Конституція України — основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набрала чинності з дня її прийняття. На згадку про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято — День Конституції України – державне свято України.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну книжкову виставку «Конституція України – правовий оберіг держави!» на якій представлено видання з фонду відділу міського абонементу.

 

Розділ ІІ

ПРАВА, СВОБОДИ  ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

(Права, свободи та обов’язки людини і громадян // Конституція та державні символи   України : зб. нормат. док. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – Розділ 2. – С. 20-38.)

342
Б 82

Бориславська, О.М.  Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз: монографія / О. М. Бориславська. – Харків : Право, 2018. – 384 с. – ISBN 978‑966‑937-450-9.

Монографія присвячена європейській моделі конституціоналізму, її ціннісній основі та структурі. У книзі досліджуються витоки європейської моделі конституціоналізму, ключові етапи її формування, аналізуються базові конституційні цінності та структурні елементи. Окрема увага приділена конституційним кризам у сучасних європейських державах. Сучасні виклики європейської моделі конституціоналізму проектуються на українські реалії та робляться висновки щодо врахування закономірностей її розвитку в національній практиці державотворення. Дослідження виконане на основі використання широкого кола доктринальних джерел, конституцій та законодавства європейських держав, документів органів влади Європи, Європейського Союзу, практики ЄСПЛ.

34
В 19

Васильків, І.Д. Основи правознавства [Текст]: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / І. Д. Васильків, В. М. Кравчук. — Тернопіль : Астон, 2017. — 280 с. : іл. – ISBN 978-966-308-689-7.

Зміст підручника містить теоретичний матеріал відповідно до вікових

особливостей учнів і практичні завдання для формування умінь застосовувати знання норм різних галузей права у розв’язанні життєвих ситуацій та вибору моделі правової поведінки.

342(477)
В 75

Воронін, В. М. Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону [Текст] : правовий посібник / В. М. Воронін, О. Л. Ісаєв, Р. І. Марценишин. — Вид. 2-ге, допов. — Тернопіль : Терно-граф, 2019. — 216 с. – ISBN 978-966-457-361-7.

Даний правовий посібник є збірником законодавчих і нормативних документів, що визначають організаційну діяльність громадських формувань та відповідальність осіб, які допустили порушення вимог чинного законодавства в галузі охорони державного кордону.

У посібнику окреслено правовий сегмент повноважень громадських формувань, що діють у межах вимог Закону України «Про участь громадян в охороні порядку і державного кордону».Збірник розрахований на представників громадських формувань, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, приватних охоронних структур, а також службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

94(477)
Г 85

Грицак, Я. Нарис історії України. Формування модерної нації [Текст]/ Ярослав Грицак. – Київ: Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с. – ISBN 978-617-7544-12-7.

Перша редакція цієї книжки побачила світ ще 1996 року. Також її можна назвати першою популярною історією України, яку, за словами автора, можна “читати без брому” і яка стверджує принципову нормальність української історії. У новому виданні виправлено деякі неточності та похибки попередніх видань, а також додано нові розділи, зокрема розділ, присвячений двом останнім десятиліттям незалежної України, аж до часів революції 2013-2014 років, війні з Росією та передвиборних тижнів 2019 року.

94(477)
Г 85

Грицак, Я. Розмови про Україну [Текст] / Ярослав Грицак, Іза Хруслінська; пер. Богдан Матіяш. – Київ: Дух і літера, 2018. – 360с. – ISBN 978-966-378-570-7.

Ця книга є третя з ряду розмов Ізи Хруслінської з українськими інтелектуалами. Перші дві були з Оксаною Забужко та Йосифом Зісельсом. Але ця книга була хронологічно першою – вона була видана польською мовою ще у 2009 р. Головною темою розмови з Ярославом Грицаком є придатність історії для розуміння того, що робиться в Україні і з Україною в останні десятиліття. Особливий наголос мають відносини України з її історичними сусідами – поляками і росіянами, а також українсько-єврейські взаємини. Але передусім йдеться про історичний вимір теперішніх проблем і викликів, з якими стикається Україна, – і наскільки знання історії дає можливість зрозуміти майбутні сценарії розвитку. Оскільки польське видання вийшло майже десять років тому, то багато чого у цій книзі передумано і переписано, зокрема з’явився новий розділ про розвиток подій за останнє неповне десятиліття.

343(477)
К 17

Калініченко, Ю.В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину [Текст] : монографія / Ю.В. Калініченко. – Харків: Право, 2018. – 256 с. – ISBN 978-966-937-457-8.

Монографія присвячена проблемі кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. На підставі вивчення спеціальної літератури, чинного законодавства та матеріалів судової практики розглядається генеза встановлення кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, здійснюється науково-правовий аналіз об’єкта та предмета злочину, ознак об’єктивної та суб’єктивної сторін, суб’єкта злочину. Розглядаються об’єктивні та суб’єктивні обставини, що обтяжують відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, та проблеми покарання за нього.

34
К 34

Кельман, М. С. Загальна теорія права [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Кондор, 2002. – 353 c.

Висвітлено питання загальної теорії права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Проаналізовано зміни в теорії права української державності і галузевого законодавства. Описано структуру та ефективність механізму правового регулювання.

342(477)
К 65

Конституція та державні символи України [Текст] : збірка нормативних документів. – Київ: Країна мрій, 2018. – 112 с. – ISBN  978-966-948-024-8.

До збірки ввійшли текст Конституції України (зі змінами станом на 1 березня 2018 року), а також інші нормативні документи нашої держави.

 

94(477)
П 39

Плохій, С. Брама Європи [Текст] : історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій ; пер. з англ. Р. Клочка. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 496 с. – ISBN 978-617-12-1056-1.

Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій на Сході України сьогодні. Це авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення. Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом – головній силі, що стояла за створенням сучасної нації. Дізнайтеся, як наші предки «призвали варягів на царювання», як наша країна боролася за право бути незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, комуністичного терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність. «Брама Європи» — це правдива історія нашої країни, наших прагнень та життя! Пориньте у спогади предків та їхні долі, що вирішили наше сьогодення!

342(477)
П 68

Права людини в діяльності української поліції – 2017 [Текст]: аналітичний звіт / За заг. ред. Крапивіна Є. О. – Київ : Софія-А, 2018. – 208 с. – ISBN 978-617-7031-70-2.

Видання присвячене огляду стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також містить загальний виклад системних проблем в її діяльності та впливу реформи на їх подолання. Головний акцент цьогорічного видання зроблено на аналізі дотримання поліцією прав та свобод людини, пов’язаних із тими блоками роботи поліції, які наразі перебувають в фокусі уваги громадськості та зазнають реформування — кримінальному, громадської безпеки, інформаційному.

34
П 88

Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики [Текст]: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» м. Київ, 14 травня 2013 року. Тези наукових доповідей. – Київ,2013. – 248с. – ISBN 978-966-457-164-4.

У збірник увійшли кращі тези наукових доповідей з юридичних питань, які оприлюдненні 14 травня 2013 року на Інтернет-сторінках сайту www.LegalActivity.com.ua, де також можна ознайомитись з відгуками, коментарями та науковими дискусіями учасників конференції, відвідувачів та гостей сайту.

342 (477)
Ц 61

Цимбалістий, Т. О. Конституційна юстиція [Текст] : навч.-метод. посібник / Т. О. Цимбалістий ; ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 231 с. – ISBN 978-966-654-206-2.

Посібник присвячений вивченню правових засад функціонування в Україні інституту конституційної юстиції, що представлений діяльністю Конституційного Суду України – єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

63.3 (4 Укр)
Ш 24

Шаповал, Ю. І. Держава : ілюстрована енциклопедія України [Текст]/ Ю. І. Шаповал. – Київ : Балтія-друк, 2008. – 160 с. -ISBN 966-8137-52-3.

Серія видань знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та побутом українського народу. Змістовна інформація, унікальні фотодокументи і яскравий дизайн роблять серію універсальною і цікавою будь-якому читачеві.

 

 

 

Підготувала Ірина Капуста, бібліотекар відділу міського абонементу ТОУНБ
© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2020

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку