-

20 років із початку роботи відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

(1991)

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії створено в рік прого-лошення незалежності України, у січні 1991 року, шляхом відокремлення його від інформаційно-бібліографічного відділу. Даний підрозділ наповнив новим змістом бібліотечне краєзнавство області.
Починався відділ з 200 одиниць краєзнавчого фонду, 2 назв обласної та 16 назв районної преси. Працювало тут троє спеціалістів.
Основним завданням підрозділу було сприяння соціальному, економічному й культурному розвитку краю, охороні та ефективному використанню його природних багатств, вихованню патріотизму, розвитку творчих здібностей особистості на основі місцевих традицій, звичаїв, обрядів.
Фахівці активно працювали над комплектуванням фонду відділу, основою якого став обласний безкоштовний примірник. Завдяки зв’язкам із різними фундаціями, закордонними спілками в зібранні вітчизняних видань чільне місце зайняла діаспорна література, яка поча-ла надходити з 1992 року.
Цікавими для читачів стали історико-мемуарні збірники: «Бучаччи-на», «Зборівщина», «Підгаєцька земля», «Теребовлянська земля», «Чорт-ківщина», двотомне видання «Стара Волинь і Волинське Полісся», три томи «Шляхів Золотого Поділля», книги: «Давній Тернопіль» Б. Остап’юка, «Українці в світі» П. Кардаша, «Свята Почаївська Лавра» І. Огієнка, «Невидимі стигмати» М. Рудницької, праці митрополита А. Шептицького, прижиттєві твори Уласа Самчука з його автографами, Юліана Опільського, спогади про Леся Курбаса, Якова Гніздовського, Олександра Мишугу, Йосипа Гірняка, видання «Літопис УПА», «Альма-нах українського життя в Австралії» та багато інших.
Нині в підрозділі зосереджено майже 10 тисяч одиниць фонду різної тематики. Користувач тут може знайти видання про історію та сьогодення області, флору й фауну нашого краю, ландшафт, геологічні та історико-архітектурні пам’ятки, відомі релігійні святині, людей благодатної землі Тернопільської, яка стала колискою тисячам нашим всесвітньо відомим землякам. Є багато книг з автографами, дарчими надписами.
З великою вдячністю працівники відділу прийняли колекцію літератури з приватної бібліотеки відомого краєзнавця, театрознавця, багаторічного читача П. К. Медведика, яку в 2006 році передали його рідні. Зібрання нараховує 556 книг. Видання дарують й інші наші чи-тачі.
Постійно здійснюється поповнення Зведеного краєзнавчого каталогу (ЗвКК), який започатковано в 1946 році. Він є головною частиною краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.
Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії популярний серед ко-ристувачів ТОУНБ. Репрезентації видань за участю їх авторів, упорядників давно отримали свою аудиторію. Варто згадати свята книг «Зарваниця у духовному і художньому слові, спогадах і переказах» (укладачі — М. Сагайдак та П. Бубній), «Євшан-зілля» (укладач — П. Медведик), роману-трилогії «Хрест над колискою» І. Гермаківського, «Міська геральдика Тернопільщини» О. Клименка й Б. Хаварівського, «Вишнівець та князі Корибути-Вишневецькі» Л. Шиян. Організовуються зустрічі з діячами культури та мистецтва, науковцями, місцевими видавцями, видавництвами: «Підручники і посібники», «Джура», «Навчальна книга — Богдан».
Увійшло в традицію проведення переглядів краєзнавчої літератури на урочистих академіях, науково-практичних конференціях, присвячених ювілеям видатних людей, визначним подіям краю. А постійно діючий календар «Час. Книга. Ми» має протягом року понад 20 випусків, приурочених до знаменних і пам’ятних дат, та користується успіхом у читачів.
Важливою ділянкою роботи відділу є видавнича справа, яка спрямована на розкриття невідомих або раніше замовчуваних сторінок історії краю. За роки діяльності підрозділу підготовлено понад сімдесят бібліографічних видань великих і малих форм, різноманітних за змістом і типом.
Щороку видається універсальний бібліографічний покажчик «Літе-ратура про Тернопільську область за ... рік», який започатковано ще в 1967 році. Доповнює його щорічний бібліографічний покажчик рекомендаційного характеру «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на ... рік», який користується популярністю серед нау-ковців та різних верств населення. Перше видання посібника підгото-влено також у 1967 році. Деякий час він не друкувався, а починаючи з 1991 року, виходить щорічно. У 2009 році побачив світ двадцятий, ювілейний, випуск. Мета цього покажчика — надати всім, хто небай-дужий до історії краю, його сьогодення довідковий матеріал про важ-ливі події в історії області, ювілеї уродженців нашої місцевості та видатних діячів, які життям і діяльністю пов’язані з Тернопільщиною.
Значне місце в бібліографічному доробку займають праці про відо-мих краян, це, зокрема, бібліографічні покажчики: «Олександр Неприцький-Грановський (1887—1976)», «Павло Думка», «Михайло Паращук», «Соломія Крушельницька», «Остап Черемшинський», «Гаврило Чернихівський», «Петро Медведик».
Удалою спробою творчої співпраці працівників відділу з музеєм Б. Лепкого, що в Бережанах, є бібліографічний покажчик «Богдан Силь-вестрович Лепкий (1872—1941)», приурочений до 125-річчя від дня народження нашого видатного земляка, незаслужено забутого в Україні поета, прозаїка, перекладача. Спільно з Тернопільською єпархією УГКЦ видано посібник «Я з Вами по всі дні і до кінця віку», присвячений Патріархові Й. Сліпому.
Окремим рядком хочеться згадати спільну бібліографію з Бережан-ським музеєм книги «Кузня національного духу», приурочену до 200-ліття Бережанської гімназії.
У добу відродження України посилився інтерес до народознавства. Щоб донести до читачів краще з його надбань, спільно з Державним архівом Тернопільської області видано бібліографічний покажчик «Тернопільщина в народознавчих пам’ятках» серії «Корінь і крона». У запропонованих 17 розділах цієї праці представлено вітчизняну та діаспорну літературу про кращі традиції Тернопілля, окремі родини й багатьох народознавців, звичаї, фольклор тощо.
Унаслідок тривалої пошукової спільної діяльності працівників на-шого відділу, Державного архіву Тернопільської області, обласного літе-ратурно-меморіального музею Юліуша Словацького, Тернопільського обласного краєзнавчого музею, бібліотеки Тернопільського національно-го педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Кременецької міської бібліотеки ім. Ю. Словацького побачило світ друге, доповнене видання бібліографічного покажчика «Юліуш Словацький (4.09.1809—3.04.1849)», присвячене 200-річчю від дня народження поета.
Особливої уваги заслуговує співпраця спеціалістів відділу з краєзнавцем, фольклористом П. Медведиком. Завдяки їй у 1997 році започатковано серію бібліографічних посібників «Тернопільщина мисте-цька». У 2002 році вийшло перше видання — «Театральна Тернопіль-щина», а в 2008 році — друге — «Музична Тернопільщина».
Отримала схвалення користувачів бібліотечна серія «Родом з Украї-ни», зокрема бібліографічні покажчики: «Ігор Ґерета. «Велет віри, духу і любові», присвячений 70-річчю від дня народження нашого славного краянина, відомого археолога, історика, мистецтвознавця, політика, та «Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат із Тернопільщини».
Заслуговують уваги тематичні посібники: «Репресовані письменни-ки Тернопільщини», «Козацтво і Тернопільщина» та інші.
У портфелі відділу знаходяться ще кілька підготовлених до друку вагомих бібліографічних матеріалів із питань літератури, мистецтва, науки області.
Для популяризації підрозділу та залучення нового користувача сис-тематично подається інформація на місцеве радіо й телебачення. Біль-шість читачів відділу — молодь (студенти навчальних закладів міста), представники державних структур, службовці, науковці. У літній період постійними користувачами стають аспіранти й наукові працівники із сусідніх областей, які цікавляться старими виданнями книг і періодики, працями місцевих науковців. Відвідують наш відділ люди з далекого й близького зарубіжжя: Польщі, Канади, США, Німеччини, Росії.
Поряд із традиційними бібліотека розвиває й новітні технології на-дання краєзнавчої інформації.
У 2006 році працівниками підрозділу зроблено перший крок до ав-томатизованого обслуговування користувачів — започатковано Елект-ронний краєзнавчий каталог.
З 2007 року відділ краєзнавчої літератури та бібліографії бере участь у проекті «Консорціум «Історична Волинь», ініціатором створення та керівником якого є Рівненська державна обласна бібліотека.
«Історична Волинь» є зведеною базою даних бібліографічних записів документів, що формується бібліотеками-учасницями. Читачі книгозбірень-партнерів проекту мають можливість скористатися як електронним каталогом, так й електронною бібліотекою «Історична Волинь», які представлено в мережі Інтернет.
У рамках проекту проводяться конференції, укладаються бібліогра-фічні покажчики.
Вагомим досягненням працівників відділу є створення Електронної бібліотеки краєзнавчих видань Тернопільської області — корпоративного проекту повнотекстових електронних краєзнавчих документів із вільним доступом для користувачів у мережі Інтернет.
Для популяризації підрозділу, кращого задоволення запитів корис-тувачів застосовуються інформаційні ресурси бібліотеки. На її сайті (www.library.te.ua) у розділі «Регіон», розміщено краєзнавчий матеріал, підготовлений фахівцями відділу.
Увійшло в практику роботи й оформлення книжкових і віртуальних виставок до визначних подій, ювілейних дат відомих особистостей краю, зокрема: «Т. Г. Шевченко і Тернопільщина», «Розкрилля слова» (до 25-річчя створення Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України) тощо.
У 2006 році, до п’ятнадцятої річниці від дня створення відділу краєзнавчої літератури та бібліографії, спеціалістів нагороджено подякою начальника управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток краєзнавчої бібліографії.
Цікавою історією та неповторною красою оповитий наш край — Тернопільська область, яка відзначила 70-річчя з часу заснування. Бібліотека теж відсвяткувала свій ювілей. І ці події є своєрідним імпульсом до впровадження нових проектів у роботу відділу.
М. Друневич


Література

Ігор Ґерета. «Велет віри, духу і любові» : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 48 с. : іл. — (Родом з України ; вип. 3).
Соломія Крушельницька : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Ленчишин ; передм. «Співачка світової слави» П. К. Медведика. — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 112 с. : фо-тогр.
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2009 рік. [Вип. 19] : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 128 с.
Музична Тернопільщина : бібліогр. покажч. / уклад. В. Я. Миськів ; вступ. ст. О. С. Смоляка. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 288 с.
Юліуш Словацький (4.09.1809—3.04.1849) : бібліогр. покажч. / ук-лад.: М. Друневич [та ін.]. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 160 с. — (Родом з України ; вип. 5).
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939—2009 рр. : анот. бібліогр. покажч. / уклад.: В. Я. Миськів [та ін.] ; авт. вступ. ст. В. І. Вітенко. — Т. : Підручники і посібники, 2009. — 144 с. : іл.

***

Друневич, М. Біля краєзнавчих джерел Тернопілля / М. Друневич // Бібліотеки області: віхи історії та тенденції розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (2 груд. 2009 р., м. Тернопіль) / упоряд. В. І. Вітенко. — Т., 2010. — С. 73—80.
Заморська, Л. Велет віри і духу Ігор Ґерета має свій бібліографічний покажчик : [у Терноп. обл. універс. наук. б-ці відбулася презентація бібліогр. покажч. «Ігор Ґерета. «Велет віри, духу і любові», підгот. фахівцями від. краєзн. л-ри та бібліогр.] / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 1 жовт. — С. 14.
Зозуляк, Є. «Це своєрідна енциклопедія» : [презентація бібліогр. покажч. «Музична Тернопільщина»] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2009. — 6 лют. — С. 6.
Золотнюк, А. Видано до ювілею : [до 200-річчя від дня народж. пол. поета спеціалістами від. краєзн. л-ри та бібліогр. було укладено й презентовано бібліогр. покажч. «Юліуш Словацький»] / А. Золотнюк // Вільне життя. — 2009. — 18 верес. — С. 1. — (Репрезентації).
Квітка Маргаритка. Довідники на щодень : [у терноп. вид-ві «Підручники і посібники» вийшов бібліогр. покажч. «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік», уклад. фахів-цями від. краєзн. л-ри та бібліогр.] / Квітка Маргаритка // Місто. — 2007. — 10 січ. — С. 5.
Ленчишин, А. Сторінками бібліографічного покажчика «Соломія Крушельницька» : (на матеріалах Терноп. обл. універс. наук. б-ки) / А. Ленчишин // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ. — Т., 2008. — Т. 4 : Видатні постаті в українській культурі і нау-ці. — С. 116—126. — Бібліогр. у кінці ст.: 31 назва.
Те ж // Соломія Крушельницька та світовий музичний простір : зб. ст. — Т., 2007. — С. 172—182.
Смоляк, О. Унікальне видання : [бібліогр. покажч. «Соломія Крушельницька» / підгот. А. О. Ленчишин] / О. Смоляк // Соломія. — 2007. — № 3 (жовт.). — С. 5.

***

Гавришок, І. Життя Єфрема Гасая пов’язане з тисячами людських доль : [зустріч у Терноп. обл. універс. наук. б-ці з пошуковцем Є. Гасаєм] / І. Гавришок // Нова ера. — 2008. — 23—29 квіт. — С. 9 : фотоколаж.
Друневич, М. «… І бурею битва гриміла» : [під такою назвою в Терноп. обл. універс. наук. б-ці відбулася презентація однойменної кн. М. Поровського] / М. Друневич // Вільне життя. — 2008. — 12 квіт. — С. 8.
Друневич, М. «У пошуках слова живого» : [у Терноп. обл. універс. наук. б-ці відбулася творча зустріч із членами обл. орг. Нац. спілки письменників України, приуроч. до 25-річчя її створення] / М. Друневич // Вільне життя. — 2009. — 27 берез. — С. 5. — (Що? Де? Коли?).
Заморська, Л. Презентували антологію «Тернопільський аль-манах» / Л. Заморська // 20 хвилин. — 2008. — 25 квіт. — С. 14 : фотогр. — (Афіша).
Костишин, Л. Зоряне небо «Тернопільського альманаху — 2007» : [презентація літ.-мист. вид. працівниками від. краєзн. л-ри та бібліогр. спільно з ред. «Вільного життя»] / Л. Костишин // Вільне життя. — 2008. — 22 трав. — С. 5 : фотогр. — (Світ нашої духовності).
Ліберний, О. Вишнівець: просвітницьке вікно в Європу : [презентація кн. Л. Шиян «Вишнівець та князі Корибути-Вишневецькі»] / О. Ліберний // Свобода. — 2006. — 27 груд. — С. 5. — (Історія нашого народу).
Ліберний, О. Неповторна музика землі Марії : [презентація творчості терноп. письм. М. Баліцької] / О. Ліберний // Свобода. — 2006. — 21 жовт. — С. 6. — (Презентації).

***

Друневич, М. «У світ пішов я від калини…» : [вист. л-ри до 75-ї річниці від дня народж. поета й публіциста Г. Петрука-Попика у від. краєзн. л-ри та бібліогр.] / М. Друневич // Вільне життя. — 2007. — 17 трав. — С. 5. — (Незабутні).
Ленчишин, А. Пам’яті поета : [краєзн. календар до 70-річчя від дня народж. Б. Демківа] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 2006. — 19 лип. — С. 2. — (Незабутні).
Ленчишин, А. Під знаком Левицького : [«Талановитий митець — уродженець Бурдяківців» — таку назву має вист. л-ри, розгорнута до 100-річчя від дня народж. відомого графіка Л. Левицького у від. краєзн. л-ри та бібліогр.] / А. Ленчишин // Вільне життя. — 2006. — 2 верес. — С. 8 : фотогр.

***

Литвин, М. Як вийти з кризи читацької культури: у пошуках рі-шень : [згадано Терноп. обл. універс. наук. б-ку та електрон. каталог краєзн. видань] / М. Литвин // Культура і життя. — 2007. — 1 серп.

***

[Автори висловлюють щиру подяку … провідному бібліотекарю від. краєзн. л-ри та бібліогр. Терноп. обл. універс. наук. б-ки Іванків М. І.] // Петровський, О. Загаєцький святого Іоанна Милостивого чоловічий монастир : наук. вид. / О. Петровський, В. Мрига. — Т. : Джура, 2005. — С. 113. — (Культурна спадщина України).
Шостак, Н. Наталя Луговська: «Рекомендую «Таємниці львівської кави» : [провідний бібліотекар від. краєзн. л-ри та бібліогр. Н. Луговська розповідає про свої читацькі уподобання] / Н. Шостак // Вільне життя. — 2008. — 3 груд. — С. 7 : фотогр. — (Серед книжок).

***

Страви наших краян на Великий піст / подали працівники від. краєзн. л-ри та бібліогр. // Четверта влада. — 2007. — 21 лют. — С. 8.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 128 с.
С. 25—29: про від. краєзн. л-ри та біблі-огр. Терноп. обл. універс. наук. б-ки.