На сайті Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки оновлено віртуальну виставку «Літературний подіум». Увазі користувачів представлено книжки, що надійшли у відділ читального залу у IІІ кварталі 2017 року..

* * *

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової ; Нац. академія правових наук України, Науково-дослідний ін-т вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташина. — Харків : Право, 2017. — 400 с.
Монографія присвячена дослідженню актуальних питань кримінального законодавства та практики його застосування. Кримінальний кодекс України розглядається як системне утворення з його якісної та кількісної сторін, а також із виділенням ознак такої системи та критеріїв його оцінювання. Аналізуються норми чинного кримінального законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України, життя та здоров’я, власності, безпеки виробництва, громадської безпеки. Особлива увага звертається на проблеми захисту прав дітей і осіб, що знаходяться під опікою або піклуванням, правосуддя, а також кримінальної відповідальності за злочини, вчинені організованою групою. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення національного кримінального законодавства та рекомендації з питань застосування його норм.

Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / авт.-уклад. В. Мусіяка ; Центр Разумкова. — Київ : Заповіт, 2017. — 782 с. : іл.
У цій антології подані найважливіші нормативні акти та інші джерела, що визначають зміст і особливості конституційного процесу в сучасній Україні: від Конституції 1978р. та проектів змін до Конституції до висновків Венеціанської комісії та Конституційного Суду України.
З метою допомоги у сприйнятті та розумінні змісту окремих етапів конституційного процесу і супутніх їм суспільно-політичних подій наведено відповідні експертно-аналітичні матеріали та висновки щодо них.

 

 

 

Баняс, В. В. Лопта : футбольні історії, життєписи, статистика / В. В. Баняс. — Київ : Гранмна, 2017. — 160 с.
Скомпоновані воєдино статті поєднує те, що у всіх опрацьовано архівну проблематику й усі з’явилися друком у газеті «Український футбол», яка вже сама стала надбанням минулого.

 

Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. — Київ : Заповіт, 2017. — 156 с.
Ця публікація присвячена дослідженню ризиків та викликів, у т. ч. глобального рівня, пов’язаних із зовнішньоекономічним балансом України, а з тим і впровадженням раціональних напрямів економічної політики, спрямованих на обмеження негативних впливів, в якій також представлені позиції (у форматі авторських статей, у т. ч. дискусійного характеру) провідних вітчизняних фахівців.
Наприкінці книжки подані результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова громадян України стосовно їх бачення коротко- і середньострокових перспектив економічного розвитку.


Голодомор 1932—1933 років: втрати української нації : матеріали наук.-практ. конф., 4 жовтня 2016 р., Київ / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний музей «Меморіал жертв голодомору» ; редкол.: канд. іст. наук О. Стасюк [та ін.]. — Київ : О. Філюк, 2017. — 200 с.
У збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації» розкриваються передумови та причини Голодомору 1932—1933 років, механізм його творення та наслідки, що призвели до значних культурних, соціальних, ментальних, морально-психологічних втрат. Ключовим питанням збірки є проблема демографічних втрат української нації під час Голодомору-геноциду 1932—1933 років.

 

Грамматика любви : письма из педагогического ликбеза : создано на основе постов в facebook / автор-составитель В. Р. Ильченко. — Полтава ; Одесса : [б. в.], 2017. — 304 с. : ил.
В книжці зроблена спроба колективного IQ виявити на основі публікацій у ФБ групою «Педагогічний лікбез» взаємозв’язок безпеки нації і змісту освіти. Загострити увагу небайдужих до долі нації на ролі моделі світу суспільства (життєствердної, агресивної чи деструктивної) в його сталому розвитку. Вказати на роль освіти у формуванні моделі світу, наголосити на відповідальності педагогів, батьків, представників влади за результативність цього процесу.

 

25 років. Заповіти незалежності України / О. В. Савченко, Л. Г. Лук’яненко, І. Ф. Драч [та ін.] ; за заг. ред. О. Савченка. — Київ : Самміт-Книга, 2017. — 160 с. : іл.
Книжку присвячено пошукам відповіді на ключові питання новітньої історії України. Автори глибоко аналізують складові успіху українців в їх боротьбі за незалежність. Саме незалежність України, на думку всіх авторів, яка була здобута українцями у 1991 році, стала причиною розпаду СРСР.

 

 


Демиденко, Г. Г. Думи і шляхи Тараса : науково-популярний нарис / Г. Г. Демиденко. — Харків : Право, 2017. — 1024 с. : іл.
Серед сучасних біографічних творів про Т. Г. Шевченка пропоноване видання — перший науково-популярний нарис історика. В ньому автор веде цікаву розповідь про відомі й маловідомі факти з життя і творчості, трагічної і …щасливої долі поета і художника, мислителя і творця. Окремими розділами в книзі подані політико-правові та релігійні погляди поета-мислителя. В основі оповіді — широке коло джерел: Шевченкові твори — поезії, проза, живопис, листи, щоденникові записи, документи Академії художеств, жандармські і поліцейські слідчі матеріали, спогади друзів і сучасників, неупереджений аналіз яких дозволяє іноді по-новому інтерпретувати добре відомі й загадкові події в житті митця, мотиви його вчинків. Осягнення феномену Шевченка — безкінечний процес, адже кожна людина і кожне нове покоління знаходить і буде знаходити в його творчості, рядках поезії — цікаве і повчальне для себе.


Єрмолаєв, В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика : монографія / В. М. Єрмолаєв. — Харків : Право, 2017. — 448 с.
Монографія висвітлює витоки народовладдя і представницької влади на Русі, сеймовий досвід українства у вищих представницьких установах Литви і Польщі, Австрії та Австро-Угорщини, Державній думі царської Росії на основі аналізу теоретичних та історичних першоджерел (літописів, хронік, політико-правових трактатів, архівних матеріалів тощо), праць видатних істориків минулого та сучасних дослідників. Автор аналізує ідеї народоправства, перші конституційні проекти, чим була багата вітчизняна політико-правова думка, історію органів прямої демократії, представницьких органів влади в Україні, в Русько-Литовській державі, Гетьманщині, їх компетенцію, функції та порядок роботи, формулює узагальнюючі висновки. Розкривається зміст українського представництва в парламентських установах Австро-Угорщини та царської Росії. Особлива увага в монографії приділена історії вищих представницьких органів доби національно-визвольних змагань 1917– 1920 рр. Досліджуються і висвітлюються досвід першого вітчизняного тимчасового парламенту – Української Центральної Ради (представництво, порядок формування та структура, функції та компетенція, законотворення, процедура роботи), виборча система, спроби створення парламенту доби Гетьманату і Директорії, розвиток парламентаризму в Західно-Українській Народній Республіці, система радянських вищих представницьких органів.

Кваліфікація злочинів : навчальний посібник / Г. М. Анісімов, О. О. Володіна, І. О. Зінченко [та ін.] ; за ред. М. І. Панова ; Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Вид. 2-ге, допов. та випр. — Харків : Право, 2017. — 360 с.
У посібнику розглянуто загальні положення кваліфікації злочинів — її поняття, підстави, етапи, види, принципи, а також питання кваліфікації окремих видів злочинів: проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи; проти власності і у сфері господарської діяльності; з безпеки руху та експлуатації автотранспорту; проти громадського порядку та моральності. Приділено значну увагу аналізу об’єктивних і суб’єктивних ознак складів зло- чинів, розмежуванню суміжних складів, відмежуванню злочинних діянь від незлочинних; використано роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, інші матеріали судової практики з кваліфікації окремих категорій злочинів.

 

Кирило (Говорун; архімандрит). Українська публічна теологія / Кирило. — Київ : Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості, Дух і Літера, 2017. — 144 с. — (Бібліотека Відкритого Православія).
Збірка містить тексти, присвячені актуальним проблемам розвитку українського суспільства після Революції гідності. Тексти окреслюють контур «української публічної теології» як дисципліни, що поєднує у собі традиційне християнське богослов’я, релігієзнавство, соціологію релігії, політологію та філософію.

 

Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина : навчальний посібник / В. А. Савченко [та ін.] ; Івано-Франківський юридичний ін-т Національного ун-ту «Одеська юридична академія». — Харків : Право, 2017. — 372 с.
У посібнику на основі сучасного законодавства викладено основи кримінального процесу ФРН у контексті євроінтеграційних процесів та зближення правових систем України та інших держав Європи, а також подано текст сучасного Кримінального процесуального кодексу Німеччини станом на 8 липня 2016 р. з останніми змінами та доповненнями.

 

Питання адміністративного права. Кн. 1 / відп. за вип. Н. Б. Писаренко ; Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого, кафедра адміністративного права. — Харків : Право, 2017. — 282 с.
У збірці представлено статті сучасних знавців адміністративного права. Окремий розділ присвячено висвітленню підсумків науково-методичного семінару «Адміністративне право як навчальна дисципліна: структура програми, змістове наповнення та методика викладання», який відбувся 28 вересня 2016 р. за ініціативи викладачів кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

 


Політанський, В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський ; Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2017. — 208 с.
Монографію задумано як своєрідний міст, що має об’єднати теоретичні здобутки та практику. Іншими словами, ця робота присвячена дослідженню процесу еволюції права на інформацію від його зародження як засобу боротьби за політичну свободу до набуття ним оновленого змісту в умовах формування інформаційного суспільства. Указано на місце права на інформацію в системі прав людини. Визначено основні особливості закріплення та реалізації права на інформацію в Україні відповідно до стандартів відкритості, доступності та свободи обміну інформацією, закріплених у міжнародно-правових документах з прав людини. Здійснено порівняльно-правовий аналіз особливостей становлення, розвитку та здійснення права на інформацію в країнах сталої демократії (на прикладі Франції, ФРН, США) та в країнах, які стали на шлях свого демократичного розвитку (на прикладі Польщі, Чехії, Словаччини).


Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія / О. О. Безрук, Л. М. Герасіна, І. В. Головко [та ін.] ; за ред. М. П. Требіна ; Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2017. — 560 с.
Монографію присвячено дослідженню правової і політичної культури українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя, формуванню правової компетентності особистості, толерантності і консенсуальним практикам в ціннісній структурі правової культури суспільства, ідеологічним імперативам політичної культури у контексті формування соціальної ідентичності, впливу «Революції гідності» на політико-правове поле України.

Трінчук, Я. Україна: війни, битви, персони : підручник / Я. Трінчук. — Львів : Апріорі, 2017. — 288 с.
Ця книжка не є хрестоматійним класичним підручником з історії України. Розглядаючи забуті чи маловідомі події автор намагався дати їм сучасну соціологічну та історіософську оцінку, відійти від застарілих та скомпрометованих історіографічних штампів і міфологем.

 

 

Трудове право : підручник / за заг. ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2017. — 560 с.
Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Викладено основні положення Загальної та Особливої частини трудового права, розглянуто актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 15 березня 2017 р.

 


Четверті Бандерівські читання «Як завершити Українську національну революцію» : зб. матеріалів (2 лютого 2017 р., м. Київ) / Недержав. аналіт. центр «Укр. студії стратег. дослідж.», НДІ українознавства ; упоряд. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. — Київ : Промінь, 2017. — 416 с.
Доповіді авторитетних науковців, відомих публіцистів та політиків виголошені під час Четвертих Бандерівських читань, що відбулися 2 лютого 2017 р. у м. Києві покликані дати відповіді як завершити розпочату Українську національну революцію, визначити, якою ж є її мета та завдання, як перетворити перманентний революційний дух українців на творчий процес державотворення. У текстах доповідей, вміщених у збірнику, аналізуються сучасні виклики і загрози, що стоять перед Україною та пропонуються реальні шляхи у протистоянні російській агресії та збереження української ідентичності.
Також у збірнику вміщено найкращі роботи Всеукраїнського конкурсу студентських та аспірантських есе «Перспективи Української національної революції у ХХІ ст.».

Шаравара, Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посібник / Т. О. Шаравара. — Київ : Ліра-К, 2017. — 255 с.
Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються в аспірантурі (з різних спеціальностей), з метою одержання практичних навичок у роботі з різноманітними джерелами. Навчальне видання містить роз’яснення базових принципів, підходів та методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам опису наукових джерел. Окремо висвітлено особливості роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек; порядок підготовки дисертації до захисту тощо.

 

 

 


Шуп’яна, М. Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1852 року та практика їх застосування у Східній Галичині : монографія / М. Шуп’яна. — Львів : [б. в.], 2017. — 252 с.
У монографії висвітлено систему покарань за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. та практику їх застосування у Східній Галичині. Розкрито зміст кримінально-правової політики Австрійської імперії й Австро-Угорської монархії у XIX—першій половині XX ст. Визначено причини i наслідки, особливості кодифікації австрійського кримінального законодавства у XIX ст., висвітлено джерела i структуру австрійського кримінального кодексу 1852 р.; охарактеризовано поняття, ознаки, види та склад тяжкого злочину, нетяжкого (звичайного) злочину i проступку; з’ясовано основні ознаки покарання, його мету; проаналізовано систему покарань, котрі були розташовані у певному порядку за ступенем їхньої тяжкості (суворості) й виокремлено правові наслідки притягнення особи до кримінальної відповідальності за австрійським кримінальним кодексом 1852р. Охарактеризовано практику застосування судами кримінальних покарань у Східній Галичині.

 

Адміністративне судочинство : навч. посібник / І. М. Балакарєва, І. В. Бойко, Я. С. Зелінська [та ін.] ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. — Харків : Право, 2016. — 312 с.
У посібнику представлено у систематизованому вигляді матеріал, що пропонується студентам для опанування дисципліни «Адміністративне судочинство». Зміст посібника відповідає структурі програми, за якою зазначена дисципліна викладається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Весь теоретичний та нормативний матеріал, що включено до посібника, проілюстровано за допомогою судових актів.

Вавженчук, С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С. Я. Вавженчук ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Харків : Право, 2016. — 560 с.
У підручнику на підставі аналізу трудового законодавства з урахуванням сучасної судової практики розкриваються поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст превентивно-охоронних та захисних трудових правовідносин. Надано правову характеристику механізму превентивної охорони та захисту трудових прав працівників із виокремленням відповідних стадій та елементів. Розроблено цілісне бачення співвідношення форм, способів, мір превентивної охорони та захисту трудових прав.

 


Габович, О. Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. — 2-ге вид., допов. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. — 284 с.
Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства? Чи на часі проведення всебічного аналізу стану української науки із застосуванням загальноприйнятих у світовій науці критеріїв? Яке місце в системі організації науки мають посідати європейські цінності? Автори пропонують відповіді на ці запитання, усвідомлюючи при цьому, що вони не є остаточними. Монографія презентує важливу інсайдерську інформацію про стан речей, даючи можливість читачеві зробити свої висновки і включитися в обговорення цієї вкрай актуальної теми. Зокрема, в книзі розглянуто певні концептуальні аспекти дослідження науки: ціннісний, термінологічний, філософсько-правовий, когнітивний і наукометричний.

 

Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. — Київ : Ліра-К, 2017. — 346 с.
Посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.

Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі : матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада — 1 грудня 2015 року, м. Київ / за ред. Л. Фінберга ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Центр дослідж. історії та культури східноєвропейського єврейства. — Київ : Дух і Літера, 2016. — 448 с. : іл.
До збірки увійшли тексти доповідей учасників наукової конференції. У статтях висвітлюється роль Митрополита Андрея Шептицького в рятуванні єврейських дітей в Галичині у 1941–1944 роках. Низку статей присвячено аналізу нацистської політики щодо національних та релігійних меншин. Докладно досліджуються механізми співіснування з окупаційною владою, життя у містах у роки окупації. Окремо розглядаються проблеми подолання радянських міфів про історію Другої світової війни, а також досліджуються масштаби та специфіка репресій радянської влади — від початку Другої світової війни до окупації території Західної України.

Ємельянов, В. П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : монографія / В. П.Ємельянов. — Харків : Право, 2016. — 88 с.
Монографія присвячена питанням протидії терористичним проявам правовими засобами. У виданні на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства і відповідних міжнародно-правових документів встановлюються недоліки й суперечливості антитерористичного законодавства України та пропонуються науково обґрунтовані шляхи його вдосконалення.

 

 

Задихайло, О. А. Адміністративне право України (Загальна частина) : навчальний посібник / О. А.Задихайло. — Харків : Право, 2016. — 314 с.
У навчальному посібнику, який присвячений Загальній частині адміністративного права, на основі досягнень адміністративно-правової науки, новітніх нормативно-правових актів висвітлені основні теоретичні положення адміністративного права з урахуванням перспектив його подальшого розвитку відповідно до вимог адміністративно-правової реформи. Посібник зручний у використанні, вигідно відрізняється лаконічністю і доступністю подання навчального матеріалу.

Книгознавча школа : антологія / уклад. В. М. Медведєва. — Київ : Ліра-К, 2016. — 644 с. — (Наукові школи).
Цим виданням наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв започатковує серію під загальною назвою «Наукові школи», яка почергово репрезентуватиме основні напрями книгознавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень і пошуків. Зважаючи на незаперечну роль книги як культурного феномена у житті суспільства, як складової державотворення, перше видання у серії присвячується книгознавчій школі і відбиває науково-творчі, науково-педагогічні доробки її представників (випускників, викладачів), яким долею судилося творити історію університету.

 


Корогодський, Р. До Брами Світла. Портрети / Р. Корогодський ; упоряд., післямова та примітки О. Сінченко ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Центр дослідж. історії та культури східноєвропейського єврейства. — Київ : Дух і Літера, 2016. — 432 с. — (Постаті культури).
Книга культуролога Романа Корогодського вміщує вісім літературних портретів — Віктора Петрова (В. Домонтовича), Юрія Шевельова, Юрія Луцького, Сергія Параджанова, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Михайлини Коцюбинської, Опанаса Заливахи. Обраний жанр — оптика, крізь яку автор осмислює життя особистості в умовах комуністичної системи. У книзі йдеться про людей, які стали ключовими постатями української культури ХХ століття. Усі вони балансують між різними моральними імперативами. Їхнє життя виповнене дивовижними контрастами — злетами та падіннями. Численні документи, свідчення самовидців, розвідки науковців і власні спогади формують своєрідний есеїстичний стиль автора. У виданні збережено особливості авторського слововжитку і синтаксису, однак правопис уніфіковано до сучасного.


Тацій, В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія / В. Я. Тацій ; Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2016. — 256 с.
У монографії на основі історичних і сучасних уявлень, що склалися при дослідженні проблеми об’єкта та предмета злочину, послідовно висвітлюються їх поняття та ознаки, дається їх класифікація, визначаються шляхи використання сформульованих у роботі рекомендацій у правотворчій та правозастосовній діяльності. Розглядається і нерозривно пов’язане з досліджуваною проблемою питання про поняття інтересу, його співвідношення із суспільними відносинами. Демонструється значення інтересу і суспільних відносин для визначення об’єкта злочину.

 

Ткачук, О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. — Харків : Право, 2016. — 600 с.
Монографія присвячена проблемам реалізації судової влади у цивільному судочинстві, її європеїзації, що забезпечує ефективність правосуддя, справедливий судовий розгляд та універсалізацію принципу верховенства права. Автором виявлені та запропоновані до розв’язання деякі принципові проблеми розвитку цивільного судочинства у контексті конституційних змін щодо правосуддя, виходячи з доктринальних положень відносно єдності судової влади та гармонізації процесуального законодавства, судової юрисдикції, модернізації статусу судді, тенденцій у розвитку досудових процедур, інформаційних технологій та їх впливу на традиційні процесуальні цінності.

Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія / В. Комаров. – Харків : Право, 2016. – 848 с.
У монографії досліджуються розвиток цивільного процесуального законодавства України у пострадянський період, джерела, принципи цивільного судочинства та право на справедливий судовий розгляд, проблеми цивільної юрисдикції, суб’єктів цивільного судочинства, доказів та доказування, перегляду судових рішень та їх виконання.

 

 

Шваліна, Й. Мовчання говорить. Теперішнє залишається, тільки час минає. Зміцнювати мир, осмислюючи минуле / Й. Шваліна ; пер. з нім. О. Плевако ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Центр європейських гуманітарних досліджень. — Київ : Дух і Літера, 2016. — 304 с.
У цій книзі містяться численні розповіді, життєві історії, спостереження психологів, які переконливо доводять, що важкі травматичні події мають довгострокові наслідки і передаються через покоління. Про Голокост мовчали злочинці, мовчали вцілілі жертви, мовчали свідки, за чиєї байдужої згоди коїлися злочини. За це мовчання платять їхні нащадки. На наших очах розвиваються драматичні конфліктні ситуації у світі. Одна з головних причин конфліктів — це тягар попередніх травм. Книга показує, що ретельне опрацювання травматичних подій минулого є важливим фактором успішного розв’язання насильницьких конфліктів теперішнього.

Шльоґель, К. Український виклик. Відкриття європейської країни / К. Шльоґель ; пер. Н. Комарова ; Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Центр європейських гуманітарних досліджень. — Київ : Дух і Літера, 2016. — 356 с.
Це видання насамперед жест глибокої солідарності Карла Шльоґеля, провідного європейського інтелектуала, з новою Україною після Майдану. Це найкраще дослідження про Україну, написане у Західній Європі за останні роки. Книга складається з низки нарисів, кожен з яких розповідає про зустріч автора з одним із українських міст: Києвом, Одесою, Ялтою, Харковом, Дніпром, Донецьком, Чернівцями, Львовом. Кожен нарис — це свого роду прогулянка, під час якої автор розкриває різні пласти життя міста: історію, ландшафт, топоніміку, імена тощо. У нарисах, написаних у різні роки й навіть десятиліття, прослідковується смислова єдність, яку Шльоґель називає прагненням «збагнути нечуване багатство цієї “Європи в мініатюрі”». Книга народилася з бажання повернути Україну на ментальну мапу Європи. У її фокусі — європейський регіон, який сьогодні страждає від воєнної та ідеологічної агресії, і саме через це він — як ніколи — потребує уваги та солідарності.

 

Шпорлюк, Р. Формування модерних націй : Україна — Росія — Польща : [есеї] / Р. Шпорлюк ; пер. англ.: Г. Касьянов [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія», Центр дослідж. історії та культури східноєвропейського єврейства. — 2-ге вид. — Київ : Дух і Літера, 2016. — 552 с.
Видання презентує найважливіші для розуміння ролі Центрально-Східної Європи тексти професора Гарвардського університету Романа Шпорлюка. Есеї присвячені новітній історії Україні, Росії та Польщі, що розглядається в контексті історії цілого регіону. Вони дають змогу по-новому подивитися на історію кожної з цих країн зокрема, й водночас у їхньому тісному переплетенні. Зацікавлення Романа Шпорлюка географічно охоплюють Центральну та Східну Європу, історично-модерну добу, тематично-національні рухи у цьому регіоні, які розглядаються в контексті світової історії.

 

* * *

 

Чухліб, Т. Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. Чухліб. — Київ: Арій, 2016. — 480 с. : іл.

Хто вони, гетьмани України, — грізні козацькі ватажки, вожді опозиційних до будь-якої влади розбійницьких ватаг, степові «польові командири» чи хитромудрі правителі держави? Скільки їх було в історії нашої країни? Хто був першим у гетьманській когорті? Коли на українських землях з’явилося слово «гетьман» і що воно означало? Як змінювалося становище володарів гетьманської булави протягом різних історичних періодів? Яким було приватне та повсякденне життя гетьманів, їхніх дружин і родин? Відповіді на ці та інші цікаві питання допитливий читач знайде у цій книзі.

Степовик, Д. Церква і українське суспільство у ХІХ столітті: боротьба українських християн за свою самобутність у ХІХ ст. / Д. Степовик. — Київ : Дніпро, 2016. — 136 с. : іл.

У книзі висвітлюється: стан і статус православ’я, греко-католицизму, римо-католицизму, протестантизму в Україні у ХІХ ст. у їх відношеннях до української національної духовності й культури. Незважаючи на постійний тиск чужинців щодо пригнічення і знищення віковічних національних форм Боговшанування, український християнський народ зберіг історичні риси церковної культури, рідну мову богослужінь, обрядовість, традиційне відзначення свят. У праці наголошується на великій релігійній відопорності українців щодо насаджування чужих елементів церковного життя, що вже тоді було ознакою сильної, цивілізованої і культурно сформованої нації.


Історія Запорізької січі / відп. ред. В. Смолій. — Київ : Арій, 2015. — 240 с. : іл.

Це унікальне видання, де вперше визначено і науково обґрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром та Дунаєм січового Коша. У ньому висвітлено утворення «козацької республіки», матеріальну та духовну культуру січової громади, а також вплив останньої на українське суспільство ранньомодерної доби.

У книзі читачі знайдуть відомості про Хортицький замок, Томаківську, Базавлуцьку, Микитинську, Чортомлицьку, Кам’янську, Олешківську, Підпільненську та Задунайську Січі.

 

Гуржій, О. Історія козацтва. Держава — військо — битви / О. Гуржій, Т. Чухліб. — Київ : Арій, 2015. — 464 с. : іл.

У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації урядом Російської імперії в кінці XVIII — на початку XIX ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в «лицарському» середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини.


Сас, П. Полководець Петро Сагайдачний / П. Сас. — Київ : Кліо, 2014. — 280 с. : іл.

У легкій для сприйняття формі змальовано обставини походження, дитинства і змужніння знаменитого запорозького гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Значну увагу приділено воєнному мистецтву, завдяки якому він зажив слави блискучого полководця свого часу. Відтворено несподівані повороти реальних подій, що ними вирізнялися, зокрема, морський похід козаків на Кафу 1616 р., посольська мандрівка запорожців 1618 р. до перського шаха Аббаса І, польсько-московська війна 1617-1618 рр., мужня оборона козаків-героїв Прутсько-Радавецьких Фермопіл, нічні вилазки запорожців проти ворога під Хотином, а також інші події Хотинської війни 1621 р.

 

 

«Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст. / В. Брехуненко [та ін.]. — Київ : Віпол, 2016. — 248 с.

У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни включно з Вітчизняною війною українців за незалежність, яка розпочалася зі вторгнення російських окупантів в Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають XII ст. Показано, що саме війни як втілення постійних агресивних планів Московії / Росії заволодіти українськими землями визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську перспективу. Вітчизняна війна, яку Україні доводиться вести з 2014 р., розглядається на тлі перегуків між путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України ХV-ХХ ст.

 

Мицик, Ю. Чигирин — гетьманська столиця / Ю. Мицик. — 2-ге вид. — Київ : Кліо, 2016. — 392 с. : іл.

Видання є першим узагальнюючим дослідженням з історії гетьманської столиці — Чигирина, з яким пов’язані часи Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., часи Руїни і гайдамацького руху. У ньому висвітлюється також історія Чигиринського полку та низки населених пунктів на його території (Суботів, Медведівка та ін.). Книга, в якій охоплено події з давніх часів до ХІХ ст., ґрунтується як на опублікованих, так і на архівних джерелах, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого важливого регіону України козацької доби.

 

Береза, Т. Мова — не калька : словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. — Львів : Апріорі, 2016. — 664 с.

Сучасний словник гарної української мови «Мова — не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.


Що? Чому? Навіщо? Велика книга запитань та відповідей : пер. з ісп. — Київ : КМ-БУКС, 2016. — 512 с. : іл.

Пропонуємо довідник для школярів із різних галузей знань. Він допоможе вашій дитині у вивченні шкільних предметів, дозволить отримати додаткові відомості про землю і всесвіт, про будову людського тіла і важливі наукові відкриття, що змінили життя людства, про події всесвітньої історії і життя людей у різних країнах. Книжка побудована у формі запитань і відповідей, та містить багато ілюстрацій.

 

Дякуємо за увагу!

Підготувала Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2012—2017

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку