23 ВЕРЕСНЯ

140 років від дня народження Осипа Івановича Роздольського

(29.09.1872—27.02.1945) — фольклориста, педагога та перекладача

Народився 29 вересня 1872 р. у с. Доброводах Збаразького повіту. Ди-тячі та юнацькі роки проходили у с. Берлині Бродівського повіту, що на Льві-вщині (тепер с. Хмільове Бродівського району).
О. Роздольський навчався у Бродівській гімназії, а після її закінчення — у Греко-католицькій богословській академії у Львові (1890—1894) та на фі-лософському факультеті Львівського університету (1894—1897).
З 1897 по 1929 pp. працював учителем польської, німецької, латинської та грецької мов і класичної літератури у гімназіях Коломиї (1897—1904), Перемишля (1904—1907) і Львова (1907—1929), а також викладачем філоло-гії у Львівському (таємному) Українському університеті (1921—1925).
Фольклористична та етнографічна діяльність О. Роздольського розпоча-лася у 1891 р. добіркою записів народних пісень у рідному селі Берлин. Піз-ніше значна частина фольклорно-етнографічних матеріалів була опублікова-на в «Етнографічному збірнику» Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, зокрема «Галицькі народні казки» (т. 1. — 1895; т. 7. — 1899), «Гали-цько-руські анекдоти» (т. 6. — 1899), «Галицькі народні новели» (т. 8. — 1900), «Галицько-руські народні легенди» (тт. 12, 13. — 1902), «Галицько-руські народні мелодії» у співавторстві із С. Людкевичем (т. 1. — 1906; т. 2. — 1908) та «Гаївки» в «Матеріалах до української етнології» (т. 12. — 1909). Значна частина зібраного матеріалу залишилася в рукописах.
У 1900 р. О. Роздольський вперше в Європі використав фонограф для документування фольклорно-етнографічного матеріалу, обстеживши таким чином близько 200 населених пунктів Галичини та Наддніпрянської України. В збирацькому доробку видатного фольклориста нараховується близько 8 тисяч одиниць прозово-музичних записів.
О. Роздольський як член Комісії класичної філології Наукового товари-ства ім. Т. Шевченка активно займався перекладацькою діяльністю. Україн-ською мовою він переклав твори «Евтифрон» Платона, «Прометей» Есхіла, «Медея» Еврипіда. Німецькою мовою ним перекладено всі новели В. Стефаника, 15 оповідань С. Васильченка, 10 драм Лесі Українки, польсь-кою — твори І. Франка, Леся Мартовича, Лесі Українки, В. Стефаника та ін. Значна частина перекладів була опублікована ще за життя О. Роздольського.
Протягом всього творчого життя О. Роздольський підтримував тісні ко-нтакти з І. Франком, Ф. Колессою, С. Людкевичем, О. Нижанківським, В. Гнатюком, В. Шухевичем, а також із різними народознавчими організація-ми — «Комітетом 1894/95», Польським людознавчим товариством, Етногра-фічною комісією та Етнографічним музеєм Наукового товариства ім. Т. Шевченка (останньою інституцією він деякий час завідував). У 1914 р. він був обраний дійсним членом Українського наукового товариства в Києві. В 1926 р. О. Роздольського обрали членом Етнографічної комісії Всеукраїн-ської Академії наук, а в 1930 р. він став дійсним членом НТШ.
З 1939 р. О. Роздольський завідував архівом Львівського філіалу Інсти-туту українського фольклору, готував великий звід українських народних пісень для друку.
Осип Роздольський разом із Ф. Колессою, С. Людкевичем, К. Квіткою та іншими вченими заклали міцний фундамент для становлення та розвитку української фольклористики, яка гідно вписується в європейський етномузи-кологічний контекст.
Помер О. Роздольський 27 лютого 1945 р. у Львові.
О. Смоляк


Література

Довгалюк, І. Музично-етнографічна діяльність Осипа Роздольського / І. Довгалюк ; заг. ред. Б. Луканюка. — К. : Родовід, 1997. — 47 с. : фотогр., карти.
Довгалюк, І. Осип Роздольський : Муз.-етногр. доробок / І. Довгалюк. — Л. : ТеРус, 2000. — 154 с. : фотогр.
Смоляк, О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті україн-ської культури. Ч. 1 / О. Смоляк. — Т. : Астон, 2004. — 296 с.
Про О. Роздольського: С. 3, 74, 100, 101.

***

Довгалюк, І. Західноподільські експедиції Осипа Роздольського / І. Довгалюк // Традиційна народна музична культура Західного Поділля : зб. статей і матеріалів. — Т., 2001. — С. 48—54.
Медведик, П. Літературно-мистецька та наукова Борщівщина / П. Медведик // Літопис Борщівщини. — Борщів, 2000. — С. 61—77.
Про О. Роздольського: С. 70.

***

Смоляк, О. Осип Роздольський (1872—1945) — фольклорист, етнограф, перекладач / О. Смоляк // Визначні постаті Тернопілля : біогр. зб. — К., 2003. — С. 161—162 : фотогр.
Сокіл, Г. Іван Франко та Осип Роздольський / Г. Сокіл // Українське лі-тературознавство. — 1996. — № 62. — С. 145—151.
Черемшинський, О. «…На свій власний кошт і ризик» : [В. Гнатюк і О. Роздольський] / О. Черемшинський // Вісті Придністров’я. — 2002. — 16 листоп.

***

Головин, Б. Роздольський Осип Іванович (29.09.1872, с. Доброводи, нині Збараз. р-ну — 27.02.1945, м. Львів) — фольклорист, педагог, перекладач / Б. Головин, Б. Пиндус // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 188—189.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік : бібліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2002. — 128 с.
Про О. Роздольського: С. 85—87.