30 травня відзначаємо День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження, враховуючи значний внесок працівників видавничо-поліграфічного комплексу у справу відродження духовності народу, розвиток науки, культури, освіти, всіх сфер життя суспільства.

Книгодрукування є однією з найважливіших сфер науково-технічного прогресу людства. На всіх етапах свого розвитку друкарська справа завжди служила інтересам людини. Відтворена думка, слово на папері, як засіб спілкування з читачем, набуває небувалої ваги в нинішніх умовах

Діяльність поліграфіста, видавця, книгорозповсюджувача дозволяє реалізувати творчий потенціал вчених, письменників, журналістів, задовольнити духовні та інформаційні потреби читача.

Віртуальна виставка «Книга: між видавництвом і читачем» присвячена Дню працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, адже ця діяльність надзвичайно важлива для суспільства – вона посилює значення культурного та інтелектуального поля в суспільстві, залучає майбутні покоління до оволодіння знаннями.

 

67
З-19

Закон України про видавничу справу : За ст. на 20 берез. 2004 р.: офіц. вид. — Київ : Парлам. вид-во, 2004. — 18 c.

Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої діяльності, розповсюдження видавничої продукцiї, умови взаємовiдносин i функцiонування суб’єктiв видавничої справи. Відповідно до Конституцiї України цей Закон покликаний сприяти нацiонально-культурному розвитку українського народу, громадян України всiх нацiональностей, утвердженню його духовностi та моралi, доступу членiв суспiльства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та iнтересiв авторiв, видавцiв, виготiвникiв, розповсюджувачiв i споживачiв видавничої продукцiї.

 

76
Г 93

Губарець, Василь. Редактор і переклад. Основи видавничої роботи з відтвореними текстами : навч. посібник / В. Губарець. — Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2012. — 176 с.

У виданні подано суть та основні принципи редакторської роботи з текстами різних видів перекладної літератури, розкрито найважливіші редакційно-видавничі вимоги до перекладача і відтворених ним текстів. Значне місце у книзі відведено мовностилістичним засадам, практичним рекомендаціям та порадам, порівняльному аналізу перекладної книжкової продукції, випущеної видавництвами України.

 

76
Е64

Енциклопедія видавничої справи / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Харків : Прапор, 2008. — 320 с.

Розглядається весь редакційно-видавничий процес від моменту одержання видавництвом авторського оригіналу і закінчуючи відносинами з книгорозповсюджувачами. Видання зібрало найактуальніший методичний і довідковий матеріал із видавничої справи, зокрема з питань підготовки видання, взаємин видавництва і поліграфічного виробництва, містить також юридичні та економічні аспекти книговидання та книгорозповсюдження.

 

76
І-85

Ісаєвич, Ярослав. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич. — Львів : Ін-т українознавства, 2002. — 520 c.

Від рукописних фоліантів і стародруків до сучасних книжок і електронної «всесвітньої павутини» — такий шлях розвитку інформаційної інфраструктури суспільств і держав. У книжці йдеться про першопочатки інформаційних революцій, висвітлюється роль раннього книговидання і друкарства у контексті культурного життя України, процесів державотворення і формування української національної культури.

 

²ñòîðè÷íà á³îãðàô³êà â Óêðà¿í³: ïðîáëåìè, çàâäàííÿ ³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó äîñë³äæåíü, âèäàâíè÷î¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè

930
І-90

Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України ; редкол.: В. І. Попик, Л. І. Буряк, Н. І. Любовець [та ін.]. — Київ : НБУВ, 2019. — 364 с.

Колективна монографія Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського містить аналіз сучасного стану, проблемно-тематичного діапазону, здобутків і нерозв’язаних проблем розвитку історико-біографічних досліджень, видавничої та інформаційної діяльності у сфері вітчизняної біографіки, а також завдань і перспектив їх подальшого вдосконалення.

 

002
К21

Каракоз, Олена. Історія книги / О. О. Каракоз. — Київ : Ліра-К, 2019. — 360 с.

У виданні на основі великого масиву фактичного матеріалу та з врахуванням досліджень відомих дослідників з історії книжкової та видавничої справи розкрито основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної та світової книжки з давніх часів до початку XIX ст. Автор висвітлює основні характерні риси трансформаційних змін книжкової структури з точки зору досягнень сучасної історичної науки. Обґрунтовує закономірності виникнення, становлення та розвитку української книги на тлі світового книговидання. З належною послідовністю та повнотою розкриває особливості стилів художнього оформлення рукописів та стародруків. Аналізує основні гіпотези щодо початку друкарства в українських землях та виявляє передумови виникнення вітчизняного та світового книгодрукування. Висвітлює основні напрями діяльності найвидатніших світових друкарів XV-XVI ст., а також зарубіжних та вітчизняних видавців XVII-XIX ст. та виявляє їх внесок у розвиток книжкової справи та книговидання.

 

76
О 35

Овчінніков, Володимир. Історія книги : еволюція книжкової структури: навч. посібник / В.Овчінніков. — Львів : Світ, 2005. — 419 с.

Книжка присвячена історії книжкового мистецтва, яке є невід’ємною складовою загальної культури книги. Простежується вдосконалення структури книги та її художнього оформлення: пошуки матеріалів для письма, розвиток шрифтової графіки, системи ілюстрування книги, а також технології виготовлення книжкових блоків і оздоблення оправ. Розглянуто винайдення Йоганном Гутенбергом книгодрукування та розповсюдження його в Європі у XV ст. Належну увагу приділено початкам книгодрукування на слов’янських землях, зокрема діяльності Івана Федорова. Значне місце у виданні відведено історії вітчизняної книги й аналізові її художньої структури.

 

76
О 36

Огієнко, Іван. Історія українського друкарства / І. Огієнко ; упоряд., авт. передмови М. Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2007. — 534 с. — (Зарубіжні першодруки).

Радянські цензори відносили цю книгу до особливо крамольних і небезпечних передусім тому, що автор аргументовано зруйнував усталені досі наукові стереотипи щодо вторинності, підпорядкованості українського друкарства російському. Чи не вперше в історіографії тут показано, яка руйнівна сила протягом століть методично спрямовувалася з Петербурга й Москви на знищення волі українського друку, придушення української культури, заборону мови багатомільйонного народу. Так само переконливо доведено як українське друковане слово, незважаючи на всілякі утиски, заборони і перепони, пробивалося до народу, будило його думку, піднімало з колін.

 

655
П18

Партико, Зіновій. Основи видавничої справи : навч. посібник / З. В. Партико. — 2-ге вид., перероб. та допов. — Київ : Ліра-К, 2017. — 304 с.

Описано складові теорії видавничої справи, роль книги й періодики в житті суспільства, типометрію, будову оригіналів та видавничої продукції, її типологію. Подано детальний опис видавничої діяльності. Розглянута організація видавничої справи у світі та в Україні, описано основні нормативні документи видавничої справи, основи її комп’ютеризації.

 

76
П 32

Пилипчук, Дмитро. Про дозу дьогтю в бочці меду : статистика укр. друку на тлі гібридної війни / Д. Пилипчук. — Київ : Просвіта, 2017. — 64 с.

Новизна цього культурологічного, політичного, а водночас і полемічного дослідження – у глибокому порівняльному вивченні не лише загальної картини друку незалежної України, а й мовної політики держави в конкретних секторах друку, як-от: художня література, переклад, література для дітей, підручники і навчальні посібники для вищої і середньої школи, періодична преса тощо. Автор уважно обсервує національне книговидання і пресу з погляду дотримання чи недотримання конституційного статусу української мови, оцінюючи культурні і політичні реалії в контексті гібридної війни Росії проти України і тенденцій європейської видавничої політики і практики. Стан українського книговидання і періодичної преси вперше досліджено у прямому зв’язку з каденціями конкретних президентів України. Особливої цінності надають цій публікації численні таблиці, укладені дослідником на підставі українських та іноземних статистичних і аналітичних джерел.

 

347
С65

Сорока, Наталія. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід : монографія / Н. Сорока. — Харків : Право, 2019. — 334 с.

Монографія присвячена дослідженню особливостей правового регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі в особливих умовах інформаційного суспільства, що видається вельми актуальним у контексті увідповіднення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності нормам права ЄС у рамках Угоди про асоціацію, а також зважаючи на процес формування Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Монографія є однією з перших спроб системного аналізу практики Суду ЄС у сфері авторського права і суміжних прав. Основу дослідження становлять понад шістдесят рішень Суду ЄС, об’єднаних у тематичні розділи щодо критеріїв охороноздатності, основних видів використання твору, винятків і обмежень з авторського права, концепції справедливої винагороди.

Окремий розділ присвячено важливим питанням використання творів в онлайн середовищі та співвідношення авторського права і фундаментальних прав і свобод.

 

76
Т 35

Теремко, Василь. Видавництво — ХХІ : виклики і стратегії : монографія / В. І. Теремко. — Київ : Академвидав, 2012. — 328 с. — (Монограф).

Сучасна видавнича система і книжна культура постали перед викликами, породженими переходом людства від індустріальної цивілізації до інформаційної. В Україні до них додалися труднощі соціально-політичних трансформацій, задавнені соціокультурні проблеми, несприятливі зовнішні фактори. Унаслідок цього вітчизняна видавнича галузь балансує на межі критичних випробувань. Без оволодіння стратегічними підходами і практиками їй важко буде зберегти присутність у культурному світі і в центрі національного культурного життя. Ці галузеві необхідності зумовили дослідження сучасного стану, системотвірних основ, моделей і сценарних варіантів стратегічно вибудуваної діяльності видавництв. У їх основі — проникнення у пласти видавничої і суміжних з нею наук, спостереження за багатоманітністю практики, методологічно організовані мисленнєві старання.

 

76
Т41

Тимошик, Микола. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібник / М. Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2005. — 560 с. — (Бібліотека видавця, редактора, автора).

Це перше в Україні видання, де в популярній формі комплексно висвітлюються найголовніші питання, що охоплюють усі процеси створення, редакційно-видавничої підготовки, поліграфічного виконання та реалізації різних видів видань.

Книжка складається з трьох частин: «Організація видавничої справи», «Редакторська підготовка видань», «Маркетинг і промоція», а також додатків. У додатках подаються зразки оформлення вихідних відомостей (титульного аркуша, надвипускних і випускних даних), бібліографічного опису видань, варіанти різних видів договорів, а також витяги з деяких законодавчих і нормативних актів з видавничої справи.

 

76
У 45

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / П. О. Киричок та ін.; за ред. П. О. Киричка. — Київ : НТУУ «КПІ», 2011. — 896 с.

Інтенсифікація технологічних і видавничих процесів видавничо-поліграфічної справи вимагає компетентності у застосуванні мовних професійних знань для ділового спілкування в галузі та пояснення усталених термінів і словосполучень. Новий український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи забезпечує узгодження загальновживаних та запозичених іншомовних термінів і визначень відповідно до лексичних, граматичних, стилістичних норм української літературної мови й чинних галузевих вітчизняних та європейських систем і стандартів. Видання тлумачного словника покликано вирішити проблеми максимальної адаптації новоутворених термінів та словосполучень в українське мовне професійне середовище.

 

Дякуємо за увагу!

 

Підготувала Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2020

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку