370 років із часу видання у Кременці «Граматики...»

(1638)

         Старовинний Кременець протягом кількох сторіч був значним осередком культури, освіти, книгодрукування. Ще в 1636 році тут при Братському богоявленському монастирі з ініціативи волинського чашника Лаврентія Древінського та хорунжого Данила Малинського було відкрито школу, друкарню, шпиталь.
         Брак підручників змушував самих учителів братських шкіл видавати книжки, навчальні посібники. Так ще в 1619 році в містечку Рохманові було видано «Євангеліє учительноє», котре використовувалося як підручник. Нинішнім терміном ми б назвали цю книгу хрестоматією української літератури. Один із рідкісних примірників цієї книги нині експонується в залі Кременецького краєзнавчого музею.
         Спеціальний підручник для учнів Кременецької братської школи — філії Києво-Могилянської академії — з'явився аж у 1638 році накладом Кременецької друкарні. Це була «Граматика или письменница языка словенскаго тщателем вкратце издана в Кремянци року 1638». Тут же вийшли ще дві книги: «Собор Луцкий...» та «О мистыриях». Діяльність Кременецької друкарні ще мало досліджена, однак немає сумніву, що «Граматика» 1638 року — найцінніше її видання.
         У передмові «До чительника» мовиться про граматику, її значення в суспільному житті. Цей підручник рекомендується студентам-слухачам братської школи.
         Кременецька «Граматика» складається з чотирьох частин: орфографії, етимології, синтаксису та просодії (науки про правильний наголос). Автор далі зазначає, що конкретно вивчає кожна із цих частин граматики. Підручник написаний доступною, близькою до народної, мовою, матеріал простий у викладі. Структура «Граматики» у багатьох випадках співпадає з відомою «Граматикою» Мелетія Смотрицького 1618 р. видання. Виклад матеріалу йде в такому ж розрізі. Різниця в тому, що Кременецька «Граматика» у порівнянні з «Граматикою» М. Смотрицького, набагато спрощена.
         У підручнику виразно виступають фонетичні риси, які відповідають, перш за все, живій розмовній народній мові.
         Автор цієї книги поки що нам невідомий, імовірно, що уклали її учителі місцевого філіалу Києво-Могилянської академії.
         Видана 370 років тому, Кременецька «Граматика» стала бібліографічною рідкістю.
         Група учених-мовознавців працює над її перевиданням Кременецької граматики. Це дасть змогу розширити наші знання про перші посібники минулого з граматики, а також збагатить золотий фонд культурних надбань українського народу.

Література

Крем’янецька друкарня // Огієнко І. І. Історія українського друкарства. — К., 1994  — С. 245–246.
Книгодрукування на Крем’янеччині ХVІІ–ХVІІІ ст. // Чернихівський Г. І. Крем’янеччина: історичне та літературне краєзнавство: Матеріали на допомогу педагогам і студентам педколеджу, учням середніх спеціальних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. — Крем'янець, 1992. — С. 22–26.
Українське православнє книгодрукування Богоявлєнського братства в м. Крем’янці в 40–х рр. ХVII ст. // Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІ–ХХ): Іст.-краєзн. нарис. — Луцьк, 2005. — С. 142–145.

***

Середюк М. Кременецька граматика // Прапор перемоги. — 1971. — 5 жовт.
Чернихівський Г. Кременецька граматика 1638 року // Жовтень. — 1988. — № 12. — С. 108–109.
Чернихівський Г. Книжка з глибини століть // Вільне життя. — 1988. — 3 верес.

***

Гуцал П. «Граматика» Кременецька // ТЕС. — Т., 2004. — Т. 1. А–Й. — С. 409–410.