Шановні користувачі!

Запрошуємо Вас переглянути віртуальну виставку «Євросоюз: історія, право та інституції», підготовлену фахівцями відділу інформації Тернопільської ОУНБ.

У запропонованих виданнях міститься інформація про історію,  етапи розвитку, основні інституції ЄС, напрями діяльності, євроекономічну інтеграцію, а також про партнерство та співробітництво між Україною та країнами європейської спільноти.

Право та інституції Європейського Союзу

Європейський вибір України

Інтернет-ресурси

 

Право та інституції Європейського Союзу

Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст] : навч. посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ : Знання, 2012. — 759 с.

У виданні висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком XXI ст.

За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності.

Особлива увага приділяється проблематиці відносин України та Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.

 

Гом’єн, Д.  Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини [Текст]/ Д. Гом’єн. — 3-тє вид. — Київ : Фенікс, 2006. — 192 с.

Висловлені в даному путівнику думки є суто авторськими, і Рада Європи не несе за них відповідальність. Видання не можна вважати таким, що дає правовим документам, які в ньому згадуються, офіційне тлумачення, спроможне створювати зобов’язання правового характеру для урядів держав-членів, статутних органів Ради Європи або будь-якого органу, заснованого на підставі Європейської конвенції з прав людини.

 

 

 

Грицяк, І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / І. А. Грицяк. — Київ : К.І.С., 2006. — 398 с.

У монографії проаналізовано історію та сучасний стан європейської інтеграції, зокрема концептуальні підходи до її процесу та розвиток теоретичних засад, досліджено теоретико-методологічні засади європейського управління, проблеми формування інституційної системи ЄС як організаційної основи європейського управління та розвитку його багаторівневої системи, яку складають наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні. Окремий розділ присвячено дослідженню європейських підходів до вдосконалення державного управління в Україні.

Розраховано на науковців та викладачів, спеціалістів-міжнародників, державних службовців, студентів, аспірантів, докторантів та всіх, хто цікавиться проблемами європейської інтеграції, Європейського Союзу та державного управління.

 

Грицяк, І. Право та інституції Європейського Союзу [Текст] : навчальний посібник / І. Грицяк. —2-ге вид., допов. — Київ : К.І.С., 2006. — 300 с.

У навчальному посібнику викладено суть основних складників концепції європейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міждержавних утворень.

Змістова структура видання побудована з урахуванням нинішнього функціонування найважливіших елементів згаданих систем Європейського Союзу. Також враховано найважливіші конституційно-правові нововведення, передбачені Договором про запровадження Конституції для Європи.

 

 

 

Європейське право [Текст]: підручник. У 3 кн. / В. І. Муравйов [та ін.]. — Київ : Ін Юре, 2015. — 312 с.

Досліджено широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної та правової інтеграції в рамках Європейського Союзу. Висвітлено історичні етапи становлення та розвитку права Європейського Союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання. Подано правовий аналіз джерел права Європейського Союзу та актів органів інтеграційного об’єднання. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини в межах Європейського Союзу. Розкрито особливості європейського громадянства та здійснено аналіз Хартії і основних прав ЄС. Враховано останні зміни до правопорядку Європейського Союзу, широко висвітлено практику Суду ЄС.

 

 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст]: довідник користувача / пер. з англ.; за ред. Ю. М. Рашкевича та Ж. В. Таланової. ¾ 2-ге вид. ¾ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. ¾ 106 с.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) є інструментом Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), що допомагає зробити навчання та навчальні курси прозорішими, сприяючи цим поліпшенню якості вищої освіти.

Довідник користувача ЄКТС, який підготувала робоча група практиків, надає методичну допомогу щодо реалізації ЄКТС, містить посилання на відповідні допоміжні документи і є офіційним керівництвом для використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. У довіднику висвітлено ключові особливості ЄКТС, його використання для створення, реалізації та моніторингу освітніх програм, наведено особливості ЄКТС щодо мобільності та визнання кредитів, подано допоміжні документи. Видання містить глосарій і додатки, в яких розглянуто конкретні приклади.

Довідник призначений для студентів та інших осіб, які навчаються, викладацького та адміністративного персоналу вищих навчальних закладів, а також для роботодавців, освітніх організацій та всіх інших зацікавлених сторін.

 

Міжнародні організації євразійського простору [Текст] // Міжнародні організації : навч. посібник / за ред. О. С. Кучика. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ: Знання, 2007. — 749. — С. 301—205—301..

У навчальному посібнику нового покоління розглядаються проблеми і перспективи співробітництва держав у різних міжнародних, регіональних організаціях і міждержавних утвореннях. Проаналізовано функціональну структуру та практичну діяльність міжнародних, регіональних, у тому числі європейських, неурядових організацій.

У перевиданні вперше представлені міждержавні організації Європейського регіону, при цьому акцент зроблений на тих, до яких Україна проявляє підвищений інтерес.

 

 

Право власності за Європейською конвенцією з прав людини [Текст] / А. Гржич [та ін.]. — Київ : Фенікс, 2007. — 56 с.

У виданні представлено опис найбільш показових справ, які були розглянуті Європейським судом із прав людини з посиланням на порушення статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини.

Вивчення практики Європейського суду в питанні захисту права власності становитиме інтерес для різних категорій правників, як теоретиків, так і практиків, так само, як і для всіх, хто цікавиться діяльністю Європейського суду з прав людини.

 

Право Європейського Союзу [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. Р. А. Петрова. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Київ : Істина, 2010. — 376 с.

Посібник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло й доступно охарактеризовано структуру ЄС, компетенцію та відмінності інститутів ЄС. Автори знайомлять читача з політикою Спільного ринку й детально аналізують усі елементи внутрішнього ринку ЄС.

Унікальність видання полягає в тому, що в ньому розглянуто процес зближення законодавства України із законодавством ЄС, досліджено питання статусу громадян України на території держав-членів ЄС. Посібник містить схеми, що сприяють наочному вивченню курсу. Подано стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським договором.

 

Сорос, Д. Європейський Союз: дезінтеграція чи відродження? [Текст]: Джордж Сорос у бесідах із Грегором Петером Шміцем / Д. Сорос. — Київ : Дух і літера, 2015. — 240 с.

У книзі видатний фінансист, благодійник та філософ Джордж Сорос фокусується на шляхах відновлення та надання життєздатності Європейському Союзу, якому віддає належне як унікальному цивілізаційному проекту.

Конструктивна критика кризових явищ у ЄС, неприйняття «ринкового фундаменталізму» органічно поєднуються в автора з ґрунтовними пропозиціями, зокрема щодо актуальної та потенційної ролі Німеччини в Союзі.

До книги також включено дві статті Джорджа Сороса, присвячені Україні після Революції гідності та програмі надання нашій країні адекватної допомоги з боку світової спільноти. Автор доводить, що «рятуючи Україну, ЄС врятує й себе».

 

Спіцина, Г. О. Порівняльна характеристика правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу [Текст] : монографія / Г.О. Спіцина. — Київ : Ніка-Центр, 2016. — 304 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню проблематики правового регулювання трудових відносин в Україні та його гармонізації з трудоправовою системою країн Європейського Союзу. Проведено порівняльний аналіз індивідуально-договірного та колективно-договірного регулювання праці в Україні та провідних країнах Європейського Союзу. В роботі зосереджується увага на ролі міжнародного законодавства про працю та його співвідношенні з нормативною базою Європейського Союзу.

Досліджено як позитивні, так і негативні аспекти європейського трудового права, які мають бути враховані Україною в процесі подальшого реформування правового регулювання відносин у сфері праці.

Розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також інших осіб, яких цікавлять питання вітчизняного та зарубіжного трудового права.

 

Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Текст]: монографія / А. І. Кудряченко. — Київ : Фенікс, 2014. — 444 с.

У колективній монографії проаналізовано теоретичні й практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів, розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму XXI ст., доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. Запропоновано напрями реформування окремих сфер української політики з урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн. Визначено особливу роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому.

Пропонується тим, кого цікавить розвиток суспільства, сучасна політика та історія.

 

Харитонова, О. І. Порівняльне право Європи [Текст] / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. — Вид. 2-ге, допов. — Xарків : Одіссей, 2006. — 624 с.

Посібник присвячено висвітленню основ порівняльного правознавства в галузі приватного та публічного права. Дано порівняльний аналіз як сучасних європейських правових традицій і правових систем, так і тих, що мали місце в історії Європи. Показано особливості, притаманні правовій системі України та охарактеризовано її місце поміж інших правових систем.

Видання призначене для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним юристам, що спілкуються із зарубіжними партнерами, а також усім, хто цікавиться порівняльним правознавством, цивільним та адміністративним правом країн Європи.

 

 

Щербакова, Ю. Цінності об’єднаної Європи [Текст]: монографія / Ю. Щербакова. — Київ : Академія, 2014. — 208 с.

Монографія містить комплексний політологічний аналіз цінностей українського суспільства в контексті цінностей об’єднаної Європи. У дослідженні створено змістовий каркас спільних європейських цінностей, здійснено їх класифікацію, з’ясовано основні напрями їх еволюції, запропоновано сучасний узагальнений ціннісний політичний портрет українського суспільства. Крізь призму демократичного ідеалу визнано проблеми, окреслено перспективи та загальні тенденції трансформування національної ціннісної системи як передумови створення в Україні гармонійного ціннісного середовища.

Адресована політологам, історикам, усім, хто цікавиться феноменом цінностей, проблемами й перспективами Європейського Союзу та України.

 

Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? [Текст]/ упоряд.: P. O. Куйбіда, Т. В. Руда. — Київ : [б. в.], 2011. — 56 с.

У брошурі доступною для широкого загалу читачів мовою описано порядок звернення до Європейського суду з прав людини за захистом від порушень з боку держави.

У пораднику також поміщено витяги з офіційного пакету документів для осіб, які звертаються до Європейського суду з прав людини.

Видання розраховане на широке коло читачів, кожен із яких може бути потенційним заявником до Європейського суду з прав людини, а також адвокатів, студентів і викладачів права та кожного, кого цікавлять міжнародні механізми захисту прав людини.

 
До змісту

Європейський вибір України

Європейський проект та Україна [Текст] : монографія / А. В. Єрмолаєв [та ін.]. — Київ : НІСД, 2012. — 192 с.

Монографія, яку підготував колектив дослідників Національного інституту стратегічних досліджень, присвячена проблемі європейської інтеграції України. У книжці поєднано дослідження особливостей еволюції ЄС як специфічного інтеграційного утворення з аналізом євроінтеграційного руху України. Такий підхід дозволяє по-новому поглянути на європейський вибір України у зв’язку з проблемами державного суверенітету та комплексом зовнішньополітичних, соціально-економічних і гуманітарних питань. Особливу увагу приділено визначенню місця й ролі нашої держави в сучасному європейському безпековому просторі.

Автори пропонують нову концепцію формування сучасних наддержавних утворень, які реалізуються як «стратегічні проекти», тобто плановані в конкретній часовій перспективі системні утворення з екстраполяцією результатів у майбутнє. Приділено увагу проблемним питанням європейської інтеграції та способам подолання труднощів у контексті можливих варіантів розвитку подій у ЄС.

Для фахівців у сфері міжнародних відносин, безпекових студій, широкого кола читачів, які цікавляться європейським майбутнім України.

 

Євроекономічна інтеграція України [Текст] : навч. посібник / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. — Київ : Центр учбової літератури, 2013. — 136 с.

У навчальному посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів та ризиків підприємства. Видання враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

 

 

 

 

 

Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії [Текст]/ ред. І. Коссе. — Київ, 2014. — 87 с.

Енергетична безпека дуже важлива для ЄС, Росії та європейських держав-транзитерів, таких, як Словаччина або Україна. Радикальні зміни у сфері виробництва, транзиту та маршрутів поставок природного газу до Європи відкривають нові можливості та виклики для енергетичної безпеки.

Останні події включають: нову європейську модель газового ринку; впровадження Третього енергетичного пакету ЄС; конкуренцію між уже існуючими маршрутами транзиту газу і новими маршрутами постачань. Країни Центральної та Східної Європи можуть отримати вигоду від цих змін тільки у випадку більш глибокого співробітництва між транзитерами газу у Центральній та Східній Європі в умовах нового європейського регулювання в газовій галузі.

Звіт побудований таким чином. Перший розділ містить загальний огляд обхідних проектів газопостачання. У другому розділі розглядаються джерела диверсифікації поставок газу, третій досліджує джерела нетрадиційного газу, у четвертому розділі вивчаються можливості організації «союзу транзитерів». Усі дані у звіті базуються на інформації станом на липень 2013 року, якщо не вказано інше.

Європейська інтеграція [Текст] : навч. посібник / за ред.: М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. — Київ : Центр учбової літератури, 2015. — 344 с.

У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення, розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висвітлено характерні риси правової системи ЄС, головні інститути ЄС, їхні функції, повноваження та механізми взаємодії в рамках загальної інституціональної системи; проаналізовано засади спільних політик ЄС, особливості державних моделей ЄС, їх спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, можливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.

 

Гнидюк, Н. А. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу [Текст] / Н. А. Гнидюк. — Київ : Книга плюс, 2010. — 192 с.

У посібнику представлено пріоритетні сфери надання фінансової допомоги країнам європейської політики сусідства, процедури планування та розподілу коштів інструменту європейського сусідства та партнерства, розглянуто можливість участі в програмах допомоги працівників органів державної влади різних рівнів, а також інших організацій, які, відповідно до законодавства Європейського Союзу, будуть прийнятними учасниками програм допомоги Співтовариств.

Сподіваємося, видання стане практичним інструментом для більш ефективного використання коштів Євросоюзу на проведення інституційних та інфраструктурних реформ в Україні.

 

 

Горюнова, Є. О. Євроінтеграція [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. — Київ : Академвидав, 2013. — 224 с.

Європейська інтеграція — один із найуспішніших інтеграційних проектів, результатом якого є створення потужного глобального гравця — Європейського Союзу. Історію формування та інституційну систему ЄС, принципи європейської єдності, а також різноманітні виміри спільних політик країн — членів ЄС, сучасні проблеми економічного та політичного розвитку Євросоюзу, євроінтеграційні процеси в Україні розкрито в пропонованому навчальному посібнику.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде фахівцям із міжнародної політики, права, економіки, журналістам, а також усім, хто цікавиться інтеграційними процесами в Європі.

 

Довідник з європейської інтеграції [Текст] / за ред. О. Б. Чернеги. — Львів : Магнолія 2006, 2015. — 383 с.

У довіднику розглянуто основні терміни та поняття щодо європейської інтеграції. Подано установчі договори ЄС, викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міжнародних утворень. Видання містить інформаційні ресурси з мережі інтернет, а також відомості, які стосуються взаємовідносин України з ЄС.

Довідник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів.

 

 

Закладинки : посібник з протидії мові ненависті онлайн через освіту з прав людини [Текст]/авт. та ред. : Е. Кін, М. Георгеску. — Київ : [б. в.], 2016. — 212 с.

Видання надруковано за підтримки Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні».

«Закладинки» — посібник з протидії мові ненависті он-лайн через освіту з прав людини. Опублікований для підтримки молодіжної Кампанії Ради Європи за права людини он-лайн «Проти мови ненависті онлайн».

Видання буде корисним освітянам, які хочуть розкривати поняття мови ненависті он-лайн через призму прав людини і які працюють як у формальній, так і неформальній сфері. Посібник розрахований на роботу з молоддю віком від 13 до 18 років, але може бути адаптований і для інших вікових груп.

Це переглянуте видання «Закладинок», з доповненнями, що стосуються посібника з прав людини для користувачів інтернету та оновлення інформації про Кампанію проти мови ненависті он-лайн, а також пропозицій занять із протидії мові ненависті, придатних для використання як у формальному, так і неформальному освітніх контекстах.

 

Європейська спільнота очима молодих [Текст]: за матер. Міжнар. конф. «Українсько-європейські перспективи: погляд молодих європейців та українців» / упоряд.: А. Вітренко, Р. Фещенко. — Київ : Агентство «Україна», 2005. — 80 с.

У збірнику зібрано матеріали Міжнародної молодіжної конференції «Українсько-європейські перспективи: погляд молодих європейців та українців», що відбулася 21—23 липня 2005 року в селищі Сонячногірське. Доповідачами конференції були представники з України, Білорусі, Польщі та Латвії.

Книжка складається з тематичних розділів, до кожного з яких структурно додано дискусію з доповідачами щодо питань входження України до ЄС і НАТО. Збірник проілюстровано фотографіями з конференції та алфавітним переліком доповідачів із контактною інформацією.

Окрім того, читач знайде відомості про програму обміну студентами університетів Європи «ТЕМРUS/ТАСІS» і нову навчальну програму ЄС для України, Молдови та Білорусі «ЕRASMUS MUNDUS». Збірник призначено тим, хто цікавиться питаннями інтеграції України в Європейський Союз та НАТО.

 

Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи [Текст]: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 червня 2017 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції ; Терен, 2017. – 416 с.

У збірнику вміщені тези учасників міжнародної конференції науково-практичної конференції, метою якої було представити освітянський досвід у сфері викладання Європейський Студій та кращі практики європейських інтеграційних досліджень в Україні.

 

 

 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Текст]: директиви, що стосуються довкілля // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2015. – ( Стан навколишнього середовища. – №5).

З моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році Європейський Союз та Україна динамічно розвивають двосторонні відносини.

Партнерство між Україною, з одного боку, і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, з іншого боку, започатковано Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року (далі – УПС) (набрала чинності у 1998 році).

 
До змісту
 

Інтернет-ресурси:

  1. Глосарій основних термінів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / упоряд. М. Марченко ; веб-дизайн та прогр. С. Шестопал. — Електрон. текст. дані. — Київ : К.І.С., 2000— 2004. — Режим доступу: http://europa.dovidka.com.ua/#123, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 15.08.2018. — Мова: укр.
  2. Інформація про Європейський Союз [Електронний ресурс] / Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. — Електрон. текст. дані. — [Тернопіль, 2001—2015]. — Режим доступу: http://library.te.ua/proekti/european-center, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 15.08.2018. — Мова укр.
  3. EU Bookshop [Електронний ресурс]: книжковий магазин ЄС. — Електрон текст. і граф. дані. – Люксембург, [2018]. — Режим доступу: https://publications.europa.eu/en/home , вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 16.08.2018. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр. [та ін.].
  4. org.ua [Електронний ресурс]: міжнародні освітні програми та навчання за кордоном.— Електрон текст. і граф. дані.[2015—]. — Режим доступу: / http://unistudy.org.ua/, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 16.08.2018. — Мова: англ.
  5. EUR-Lex.europa.eu [Електронний ресурс]: офіційний портал законодавства ЄС.— Електрон текст. і граф. дані.[2018?]. — Режим доступу:  eur-lex.europa.eu, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 16.08.2018. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр. [та ін.].
  6. European Union – [Електронний ресурс]: оfficial website of the European Union.— Електрон текст. і граф. дані. – [2018?]. — Режим доступу: europa.eu, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 16.08.2018. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр. [та ін.].
  7. Представництво Європейського Союзу в Україні [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт.— Електрон текст. і граф. дані. — Київ, [2018]. — Режим доступу: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 15.08.2018. — Мови: укр., англ.
  8. European Union [Електронний ресурс] : [офіційний портал Європейського Союзу]. — Електрон. текст. і граф. дані. — Режим доступу: http://europa.eu, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 15.08.2018. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр. [та ін.].
  9. European Council : Council of the European Union [Електронний ресурс]. — Електрон. текст. і граф. дані. — Режим доступу: https://www.consilium.europa.eu, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 15.08.2018. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр. [та ін.].

 

 

На початок
 

Підготували: Ольга Біляшевич та Оксана Мотрук, бібліотекарі відділу інформації Тернопільської ОУНБ

© Тернопільська обласна універсальна бібліотека, 2016—2018

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку