людини з посиланням на порушення статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини.

Вивчення практики Європейського суду в питанні захисту права власності становитиме інтерес для різних категорій правників, як теоретиків, так і практиків, так само, як і для всіх, хто цікавиться діяльністю Європейського суду з прав людини.

 

* * *

Європейське право : Право Європейського союзу : підручник. У 3 кн. Кн. 1. Інституційне право Європейського Союзу / В. І. Муравйов [та ін.]. — Київ : Ін Юре, 2015. — 312 с.


Досліджено широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної та правової інтеграції в рамках Європейського Союзу. Висвітлено історичні етапи становлення та розвитку права Європейського Союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Подано правовий аналіз джерел права Європейського Союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в межах Європейського Союзу. Розкрито особливості європейського громадянства та здійснено аналіз Хартії і основних прав ЄС. Враховано останні зміни до правопоряд¬ку Європейського Союзу, широко висвітлено практику Суду ЄС.

Видання призначено для викладачів, студентів, аспірантів, наукових і практичних працівни¬ків, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання європейської інтеграції.

 

* * *

Європейське право: Право Європейського Союзу : підручник. У 3 кн. Кн. 2. Матеріальне право Європейського Союзу / В. І. Муравйов [та ін.]. — Київ : Ін Юре, 2015. — 456 с.


Досліджено широкий спектр питань правового регулювання процесу економіч¬ної, політичної та правової інтеграції в рамках Європейського Союзу. Висвітлено правові механізми функціонування основних свобод внутрішнього ринку ЄС, напрями діяльності й економічні політики ЄС. Розкрито основи правового регулювання фінансово-економіч¬них відносин, ринку цінних паперів, державних закупівель, антимонопольного, конкурентного, корпоративного, транспортного, трудового, соціального законодавства ЄС та видів діяльності ЄС в інших сферах. Враховано останні зміни до правопорядку Європейського Союзу, широко висвітлено практику Суду ЄС.

Видання призначено для викладачів, студентів, аспірантів, наукових та практичних працівни¬ків, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання європейської інтеграції.

 

* * *

Європейське право : Право Європейського Союзу : підручник. У 3 кн. Кн. 3. Право зовнішніх зносин Європейського Союзу / В. І. Муравйов [та ін.]. — Київ : Ін Юре, 2015. — 408 с.


Досліджено широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної та правової інтеграції в рамках Європейського Союзу. Висвітлено правові засади зовнішніх зносин ЄС. Враховано всі останні зміни до правопорядку Європейського Союзу, розкрито практику Суду ЄС.

 

* * *

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / упоряд.: P. O. Куйбіда, Т. В. Руда. — Київ : [б. в.], 2011. — 56 с.


У брошурі доступною для широкого загалу читачів мовою описано порядок звернення до Європейського суду з прав людини за захистом від порушень з боку держави.

У пораднику також поміщено витяги з офіційного пакету документів для осіб, які звертаються до Європейського суду з прав людини.

Видання розраховане на широке коло читачів, кожен із яких може бути потенційним заявником до Європейського суду з прав людини, а також адвокатів, студентів і викладачів права та кожного, кого цікавлять міжна¬родні механізми захисту прав людини.

 

* * *

Микієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища : навчальний посібник / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. — Львів : Екоправо-Львів, 2004. — 256 с.


Європейське право навколишнього середовища — порівняно нова галузь європейського права, яка динамічно розвивається протягом останніх років під впли¬вом міжнародно-правових процесів, особливо глобального масштабу. З іншо¬го боку, такий її розвиток має безпосередній вплив на сучасне міжнародне право навколишнього середовища та національне право всіх європейських держав, включаючи Україну.

Дане видання вийшло у світ, коли до Європейського Союзу приєд¬налося десять нових держав-членів. Україна опиналася пліч-о-пліч із новим об’єднаним сусідом — ЄС, до якого прагне приєднатися. Наскільки добре ми знаємо одне одного? Чи те спільне, що нас вже об’єднує, переважає те відмінне, що нас роз’єднує? Перший крок до ЄС — крок пізнання. Мета цього підручника — сприяти кращому розумінню правового регулювання охорони довкілля у ЄС. Проте його мета досягається двояко. Хоча посібник сам є джерелом інформації про європейське право навколишнього середовища, навряд чи він може ефективно виконати своє завдання, якщо він не є частиною навчального процесу. Тому розробка даного видання покликана дати поштовх упровадженню навчального курсу з європейського права навколишнього середовища у вищих навчальних закладах України.

Підручник є результатом проекту Благодійного фонду «Екоправо-Львів», що реалізовувався за фінансової підтримки Європейської комісії. Реалізація проекту відбувалася в тісній співпраці з кафедрою європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного універси¬тету ім. Івана Франка.

 

* * *

Закладинки : посібник з протидії мові ненависті онлайн через освіту з прав людини /автори та ред. : Е. Кін, М. Георгеску. — Київ : [б. в.], 2016. — 212 с.


Видання надруковано за підтримки Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні».

«Закладинки» — посібник з протидії мові ненависті он-лайн через освіту з прав людини. Опублікований для підтримки молодіжної Кампанії Ради Європи за права людини он-лайн «Проти мови ненависті онлайн».

Видання буде корисним освітянам, які хочуть розкривати поняття мови ненависті он-лайн через призму прав людини і які працюють як у формальній, так і неформальній сфері. Посібник розрахований на роботу з молоддю віком від 13 до 18 років, але може бути адаптований і для інших вікових груп.

Це переглянуте видання «Закладинок», з доповненнями, що стосуються посібника з прав людини для користувачів інтернету та оновлення інформації про Кампанію проти мови ненависті он-лайн, а також пропозицій занять із протидії мові ненависті, придатних для використання як у формальному, так і неформальному освітніх контекстах.

 

 

Інструменти європейського сусідства

 

Гнидюк, Н. А. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу / Н. А. Гнидюк. — Київ : Книга плюс, 2010. — 192 с.


У посібнику представлено пріоритетні сфери надання фінансової допомоги країнам європейської політики сусідства, процедури планування та розподілу коштів інструменту європейського сусідства та партнерства, розглянуто можливість участі в програмах допомоги працівників органів державної влади різних рівнів, а також інших організацій, які, відповідно до законодавства Європейського Союзу, будуть прийнятними учасниками програм допомоги Співтовариств.

Сподіваємося, видання стане практичним інструментом для більш ефективного використання коштів Євросоюзу на проведення інституційних та інфраструктурних реформ в Україні.

 

* * *

Горюнова, Є. О. Євроінтеграція : навчальний посібник / Є. О. Горюнова. — Київ : Академвидав, 2013. — 224 с.


Європейська інтеграція — один із найуспішніших інтеграційних проектів, результатом якого є створення потужного глобального гравця — Європейського Союзу. Історію формування та інституційну систему ЄС, принципи європейської єдності, а також різноманітні виміри спільних політик країн — членів ЄС, сучасні проблеми економічного та політичного розвитку Євросоюзу, євроінтеграційні процеси в Україні розкрито в пропонованому навчальному посібнику.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде фахівцям із міжнародної політики, права, економіки, журналістам, а також усім, хто цікавиться інтеграційними процесами в Європі.

 

* * *

Грицяк, І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади : монографія / І. А. Грицяк. — Київ : К.І.С., 2006. — 398 с.


У монографії проаналізовано історію та сучасний стан європейської інтеграції, зокрема концептуальні підходи до її процесу та розвиток теоретичних засад, досліджено теоретико-методологічні засади європейського управління, проблеми формування інституційної системи ЄС як організаційної основи єв-ропейського управління та розвитку його багаторівневої системи, яку склада¬ють наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні. Окремий розділ присвячено дослідженню європейських підходів до вдосконалення дер¬жавного управління в Україні.

Розраховано на науковців та викладачів, спеціалістів-міжнародників, державних службовців, студентів, аспірантів, докторантів та всіх, хто ціка¬виться проблемами європейської інтеграції, Європейського Союзу та держав¬ного управління.

 

* * *

Демчук, П. О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції : навчальний посібник / П. О. Демчук. — Київ : ППП, 2004. — 264 с.


Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми й тематичного плану дисципліни «Міжнародні відносини і проблеми євроатлантичної інтеграції України». У ньому органічно поєднано аналіз теоретичних основ сучасних міжнародних відносин, міжнародних організацій як структур міжнародної інтеграції й глобальної та регіональної безпеки, стану й перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Видання може бути корисним не лише слухачам Національної академії оборони України, а й усім, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, міжнародних організацій та міжнародних систем безпеки, стану й перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України.

 

* * *

Довідник з європейської інтеграції / за ред. О. Б. Чернеги. — Львів : Магнолія 2006, 2015. — 383 с.


У довіднику розглянуто основні терміни та поняття щодо європейської інтеграції. Подано установчі договори ЄС, викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міжнародних утворень. Видання містить інформаційні ресурси з мережі інтернет, а також відомості, які стосуються взаємовідносин України з ЄС.

Довідник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів.

 

* * *

Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії / ред. І. Коссе. — Київ : [б. в.], 2014. — 87 с.


Енергетична безпека дуже важлива для ЄС, Росії та європейських держав-транзитерів, таких, як Словаччина або Україна. Центральна та Східна Європа мають кілька варіантів диверсифікації імпорту: диверсифікація постачальників, збільшення імпорту зрідженого природного газу, перехід до більш короткострокових договорів (усі вони підривають домінуючу позицію «Газпрому») і видобуток «нетрадиційного» природного газу, зокрема сланцевого.

Радикальні зміни у сфері виробництва, транзиту й маршрутів поставок природного газу до Європи відкривають нові можливості та виклики для енергетичної безпеки.

Перший розділ видання містить загальний огляд обхідних проектів газопостачання. У другому розділі розглянуто джерела диверсифікації поставок газу, у третьому досліджено джерела нетрадиційного газу, у четвертому розділі вивчаються можливості організації «союзу транзитерів». Усі дані звіту базуються на інформації станом на липень 2013 року, якщо не вказано інше.

 

* * *

Європейська інтеграцій : навчальний посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. — Київ : Центр учбової літератури, 2015. — 344 с.


У посібнику проаналізовано сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх зміс¬товне зіставлення; розглянуто передумови та історію розвитку Європейського Союзу, про¬цес поглиблення й розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висві¬тлено характерні риси правової системи ЄС, головні інститути ЄС, їхні функції, повнова¬ження та механізми взаємодії в рамках загальної інституціональної системи; проаналізова¬но засади спільних політик ЄС, особливості крепових моделей ЄС, їх спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, мож¬ливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.

Видання призначене для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі європейської інтеграції, міжнаро¬дних економічних відносин, усіх зацікавлених осіб, які досліджують проблематику сучас¬них інтеграційних процесів.

 

* * *

Європейська спільнота очима молодих : за матеріалами Міжнар. конференції «Українсько-європейські перспективи: погляд молодих європейців та українців» / упоряд.: А. Вітренко, Р. Фещенко. — Київ : Агентство «Україна», 2005. — 80 с.


У збірнику зібрано матеріали Міжнародної молодіжної конференції «Українсько-європейські перспективи: погляд молодих європейців та українців», що відбулася 21—23 липня 2005 року в селищі Сонячногірське. Доповідачами конференції були представники з України, Білорусі, Польщі та Латвії.

Книжка складається з тематичних розділів, до кожного з яких структурно додано дискусію з доповідачами щодо питань входження України до ЄС і НАТО. Збірник проілюстровано фотографіями з конференції та алфавітним переліком доповідачів із контактною інформацією.

Окрім того, читач знайде відомості про програму обміну студентами університетів Європи «ТЕМРUS/ТАСІS» і нову навчальну програму ЄС для України, Молдови та Білорусі «ЕRASMUS MUNDUS». Збірник призначено тим, хто цікавиться питаннями інтеграції України в Європейський Союз та НАТО.

 

* * *

Європейський проект та Україна : монографія / А. В. Єрмолаєв [та ін.]. — Київ : НІСД, 2012. — 192 с.


Монографія, яку підготував колектив дослідників Національного інституту стратегічних досліджень, присвячена проблемі європейської інтеграції України. У книжці поєднано дослідження особливостей еволю¬ції ЄС як специфічного інтеграційного утворення з аналізом євроінтеграційного руху України. Такий підхід дозволяє по-новому поглянути на європейський вибір України у зв’язку з проблемами державного суве¬ренітету та комплексом зовнішньополітичних, соціально-економічних і гуманітарних питань. Особливу увагу приділено визначенню місця й ролі нашої держави в сучасному європейському безпековому просторі.

Автори пропонують нову концепцію формування сучасних наддер¬жавних утворень, які реалізуються як «стратегічні проекти», тобто пла¬новані в конкретній часовій перспективі системні утворення з екстрапо¬ляцією результатів у майбутнє. Приділено увагу проблемним питанням європейської інтеграції та способам подолання труднощів у контексті можливих варіантів розвитку подій у ЄС.

Для фахівців у сфері міжнародних відносин, безпекових студій, ши¬рокого кола читачів, які цікавляться європейським майбутнім України.

 

* * *

Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна». — Київ : «К.І.С.», 2003. — 206 с.


У виданні зібрано матеріали міжнародної конференції «Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення», що відбулася 23 вересня 2003 року в м. Києві. Крім виступів учасників конференції, збірник містить ряд додатків, до яких увійшли порядок денний і список учасників конференції, відгуки про конференцію в пресі й різноманітні офіційні документи, що стосуються відносин між ЄС та Україною та які так чи інакше згадувалися під час конференції.

Видання розраховане на представників органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, представників Європейської комісії, Ради ЄС, депутатів Європейського парламенту, експертів, науковців та практиків із європейської інтеграції та міжнародних відносин.

 

* * *

Європейський щоденник, 2009 / ред. О. Палівода. — Київ : [б. в.], 2008. — 104 с.


«Європейський щоденник» — це збірка корисної й цікаво викладеної інформації про Європейський Союз, права та обов’язки громадяни ЄС, а також корисні практичні відомості про те, що вже робить ЄС і що має робити кожен із нас, аби зробити життя нинішнього та прийдешніх поколінь кращим, здоровішим, заможнішим і безпечнішим, водночас забезпечуючи життєдайне розмаїття нашої загальної колиски — планети Земля.

Крім того, видання містить посилання на додаткові інформаційні джерела з даних питань, думки експертів та висловлювання європейських юнаків і дівчат із нагальних проблем сьогодення.

 

* * *

Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / А. І. Кудряченко. — Київ : Фенікс, 2014. — 444 с.


У колективній монографії проаналізовано теоретичні й практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів, розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму XXI ст., доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. За¬пропоновано напрями реформування окремих сфер української політики з урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн. Визначено особливу роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому.

Пропонується тим, кого цікавить розвиток суспільства, сучасна політи¬ка та історія.

 

* * *

Щербакова, Ю. Цінності об’єднаної Європи : монографія / Ю. Щербакова. — Київ : Академія, 2014. — 208 с.


Монографія містить комплексний політологічний аналіз цінностей українського суспільства в контексті цінностей об’єднаної Європи. У дослідженні створено змістовий каркас спільних європейських цінно¬стей, здійснено їх класифікацію, з’ясовано основні напрями їх еволюції, запропоновано сучасний узагальнений ціннісний політичний портрет українського суспільства. Крізь призму демократичного ідеалу визнано проблеми, окреслено перспективи та загальні тенденції трансформування національної ціннісної системи як передумови створення в Укра¬їні гармонійного ціннісного середовища.

Адресована політологам, історикам, усім, хто цікавиться феноменом цінностей, проблемами й перспективами Європейського Союзу та України.

 

Підготувала Ольга Біляшевич, провідний бібліотекар відділу інформації

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2016

 

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку