Енергозбереження є визначальним фактором розвитку національної економіки. Від розв’язання проблем енергозбереження істотно залежить рівень благополучного майбутнього нашої держави та її громадян.

Мета представленої Вашій увазі віртуальної виставки — ґрунтовне розкриття цієї багатогранної проблеми. Для виходу української економіки на рубежі розвинених країн необхідно, як мінімум, утричі підвищити її енергоефективність та удвічі — обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів.

Сподіваємось, що представлені Вашій увазі видання стануть потужним імпульсом для тих, хто покликаний матеріалізувати їх повсякденною працею. Дана віртуальна виставка орієнтована, у першу чергу, на широке коло керівників і спеціалістів з питань енергобудування та енергопостачання. Завдяки системному підбору інформаційних матеріалів виставка стане корисною також для науковців, викладачів, аспірантів та студентів. Документи представлені у формі окремих розділів, що охоплюють основне коло питань енергозбереження та інженерне бачення шляхів розв’язання цієї проблеми. Основний принцип підготовки розділів — подання інформації з найновіших джерел, що є у фонді відділу технічної літератури ОУНБ.

1. Енергозбереження — визначальний фактор підвищення енергетичної ефективності вітчизняної економіки.

2. Стан енергозбереження в паливно-енергетичному комплексі України.

3. Альтернативна енергетика.

4. Проблеми ефективності вітчизняного нафтогазового комплексу.

5. Резерви теплової енергетики.

6. Електроенергетична галузь

7. Хімічна та нафтохімічна промисловість

8. Машинобудування та металообробка

9. Деревообробна промисловість

 

 

1. Енергозбереження — визначальний фактор підвищення енергетичної ефективності вітчизняної економіки

 

Семенов А. Перспективы развития традиционной и альтернативной энергетики / А. Семенов // Электрик. — 2017. — № 6. — С.30—32.
В cвоєму прогнозі BP Energy Outlook передбачає стабільний ріст попиту на вуглеводи та уповільнення темпів розвитку альтернативної енергетики.

 

 

 

Моради Пур Омид, Формообразующие факторы архитектуры с применением энергосберегающих технологий / Омид Пур Моради // Будівництво України. — 2017. — № 5. — С. 9—12.
В статті описані сучасні методи і технології енергозбереження.

 

 

 

Кириленко, О. В., Денисюк С. П. Сучасні тенденції побудови та керування режимами електроенергетичних мереж / О. В. Кириленко, С. П. Денисюк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 4. — С. 2—14.
Визначено сфери та технологічні напрямки оптимізації електропостачання із застосуванням пристроїв силової електроніки у виділених мережах.

 

Давиденко Н. В. Завдання та етапи побудови сиcтеми контролю енергоефективності об’єктів водопостачання / Н. В. Давиденко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 22—27.
В статті сформульовано принципи побудови системи контролю енергоефективності об’єктів водопостачання та деталізовано основні етапи його проведення як систематичної процедури, що дозволяє в режимі реального часу здійснювати пооб’єктний контроль параметрів технологічного процесу та показників ефективності енергоспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням особливостей їх функціонування.

 

Громова, В. Як досягнути бажаної енергоефективності / В. Громова // Міське господарство України. — 2012. — № 1. — С. 26.
Україні вкрай необхідно впровадження нових технологій для підвищення енергоефективності всіх галузей економіки. Автор статті дає характеристику одного з механізмів досягнення цієї мети.

 

 

 

Скобельський, В. Шляхи до енергоефективності / В. Скобельський // Міське господарство України. — 2011. — № 3. — С. 4—7.
В статті йдеться про шляхи підвищення енергоефективності, впровадження нових технологій.

 

 

Находов, В. Ф., Бориченко, О. В. Побудова оптимальних розрахункових моделей електробалансів виробничо-господарських об’єктів / В. Ф. Находов, О. В. Бориченко // Промелектро. — 2010. — № 6. — С. 47—51.
Проаналізовано методи побудови енергобалансів для технологічних та виробничо-господарських об’єктів.

 

 

Розен, В. П., Ячник, Є. А. Врахування екологічної складової під час планування впровадження проектів з енергозбереження в організаціях бюджетної сфери / В. П. Розен, Є. А. Ячник // Енергетика та електрифікація. — 2010. — № 9. — С. 53—57.
Висвітлено питання впровадження технологічних нововведень в галузі енергетики з врахуванням екологічної складової під час планування нових проектів з енергозбереження в Україні.

 

Иншеков, Е. Н. Энергосбережение и энергетические услуги: общие положения и мировые тенденции / Е. Н. Иншеков // Промелектро. – 2007. – № 1. – С. 42–47. – Бібліогр.: с. 47.

Показана діяльність систем енергозбереження. Розглянуто шляхи вирішення проблем енергетичної безпеки України.

Находов, В. Ф. Энергосбережение и проблема контроля эффективности энергоиспользования / В. Ф. Находов // Промелектро. – 2007. – № 1. – С. 34–42. – Бібліогр.: с. 42.

Розглянуто альтернативні методи оцінки ефективності енерговикористання та удосконалення системи нормування.

 

 

Головатюк, П. Н. Енергетична стратегія України на період до 2030 року та дальшу перспективу: пріоритетні напрями збереження енергоресурсів / П. Н. Головатюк // Энергетика и электрификация. – 2004. – № 10–11. – С. 2–5.

Проаналізовано напрями та заходи із збереження енергоресурсів у галузях економіки до 2030 р.

 

Долінський, А. А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики / А. А. Долінський // Наука та інновації. – 2006. – № 2. – С. 19–29. – Бібліогр.: с. 29 (5 назв).

Описані апробовані в промислових умовах енерго- і тепло технології, які дають можливість економити природний газ або заміщувати його іншими видами палива.

 

 

Карп, И. Н. Энергосбережение в Украине: проблемы и пути решения / И. Н. Карп // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 4. – С. 3–13. – Бібліогр.: с. 13.

Наведено приклади використання енергозберігаючих технологій використання газу в національній економіці.

 

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б.С. Стогнія. — К.: Академперіодика, 2006. — Т. 1. — 510 с, 3 л. іл.

Книгу підготовлено за єдиним задумом українськими спеціалістами: науковцями, практиками і управлінцями та запрошеними зарубіжними фахівцями. Вона узагальнює перший досвід державного управління у сфері енергозбереження в Україні порівняно з досягненнями у цій сфері країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Видання розраховане на керівників і спеціалістів з питань енергозбереження та енергопостачання центральних і місцевих органів виконавчої влади й виробничої сфери, науковців, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Механізми реалізації політики енергозбереження / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б. С. Стогнія. — К.: Академперіодика, 2006. — Т. 2. — 600 с.

Друга книга містить матеріали переважно практичного характеру щодо методів управління енергоспоживанням у виробничій сфері, фінансово-економічних механізмів енергозбереження, інформаційного забезпечення та міжнародного досвіду діяльності у сфері енергозбереження. Також увійшов значний за обсягом довідковий матеріал з питань законодавчого та нормативно-технічного регулювання енергозбереження, а також інша корисна інформація у цій сфері.

 

До змісту

 

 

2. Стан енергозбереження в паливно-енергетичному комплексі України

 

Пикашов, В. С., Великодный, В. О. Особенности использования газов нефтепереробки для отопления печей и котлов / В. С. Пикашов, В. О. Великодный // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2017. — № 2. — С. 3—9.
Розглянуто особливості застосування газів нафтопереробки, розроблено технології їх спалювання у печах та котлах, а також конструкції пальникових пристроїв.

 

 

Сергеев А. Электростратегия Украины утверждена / А. Сергеев // Электрик. — 2017. — № 10. — С. 31—33.
Кабінет міністрів України затвердив нову енергостратегію України до 2035 року. Цей документ отримав назву «Безпека, енергоефективність, конкурентоздатність». Він покликаний визначити енергетичну стратегію України до 2035 року.

 

Находов, В. Ф. Аналіз діючих в Україні методик нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів / В. Ф. Находов, О. В. Борисенко, К. К. Кочетова // Промелектро. – 2007. – № 2. – С. 42–48. – Бібліогр. : с. 48 (7 назв).

Розглядається досвід методик нормування питомих витрат палива та енергії в Україні, визначаються недоліки існуючих методик та неефективність управління цими процесами.

 

 

Овдієнко, О. Світовий досвід контролю ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при їх споживанні / О. Овдієнко // Енергетика та електрифікація. – 2006. – № 10. – С. 37–40. – Бібліогр. : с. 40 (6 назв).

Розглядаються питання контролю ефективності використання ПЕР та стимулювання впровадження енергоефективних технологій. Описується метод, що полягає у впровадженні систем Моніторингу і Встановлення Цілей (МіВЦ) в яких контролюються абсолютні значення енергоспоживання.

До змісту

3. Альтернативна енергетика

Оффшорные солнечные электростанции в условиях Украины / В. Куртев, В. Индутный, Н. Ковальчук, П. Скрипюк, Т. Пашута // Электрик. — 2017. — № 10. — С. 28—30.
На протязі останніх років розвиток альтернативної енергетики, а особливо сонячної енергетики в Україні набирає стрімкого розвитку. Встановлення сонячних панелей в приватних господарствах та будівництво промислових сонячних електростанцій вже стало трендом 2017 року.

 

 

 

Міллер, Роман-Франк Пристрій для підвищення ефективності вітродвигуна з вертикальним валом / Роман-Франк Міллер // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 10. — С. 22—27.
В даній статті розглянуто механізм, призначений для реалізації даного способу стосовно вітродвигуна з вертикальним валом.

 

 

Міллер, Роман-Франк Про розвиток вітроенергетики в населених пунктах / Роман-Франк Міллер // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 40—46.
В наш час вітроенергетика присутня в містах та селах гірше за будь-які інші види альтернативної енергетики. Причина тут полягає в тому, що від використання на цих територіях сучасного вітроенергетичного обладнання виникає багато проблем і мало користі. В статті коротко описані авторські рішення для створення такої вітротехніки, яка здатна в населених пунктах бути безпечною та ефективною.

 

Лук’яненко, Л. М. Аналіз режимів роботи сонячних електричних станцій / Л. М. Лук’яненко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 3. — С. 41—45.
Проведено аналіз характеру роботи сонячних електростанцій на базі вимірів з різною дискретністю за різні проміжки часу.

 

 

 

Дудюк, Д. Л., Мазепа, С. С., Гнатишин, Я. М. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. посіб.—Львів: «Магнолія 2006». — 2015. — 188 с.

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики.

 

 

Мисак, Й. С. Сонячна енергетика: теорія та практика: монографія / Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал. — Львів: Видавництво Львівської політехніки. — 2014. — 340 с.

Розглянуто проблему використання енергії сонячного випромінювання, його практичного застосування у виробництві та в побуті.

 

Вінклер, А. І., Тевтуль, Я. Ю. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних: навч. посіб. / Львів: «Новий Світ-2000» — 2013. — 277 с.

Висвітлюються питання, пов’язані з технологією використання традиційних джерел енергії, екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних джерел енергії.

 

 

Германович, В. Альтернативные источники энергии. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы. — СПб : Наука и техника, 2011. — 320 с.

Йдеться про альтернативні джерела енергії. Розглядаються пристрої, за допомогою яких можна отримувати енергію з відновлювальних природних ресурсів.

 

До змісту

 

4. Проблеми ефективності вітчизняного нафтогазового комплексу

 

Канюк Г. І., Чернюк А. М., Ключка Є. П. Аналіз шляхів забезпечення енергоефективності роботи ГТС України / Г. І. Канюк, А. М. Чернюк, Є. П. Ключка // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2017. — № 1. — С. 29—33.
В статті розглянуто основні характеристики газотранспортної системи України, сучасний технічний стан газоперекачувальних станцій (ГТС) магістральних газопроводів, їх енергетичні та фінансові витрати на забезпечення транспортування газу та грошовий еквівалент цих затрат. Розглянуті шляхи забезпечення енергоефективності роботи ГТС України та запропонований напрямок енергоефективного управління.

 

Бойченко, С. В. Концепція енергоощадності у нафтопродуктозабезпеченні / С. В. Бойченко // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2005. — № 2. — С. 9–12. — Бібліогр. : с. 12.

Розроблено концепцію енергоощадності під час транспортування та зберігання моторних палив. Визначено напрямки подальшого вдосконалення технології використання моторних палив щодо їх заощадження.

 

Вербовский, В. С. Возможности применения газодизельных электростанций в Украине / В. С. Вербовский // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2003. — № 1. — С. 13–17. — Бібліогр. : с. 17 (10 назв).

Визначено галузі використання пересувних дизельних електростанцій в Україні. Обґрунтовано необхідність переведення дизельних електростанцій на газове паливо. Розглянуто різні системи живлення та регулювання газодизельних електростанцій.

 

Карп, И. Н. Эффективное производство энергии на компрессорных станциях магистральных газопроводов / И. Н. Карп // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2002. — № 3. — С. 12–22. — Бібліогр. : с. 22.

Проаналізовано основні технічні характеристики газотурбінних газоперекачуючих агрегатів. Розглянуто проблему забруднення довкілля станцій викидами оксидів азоту.

 

 

Ковальов, О. Як впливає зміна температури та об’ємних витрат гріючих газів на затрати палива й електроенергії у хлібопекарських печах / О. Ковальов, В. Таран // Хлібопекарська та кондитерська промисловість України. — 2005. — № 3. — С. 24–25. — Бібліогр. : с. 25.

Автори статті надали теплові розрахунки тунельних хлібопекарських печей. Враховуючи їх, можна встановити важливі для теорії і практики роботи хлібопекарських печей затрати палива й електроенергії.

 

Кондрашов, Б. Принципиально новые — струйные энергетические технологи / Б. Кондрашов // Инженер. — 2006. — № 7. — С. 26–27; № 8. — С. 23–25; № 10. — С. 26–27.

Автором описані варіанти енергетичних технологій, а також розроблений стендовий варіант комбінованого ступеневого газотурбінного двигуна. Безпаливні струменеві двигуни можуть мати широкий діапазон потужностей і сфери застосування.

 

 

Малый, Л. М. Эмульгатор — энергосберегающий аппарат золо- и сероочистки дымовых газов / Л. П. Малый и др. // Енергетика та електрифікація. — 2006. — № 12. — С. 25–28. — Бібліогр. : с. 28.

Стаття присвячена перспективній розробці унікального очисного апарата, що пройшов усі стадії відробки та підтвердив свої високі експлуатаційні якості.

 

Радиш, Ю. В. Удосконалення системи технічного діагностування резервуарів для збереження нафти і нафтопродуктів / Ю. В. Радиш, В. М. Тюшка, А. В. Солоха // Будівництво України. — 2006. — № 3. — С. 31–32.

Впровадження системи технічного діагностування дозволить приймати найбільш оптимальні рішення щодо експлуатації резервуарів та забезпечити умови стабільної роботи транспортуючих та переробних нафтових підприємств, сприяти запобіганню аварій та нещасних випадків.

 

Стасенко, В. М. Аналіз стану і перспектив формування парку бурових установок та його впливу на динаміку видобування вуглеводнів України / В. М. Стасенко, В. М. Карпенко, В. В. Кравець // Нафтова і газова промисловість. — 2007. — № 1. — С. 17–23. — Бібліогр. : с. 23.

Розглянуті деякі з основних питань функціонування нафтогазової галузі України, а також питання розвідки та видобутку ресурсів нафти та газу шляхом зміни чисельності та структури парку бурових установок.

 

Фик, І. М. Оптимізація систем розробки газових і газоконденсатних родовищ України в умовах дефіциту газу власного видобування / І. М. Фик, В. В. Дячук, К. С. Курочкін // Нафтова і газова промисловість. — 2005. — № 2. — С. 27–30. — Бібліогр. : с. 30.

В сучасних умовах забезпечення вітчизняних споживачів власними енергоносіями залежить від об’єму впровадження капіталоємких заходів, що потребує удосконалення механізму державної підтримки проектів розробки малопродуктивних запасів.

 

Халявко, М. П. Нафтогазовий комплекс України. Напрямки реалізації основних положень енергетичної стратегії до 2030 року / М. П. Халявко // Хімічна промисловість України. — 2007. — № 2. — С. 3–10.

Наведена структура споживання первинної енергії в різних країнах та прогнози споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні на період до 2030 р. з урахуванням прогнозованих макропоказників енергоємності.

 

Худенко, А. А. Экономия природного газа и снижение вредных выбросов в системах теплоснабжения / А. А. Худенко, А. Е. Свичар, Н. Ф. Онищенко // Энергетика и электрификация. — 2001. — № 5. — С. 7–11. — Бібліогр. : с. 11.

У статті розглянуто досвід комплексних систем теплоутилізації на прикладі теплових джерел м. Києва.

 

 

Шумілін, Т. В. Технологічні аспекти зменшення втрат нафти у процесі її збирання та підготовлення на родовищах Прикарпаття / Т. В. Шумілін // Нафтова і газова промисловість. — 2007. — № 4. — С. 55–58. — Бібліогр. : с. 58 (3 назви).

Розглянуто стан системи збору і підготовки нафти на нафтових промислах Прикарпаття. Описана система підготовки нафти, зменшення її втрат.

 

До змісту

 

5. Резерви теплової енергетики

 

Чернявський, М. В. Сучасні проблеми паливозабезпечення та паливоспоживання ТЕС України / М. В. Чернявський // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 3. — С. 3—15.
Розглянуто ресурси енергетичного вугілля в Україні, особливості його видобутку та збагачення, розподіл за марками у видобутку та споживанні тепловими електростанціями.

 

 

Безценний, І. В., Дунаєвська, Н. І. Чернявський, М. В. Визначення кінетичних характеристик взаємодії коксів вугілля марок АШ, П та Г з киснем повітря та особливості горіння їх сумішей / І. В. Безценний, Н. І. Дунаєвська, М. В. Чернявський // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 5—6. — С. 10—15.
Показано актуальність спалювання вугільних сумішей у пиловугільних котлоагрегатах ТЕС України, що спалюють антрацит. Досліджено взаємодію коксів антрациту, пісного та газового вугілля з киснем повітря

 

 

Айзен, М. Отапливаем дома… с помощью солнца / М. Айзен, А. Бережанський // Особняк. — 2004. — № 1(32). — с. 74–79.
Розглядається тема використання сонячної енергії в будівництві. Надані схеми використання сонячної енергії для опалення житлового будинку.

 

Башук, Г. Г. Енергетичні системи. Шляхи підвищення точності обліку теплової енергії / Г. Г. Башук // Хімічна промисловість України. — 2004. — № 6. — С. 20–23. — Бібліогр. : с. 23 (7 назв).
Розглянуто існуючі системи обліку теплової енергії на підприємствах і шляхи покращення ефективності їх роботи, що пов’язані з необхідністю модернізації самих теплових енергетичних систем.

 

 

Баласанян, Г. А. Оптимизация режимов нагрузок интегрированной системы энергоснабжения на базе когенерационной установки и теплового насоса / Г. А. Баласнян // Экотехнологии и ресурсоснабжение. — 2007. — № 1. — с. 21– 25. — Бібліогр. : с. 25 (5 назв).
Автором виконана порівняльна економічна оцінка запропонованої системи енергопостачання і системи з роздільною генерацією по експлуатаційних витратах. Визначені параметри, що впливають на економічну ефективність режимів навантажень.

 

Борисенко, С. І. Тепловий розрахунок ізоляційних конструкцій теплових мереж / С. І. Борисенко // Будівництво України. — 2005. — № 8. — С. 35–37.
У даній статті розглядається перевірена практикою методика теплового розрахунку ізоляційних конструкцій теплових мереж при їх канальному і безканальному прокладанні.

 

 

 

Винницький, І. П. Спрощений метод визначення витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію за їх комбінованого виробництва на теплових електростанціях / І. П. Винницький, С. М. Герасимов, П. О. Гут // Энергетика и электрификация. — 2004. — № 8. — С. 42–45. — Бібліогр. : с. 45.
Розрахунок питомих витрат палива на електричну та теплову енергію за методикою, що пропонується, дасть можлтивість зменшити витрати палива, на відпущену теплову енергію, що збільшить конкурентноспроможність ТЕЦ у забезпеченні споживачів теплом.

 

 

Голунов, С. А. Системы скрепленной теплоизоляции — эффективная технология энергосбережения / С. А. Голунов // Строительные материалы. — 2005. — № 9. — С. 11–14.
Вирішити задачу підвищення ефективності конструкцій та енергозбереження у сучасному будівництві неможливо без застосування сучасних технологій, до яких належить система з’єднаної теплоізоляції.

 

 

Ежков, А. А. Перспективы применеиия вакуумных технологий в производстве топливного этанола / А. А. Ежков, Д. В. Арсеньев, А. В. Кузьмичев // Ликероводочное производство и виноделие. — 2006. — № 12. — С. 7–8.
Прогнозується застосування вакуумних технологій у виробництві паливного етанолу.

 

 

Каракозов, О. М. Автономні системи опалення / О. М. Каракозов // Будівництво України. — 2004. — № 8. — С. 17–19.
Розглянуто опалювальні котли, що застосовуються в країнах Західної Європи.

 

 

Кравець, Т. Ю. Оцінка збитків блоку ТЕС через перевитрати палива при використанні вугілля погіршеної якості / Т. Ю. Кравець, Й. С. Мисак // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 2. — С. 18–21. — Бібліогр. : с. 21 (3 назви).
В статті вказуються основні причини, що спричинили погіршення показників роботи котлів від нормативних. Це зниження якості вугілля, що спалюється. Збиток нанесений відхиленням якості твердого палива від проектного, пропонується оцінювати через перевитрати палива від: зниження ККД нетто котла, від вимушеного спалювання в пиловугільних котлах газу та мазуту.

 

 

Круковський, П. Г. Теплові режими висотного будинку з електрокабельною системою опалення / П. Г. Круковський та ін. // Будівництво України. — 2005. — № 4. — С. 21–24.
Метою даного дослідження є визначення можливості та режимних параметрів ЕКСО, що забезпечують можливість використання їх як основної системи опалення.

 

 

Марчак, І. І. Аналітичні розрахунки втрат тепла в навколишнє середовище водогрійним котлом КВ-ГМ-50 / І. І. Марчак // Энергетика и электрификация. — 2004. — № 4. — С. 45–56. — Бібліогр. : с. 56.
Водогрійний котел КВ-ГМ-50 використовується як основне джерело теплопостачання промислових об’єктів. Автором статті наданий обрахунок втрати тепла в навколишнє середовище.

 

Плачко, І. В. Вдосконалення роботи систем централізованого теплопостачання з великих міст на прикладі «Київенерго» / І. В. Плачко // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2003. — № 2. — С. 3–7.
Викладено досвід робіт «Київенерго» щодо реконструкції устаткування та перебудови теплопунктів. Наведено перелік напрямів щодо подальшого вдосконалення систем теплопостачання.

 

 

Плеханов, В. Украина на пороге широкого использования тепловых насосов / В. Плеханов // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 1. — С. 51–55.
Дана оцінка результатам І Міжнародної конференції «Теплові насоси. Енергозбереження. Екологія. Ефективність». Розглянуто принципи роботи, стан ринку теплових насосів.

 

 

Праховник, А. В. К вопросу о снижении потерь энергии в электрических сетях / А. В. Праховник // Промелектро. — 2007. — № 1. — С. 25–34. — Бібліограф. : с. 34 (5 назв).
Наведено методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору засобів щодо їх зниження.

 

 

Сорока, Б. С. Интенсификация тепломасообменных процессов при сжигании топлива в печах. Увеличение результирующего теплового потока и экономия топлива / Б. С. Сорока // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2006. — № 6. — С. 3–15. — Бібліогр. : с. 15.
Наведено системний опис методів інтенсифікації теплових процесів. Розглянуто реакторні моделі процесів переносу.

 

 

Столярчук, П. Проблеми обліку теплової енергії індивідуальними споживачами / П. Столярчук та ін. // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2006. — № 1. — С. 43–50. — Бібліогр. : с. 50.
Використання серійних малопотужних діодів дозволить зменшити собівартість пристрою обліку теплової енергії та надасть можливість виконувати облік реально спожитого тепла в опалюваних приміщеннях індивідуальних споживачів.

 

Шульга, Ю. І. Електротеплоакумуляційний напрямок розвитку сучасних систем опалення в Україні / Ю. Шульга та інші // Будівництво України. — 2002. — № 1. — С. 44–47.
Розглянуто фактори, що стимулюють розвиток електроопалення. Одним з вагомих напрямків технічного прогресу є застосування електротеплоакумуляційного опалення в умовах поліпшеного теплозахисту будівель.

 

 

Яндульський, О. С. Практичне впровадження теплових насосів та комплексне енергозабезпечення об’єктів соціальної та промислової галузі України / О. С. Яндульський, Є. В. Новоківський, А. В. Гінайло // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 2. — С. 44.
Розглянуто особливості та проблеми впровадження теплових насосів в Україні.

Янко, П. І. Впровадження контролю за спалюванням природного газу і мазуту в котлах малої продуктивності — шлях до заощадження палива / П. І. Янко // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 2. — С. 13–17. — Бібліогр. : с. 17 (4 назви).
В статті досліджуються причини малоефективної роботи котлів у процесі експлуатації та пропонуються методи контролю і автоматизації процесів спалювання газу і рідких палив.

Янко, Ю. П. Розрахунок економії (перевитрати) умовного палива при визначенні резервів теплової економічності ТЕЦ / Ю. П. Янко // Енергетика та електрифікація. — 2007. — № 11. — С. 10–15. — Бібліогр. : с. 15.
Метою даної статті є розгляд на конкретному прикладі розрахунку економії палива під час заповнення таблиць, наведених в додатку.

 

До змісту

 

6. Електроенергетична галузь

Чернявський А. В., Котляр Р. С. Енергетичний моніторинг як складова частина системи енергетичного менеджменту муніципалітетів / А. В. Чернявський, А. В. Котляр // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2017. — № 1. — С. 2—9.
В даній роботі відзначені роль і місце енергетичного моніторингу в управлінні енергозбереженням на рівні ЖКГ, а також представлені узагальнені рекомендації з проведення енергетичного моніторингу.

Яримбаш Д. С., Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є. Дослідження впливу розподілення магнітних потоків на параметри неробочого ходу силових трансформаторів / Д. С. Яримбаш, С. Т. Яримбаш, Т. Є. Дівчук // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2017. — № 1. — С. 23—28.
Запропоновано методику визначення параметрів неробочого ходу силових трансформаторів із урахуванням розподілу магнітних потоків, нелінійних магнітних властивостей електротехнічної сталі та кутових зсувів струмів фазних обмоток.

 

 

Кириленко О. В., Денисюк С. П. Сучасні тенденції побудови та керування режимами електроенергетичних мереж / О. В. Кириленко, С. П. Денисюк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 4. — С. 2—14.
В статті розглянуто особливості побудови та модернізації електричних мереж. Дана характеристика активних споживачів та мікромереж, як елементів, що впливають на режими функціонування електричних мереж. Визначено напрямки оптимізації електропостачання у виділених мережах.

 

Дослідження впливу коливного спектру струму енергоощадних джерел світла на точність обліку електричної енергії / В. А. Андрійчук та ін. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 2—10.
Розроблена методика та проведено вимірювання коливного спектру струму енергоощадних джерел світла. Досліджено вплив електричних параметрів енергоощадних джерел світла на точність показів індукційних та електонних лічильників активної енергії.

 

Кириленко, О. В., Павловський, В. В., Стелюк, А. О. Моделювання роботи системи автоматичного регулювання частоти та потужності з урахуванням динаміки групових регуляторів станцій / О. В. Кириленко, В. В. Павловський, А. О. Стелюк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 3. — С. 19—25.
Запропоновано комплексну модель системи автоматичного регулювання частоти та потужності об’єднаної енергосистеми України, в якій враховані її системний, станційний та агрегатний рівні керування.

 

Мисак, Т. В., Михальський, В. М. Швидкодіючий спостерігач напруги на на вході векторно-керованого метричного перетворювача з реальним ковзним режимом / Т. В. Мисак, В. М. Михальський // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 12. — С. 13—20.
В статті йдеться про дослідження та впровадження матричних перетворювачів. Застосування швидкодіючого спостерігача вхідної напруги.

 

 

Владимиров, Ю. В. Учёт фактора влияния несимметрии нагрузки на потери в электрических сетях от перетоков реактивних можностей / Ю. В. Владимиров, Т. В. Крамская // Енергетика та електрифікація. — 2007. — № 1. — С. 63–67. — Бібліогр. : с. 67 (12 назв).

Досліджено, що несиметрія при допустимих значеннях коефіцієнта K2U не здійснює значного впливу на загальні втрати активної потужності, при розрахунках реактивної електроенергії можна не враховувати фактору впливу несиметрії навантаження при допустимих її значеннях.

 

 

Дорошенко, О. І. Щодо ідейно-теоретичної моделі електроенергетичної системи / О. І. Дорошенко // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 2. — С. 36–41. — Бібліогр. : с. 41 (6 назв).

В статті упорядковуються знання про ідейно-теоретичну модель електроенергетичної системи, яка застосовується при вивченні функціонування цієї системи і ведеться пошук відповіді на питання: що таке активна і реактивна електроенергія (потужність) ЕЕС?

Закладний, О. М., Енергозбереження засобами промислового електропривода: Навчальний посібник / О. М. Закладний А. В. Праховник, О. І. Соловей. — К: Кондор, 2005. — 408 с.

Книга відображає актуальні питання управління енергоефективністю (енергозбереження) засобами промислового електропривода. Розглядаються напрямки реалізації енергозбереження, енергетичні властивості та теплові режими електропривода, а також питання вибору раціональних режимів роботи і експлуатації технологічних приладів та електропривода. Значна увага приділена сучасним системам електропривода та питанням регулювання якості електроенергії засобами силової перетворювальної техніки промислового електропривода.

 

Козырский, В. В. К вопросу энергетического анализа при оптимизации энергетических систем / В. В. Козырский, В. В. Каплун // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 1. — С. 35–37. — Бібліогр. : с. 37 (7 назв).

Авторами статті розроблена аналітична модель розподілу фізичної енергії на термічну та механічну частину. Дано оцінку методу оптимізації та приведена її математична модель.

 

Коломенський, С. Теоретические аспекты эффективного использования электроэнергии в условиях рыночной экономики / С. Коломенський // Хлебопродукты. — 2002. — № 2. — С. 20–22.

Автор підводить до висновку, що для вироблення конкретних рішень по збереженню електроенергії доцільно вивчати діяльність паливно-енергетичного комплексу, що забезпечує мукомельні підприємства ресурсами.

 

Лежню, П. Д. Техніко-економічна оцінка в графічному середовищі заходів зі зменшення втрат електроенергії для прийняття оптимальних рішень / П. Д. Лежню, С. В. Бевз, Ю. В. Томашевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2006. — № 6. — С. 157–161. — Бібліогр. : с. 161 (6 назв).

Відстежена і врахована динаміка електричної мережі в її розрахунковій моделі на звітному проміжку часу дозволяє оцінити вплив зміни експлуатаційних умов, у тому числі й обмеження електроспоживання на значення втрат електроенергії в мережі.

 

Потребич, А. А. Особенности применения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях / А. А. Потребич, Д. В. Коваленко, Г. Н. Катренко // Енергетика та електрифікація. — 2008. — № 2. — С. 33–35.

В статті даються методичні вказівки з розрахунку, аналізу втрат енергії та вибору підприємств по їх зниженню в електричних мережах та енергосистемах.

 

 

Худенко, А. А. Електричне опалення як засіб економії первинного палива / А. А Худенко // Будівництво України. — 2006. — № 10. — С 31-34.

У зв’язку з необхідністю економії дефіцитного природного газу і наявністю значної кількості власної електроенергії, доцільно розглянути широке застосування електроенергії для опалення житлових і виробничих будівель, виходячи при цьому з можливості економії природного газу як основного палива для виробництва електроенергії.

 

 

Шевчук, С. П. Енерго- та ресурсозбереження в промислових вентиляторних установках з асинхронним електроприводом в умовах живлення від довгої лінії / С. П. Шевчук, Ю. В. Шуруб, О. М, Попович // Промелектро. — 2007. — № 2. — С. 30–35. — Бібліогр. : с. 35 (9 назв).

Досліджена можливість покращення техніко-економічних показників вентиляторних установок при живленні від довгої лінії. Дана кількісна оцінка ефективності застосування пускових конденсаторних пристроїв, обґрунтовано критерії вибору їхніх параметрів.

 До змісту

 

7. Хімічна та нафтохімічна промисловість

Мальований, М. С., Жук, В. М., Левчишин, В. П. Біогаз із осадків стічних вод муніципальних каналізаційних очисних споруд в Україні. Перспективи виробництва / М. С. Мальований, В. М. Жук, В. П. Левчишин // Хімічна промисловість України. — 2015. — № 6. — С. 34—39.
Запропонована раціональна стратегія поводження з осадами очищення міських стічних вод. Наведені результати натурного експериментального дослідження, метою якого була перевірка та уточнення основних характеристик осадів стічних вод, а також інтегральних параметрів роботи біогазових станцій.

 

 

Бессмертный, В. С. Синтез синтетических минералов с использованием альтернативных источников энергии / В. С. Бессмертный, Н. И. Минько, П. С. Дюмина // Стекло и керамика. — 2005. — № 12. — С. 25–26. — Бібліогр. : с. 26 (9 назв).
Описано синтез синтетичних мінералів за новітніми технологіями з використанням аргону в якості плазмоутворюючого газу.

Иванов, Ю. К. Плавильная камера с перфорированным слоем технологического материала / Ю. К. Иванов, С. К. Попов // Стекло и керамика. — 2005. — № 12. — С. 37–40. — Бібліогр. : с. 40 (14 назв).
Описано новітні теплотехнології на базі глибокої і комплексної регенерації енергетичних відходів на прикладі плавильної камери скловарної печі.

 

Давидян, К. Г. Використання ресурсозберігаючого принципу спалювання палива у високотемпературних печах для випалу кераміки та вогнетривів / К. Г. Давидян, О. М. Дунаєвський, Ю. О. Рогов // Легка промисловість. — 2005. — № 3. — С. 58–59. — Бібліогр. : с. 58 (7 назв).
Автор аналізує останні досягнення у розробці сучасних печей періодичної дії відомих іноземних фірм, досвід їх експлуатації на заводах України, для розв’язання надзвичайно актуальної проблеми — суттєвого зменшення питомої витрати палива у виробництві кераміки.

Мещеряков, Ю. Г. Энергосберегающие технологии переработки фосфогипса и фосфополугидрата / Ю. Г. Мещеряков, С. В. Федоров // Строительные материалы. — 2005. — № 11. — С. 55–57.
Описано енергозберігаючі технології переробки фосфогіпсу і фосфонапівгідрату, успішне використання відходів, що дозволить отримати конкурентноспроможну продукцію.

 

 

 

Пелипенко, А. В идеале — не идельная / А. Пелипенко // Техника молодежи. — 2008. — № 1. — С. 36–38.
Описано можливості хімії розчинів та мембранних технологій, які можуть дати вирішення багатьом проблемам сучасної енергетики. Зокрема, вони дозволяють значно збільшити ККД теплових машин.

 

 

Ханик, Я. М. Фільтраційне сушіння як енергозбережний метод зневоднення матеріалів / Я. М. Ханик, О. В. Ковальчук, А. Я. Ханик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2007. — № 4. — С. 79–82. Бібліогр. : С. 82 (2 назви).
Розроблено високоефективний і енергозбережний метод зневоднення матеріалів. Досліджено гідродинаміку, кінетику сушіння і якісні характеристики виробів.

 

До змісту

 

8. Машинобудування та металообробка

 

Пустовий О. Ю. Організаційно-економічний механізм впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах машинобудування / О. Ю. Пустовий // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. — 2016. — № 1. — С. 11—21.
Стаття присвячена проблемі впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах машинобудування України.

 

 

Вагин, Г. Я. Экономия энергоресурсов на машиностроительных предприятиях / Г. Я. Вангин, А. А. Лямин, С. А. Петрицкий // Промелектро. — 2004. — № 6. — C. 31–48. — Бібліогр. : с. 48 (12 назв).
Аналізується динаміка енергоспоживання в машинобудуванні: види енергоресурсів, а це в основному електроенергія і природний газ. Наведено рекомендації по зниженню витрат паливно-енергетичних ресурсів у технологічних процесах на машинобудівних підприємствах.

Кічігін, А. Ф. Глобальна енергія в енергозбереженні видобутку і обробці матеріалів / А. Ф. Кічігін, Д. А. Єгер, А. Г. Івченко. — К.: Кондор, 2006. — 402 с.
У монографії підсумовані результати фундамертальних еволюційних досліджень енергозберігаючої глобальної оборотноївнутрішньої енергії (ГОВЕ) в промисловості.

 

 

 

Прокопенко, В. В. Энергосбережение при выплавке чугуна в индукционных печах / В. В. Прокопенко, П. В. Кульбачный, В. И. Степанова // Промелектро. — 2007. — № 3. — С. 53–56. — Бібліогр. : с. 56 (6 назв).
Аналізується структура паливно-енергетичного забезпечення металургійного виробництва на прикладі виплавки чавуну в індукційних печах.

До змісту

9. Деревообробна промисловість

 

 

І світло, і тепло у ЄС — із пелет // Деревообробник. — 2017. — № 10. — С. 12.
Поки українці в очікуванні зими готуються до чергових «газових сюрпризів» та запасаються дровами, країни ЄС втілюють в життя перехід на альтернативні джерела енергії, одним із яких є пелети.

 

 

Бунецький В. Ринок торефікованих пелет: які перспективи / В. Бунецький // Деревообробник. — 2015. — № 22. — С. 4—5.
У статті дана характеристика торефікованих пелет, як нового виду деревообробної продукції, та перспективи їх застосування, з метою підвищення енергоефективності у деревообробній галузі.

 

 

Коваль Л. Деревні пелети 2.0: паливо з біомаси другого покоління або Деревний пластилін для чого завгодно / Л. Коваль // Деревообробник. — 2015. — № 21. — С. 1—3.
Про проблеми, технологію, виробничі нюанси, економіку, основні ризики у виробництві пелет розповідає автор публікації.

 

 

Середа О. Канадський варіант рубки / О. Середа // Деревообробник. —2015. — № 20. — С. 4.
Технологія будівництва дерев’яного будинку за канадською технологією передбачає використання енергозберігаючих технологій.

 

 

Шепелєв А. Новий рівень горизонтального розпилювання / А. Шепелєв // Деревообробник. — 2015. — № 18. — С. 7.
Світова деревообробна промисловість динамічно розвивається, що зумовлює постійне вдосконалення деревообробних технологій. Деревообробникам пропонуються нові інноваційні рішення, що забезпечують енергоефективність у деревообробній промисловості.

 

Блотнер, Б. Л. Методика расчета годового расхода средств на эксплуатацию котельной деревообрабатывающего предприятия / Б. Л. Блотнер та інші // Деревообрабатывающая промышленность. — 2004. — № 5. — С. 18–20. — Бібліогр. : с. 20.
Авторами статті розглядається методика розрахунку річних експлуатаційних затрат котелень та собівартості виробленої теплоенергії.

 

 

Гороховский, А. Г. Технология камерной сушки пиломатериалов с уменьшенными энергозатратами / А. Г. Гороховский, Е. Е. Шишкина // Деревообрабатывающая промышленность. — 2005. — № 4. — С. 9–11. — Бібліогр. : с. 10–11.
Авторами статті запропонована енергозберігаюча технологія камерної сушки пиломатеріалів.

 

 

Коробейников, Ю. Г. Энергозатраты при сушке древесины акустическим способом / Ю. Г. Коробейников, А. А. Назаров, А. В. Федоров // Деревообрабатывающая промышленность. — 2004. — № 4. — С. 6–7. — Бібліогр. : с. 7.
У даній статті приведені результати сушіння дощок в лабораторних умовах на установці, оснащених джерелом звуку на основі струменевого генератора Гартмана.

 

Орлов, А. Г. Низкотемпературная технология склеивания шпона в производстве фанеры марки ФК / А. Г. Орлов, Н. Ю. Шарников, Д. А. Щедро // Деревообрабатывающая промышленность. — 2004. — № 6. — С. 12–15. — Бібліогр. : с. 15.
Авторами доведено можливість виготовлення фанери марки ФК з використанням КФС. Запропонована система обігріву плит пресу.

 

 

Руденко, Б. Д. Комплексный показатель эффективности конвективных сушильных камер / Б. Д. Руденко // Деревообрабатывающая промышленность. — 2007. — № 1. — С. 13–14. — Бібліогр. : с. 14.
Розглянуті основні технологічні фактори, які повинні бути в комплексному показнику ефективності сушильної камери.

 

Сафонов, А. О. Разработка энергосберегающей системы управления сушкой шпона в газовых роликовых сушилках / А. О. Сафонов, С. В. Сергеев // Деревообрабатывающая промышленность. — 2007. — № 2. — С. 3–5. — Бібліогр. : с. 5.
Створення комп’ютеризованої системи керування режимом сушки шпону в газовій роликовій сушарні означає, що технологія сушки шпону виходить на рівень новітніх технологій.

 

 

Фурман, В. А. Про деякі напрямки зниження енерговитрат у меблевій та деревообробній галузях / В. А. Фурман, З. С. Сірко, Б. М. Чмола // Світ меблів і деревини. — 2006. — № 1. — С. 43–44.
Технічний прогрес у деревообробній промисловості супроводжується застосуванням нових видів обладнання, потужність якого характеризується сотнями кіловат. Підвищення енергонасиченості деревообробного виробництва зі всією гостротою висуває проблему раціонального використання енергії.

 

На початок

Підготувала Марія Вайшле, завідувачка відділу технічної літератури

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2008—2017

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку