Англійська мова для дошкільнят [Текст] / авт.-упоряд.
Т. Д. Гнатюк. – 2-ге вид., зі змін. та допов.
— Тернопіль : Мандрівець , 2012. — 112 с.
 

Посібник пропонує нестандартні прийоми навчання англійської мови
дошкільнят. Відповідно до вікових особливостей дітей дібрано тематику
спілкування, лексичні одиниці, комунікативні ситуації. Вірші, пісеньки, ігри
сприятимуть швидкому запам’ятовуванню англійських слів, виразів та цілих
речень. Розвивальні ігри, подані у посібнику, допоможуть узагальнити та
закріпити знання, вміння та навички дошкільнят та учнів початкових класів.

Англійська мова. Початкова школа / упоряд. Т. Михайленко. — Київ : Редакції газет
гуманітарного циклу, 2012. — 128 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).

Ви вчитель, який починає робити перші кроки в своїй професійній кар’єрі,
або викладач із великим досвідом? Ви батько або мати, дідусь або бабуся
майбутнього першокласника або учня початкової школи? Тоді ця книжка саме для
вас, бо вивчення англійської мови є дуже актуальним у сучасному світі. Що
раніше діти почнуть вивчати англійську, то краще для них.

Цю книжку створили професіонали з досвідом роботи саме в початковій
школі. Знайдіть поради та рекомендації, ігри та методичні знахідки, цікаві
уроки та позакласні заходи, спрямовані на те, щоб зацікавити наймолодших у вивченні
англійської мови.

Бекреньова, І. І.
Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської мови / І. І.
Бекреньова. — Харків : Основа, 2007. — 96 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та
література» ; вип. 9 (57)).
 

Посібник пропонує рекомендації до організації
навчально-виховного процесу з англійської мови у класній та позакласній роботі
з урахуванням сучасних вимог до комунікативної спрямованості та інформатизації
навчання.

Бойчук, О. For Fun and Profit.
Навчаємось граючись / О. Бойчук. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. —
80 c.
 

Пропонований посібник укладений відповідно до вимог чинної програми з
англійської мови. Він орієнтований на формування лексичних навичок та вмінь
учнів 4-5 класів загальноосвітніх шкіл. Його може використовувати творчий
учитель на уроках англійської мови для покращення засвоєння лексичного
матеріалу, а також для додаткової роботи з учнями в позаурочний час.

Ґандзя, І. В. Готуємось
до ЗНО.
Brainstorming day by day / І. В. Ґандзя, В. В. Синельникова. — Харків : Основа, 2012. — 108 с. —
(Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 9 (117)).
 

Навчальний посібник призначено для випускників шкіл і
спрямовано на підготовку абітурієнтів до зовнішнього тестування з англійської
мови.

Гунько, С. В. Граючись, учимось : англійська в
рухах для дітей : за методикою асоціативних символів : навч. посіб. для 1 кл.
загальноосвітніх навч. закладів / С. В. Гунько, З. В. Коновалюк. — Тернопіль :
Підручники і посібники, 2011. — 184 с.
 

Посібник допоможе вчителям та батькам навчати дітей англійської мови в
цікавій, легкій, часто жартівливій формі. Новизною видання є те, що лексичний
матеріал подано не традиційно, а з використанням методу асоціативних символів.

Давиденко, А. О.
Навчання креативного читання і письма / А. О. Давиденко, І. І. Бекреньова. —
Харків : Основа , 2009. — 128 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»
; вип. 5 (77)).

Посібник пропонує велику
кількість автентичних текстів із перевірочними та творчими завданнями для
формування й розвитку навичок креативної роботи з текстовим матеріалом та
детальну інформацію з відповідними тренувальними вправами для роботи з
формування й розвитку навичок письма в учнів середньої школи.

Європейське мовне портфоліо : проект для учнів
основної та старшої школи / уклад. О. Карпюк. — Тернопіль : Лібра Терра, 2008.
— 112 c.

Даний навчальний посібник є
першою спробою створити українську версію Європейського Мовного Портфоліо для
учнів середніх навчальних закладів. Реалізація даного проекту в Україні
сприятиме розвитку учнівської автономії у вивченні іноземних мов, якісному
впровадженню компетентістного підходу в іншомовне навчання, наближенню
навчального процесу з предмету «іноземна мова» до сучасних європейських мовних
стандартів.

Єщенко, Ю. Ф. Англійська граматика. Теорія та
практика / Ю. Ф. Єщенко. — Харків : Основа, 2011. — 94 p. — (Б-ка журн.
«Англійська мова та література» ; вип. 10 (106)).
 

Посібник містить граматичний матеріал з основних граматичних тем сучасної
англійської мови і вправи для розвитку навичок для практичного оволодіння нею.

Зуєва, М. В. Стимулюємо
розвиток учнів / М. В. Зуєва. — Харків : Основа, 2011. — 95 с. — (Б-ка журн. «Англійська
мова та література» ; вип. 1 (97)).
 

Посібник пропонує низку ідей з організації проектної
діяльності під час уроків та в позаурочний час, яка спрямована на розвиток
практичної організації знань учнів для розв’язання конкретної задачі або
проблеми.

Ігри в початковій школі
на уроках англійської / упоряд. Л. Мудрак. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 125
c. — (Б-ка «Шкільного світу»).
 

У цьому посібнику ви знайдете різноманітні ігри, які
допоможуть оволодіти лексичним матеріалом за темами нової програми для 2-5-х
класів, інтерактивні завдання, що полегшать уведення граматики, рольові ігри та
ситуації, які сприятимуть розвитку монологічного та діалогічного мовлення учнів
молодшої школи. Тематика ігор підібрана з урахуванням вікових та психологічних
особливостей учнів цієї групи.

Казачінер, О. Педагогічна підтримка учнів / О.
Казачінер. — Харків : Основа, 2009. — 79 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та
література» ; вип. 11 (83)).
 

Посібник аналізує психофізіологічні та педагогічні причини неуспішності
учнів під час вивчення іноземної мови та пропонує детальні розробки вправ, які
можуть допомогти вчителю підвищити мотивацію учнів до навчання та їхню
успішність на уроках.

Казачінер, О. С. Позакласна робота з
англійської мови в початковій школі / О. С. Казачінер. — Х. : Основа , 2010. —
128 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 8 (92)).
 

Посібник містить теоретичні та практичні рекомендації щодо формування в
учнів початкової школи лінгвістичних інтересів шляхом організації позакласної
діяльності з англійської мови.

Казачінер, О. С. Сучасні форми та методи
навчання англійської мови / О. С. Казачінер. — Харків : Основа , 2010. — 112 с.
— (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 6 (90)).
 

Посібник містить детальну інформацію про найпоширеніші форми й методи
навчання англійської мови, аналізує типи й структуру нестандартних уроків;
пропонує широкий вибір цих уроків в початкових класах.

Казачінер, О. С. Труднощі в оволодінні
іноземною мовою: діагностика, корекція, профілактика / О. С. Казачінер. —
Харків : Основа , 2012. — 96 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ;
вип. 5 (113)).
 

Посібник має на меті допомогти вчителю визначити та подолати труднощі в
навчанні, зокрема під час вивчення іноземної мови, використовуючи
психолого-педагогічні технології діагностики та корекції.

Казачінер, О. С. Шляхи
підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови / О. С. Казачінер. —
Харків : Основа , 2012. — 112 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ;
вип. 11 (119)).
 

Посібник пропонує дослідження шляхів забезпечення
ефективності та якості сучасного уроку іноземної мови з метою надання вчителям
рекомендацій щодо підвищення рівня навчальних досягнень школярів.

Кіктенко, Т. М. Warming up. Розпочинаємо урок
ефективно / Т. М. Кіктенко. — Харків : Основа, 2008. — 123 c. — (Б-ка журн.
«Англійська мова та література» ; вип. 2  (62)).
 

У посібнику запропоновано добірку тематично спрямованих різних видів
мовленнєвої зарядки, усних чи з опорою на друкований текст, які дадуть змогу
вчителю ефективніше підготуватися до уроку і налаштувати учнів на конкретну
тему. Також додаються матеріали для копіювання, що значно полегшать роботу
вчителя.

Комогорова, М. І. Педагогічне забезпечення
міцності знань (на прикладі англ. мови) / М. І. Комогорова, Л. С. Рибалко. —
Харків : Основа, 2010. — 112 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ;
вип. 4 (112)).
 

Посібник аналізує труднощі закріплення вивченого матеріалу з предметів
гуманітарного циклу учням 5-6 класів та пропонує шляхи подолання цієї проблеми
на прикладі англійської мови.

 

Кукуріка, Л. С. Роль читання у вивченні
англійської мови / Л. С. Кукуріка. — Харків : Основа, 2012. — 96 с. — (Б-ка журн.
«Англійська мова та література» ; вип. 10 (118)).
 

У пропонованій роботі вчитель знайде добірку матеріалів до уроків
класного позакласного читання для учнів старших класів на основі художнього
твору (відомої американської книги «The Life of the Party. A True Story of
Teenager Alcoholism», авторів Becky Tirabassi and Gregg Lewis). Запропоновано
дотекстові, лексичні вправи, а також вправи з розвитку навичок читання та
говоріння.

Маслова, Н. І. Cучасні інформаційні технології.
Англійська мова / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська ; Г. П. Бородай. — Харків :
Основа, 2011. — 96 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; вип. 4 (100)).

 Посібник пропонує матеріали з історії розвитку комп’ютерних технологій
для опрацювання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів і на
початкових курсах мовних ВНЗ.

Мирошніченко, А. Л. Аудіювання — це цікаво / А.
Л. Мирошніченко, В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко. — Харків : Основа , 2012. — 111 с.
— (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 12 (120)).
 

Посібник містить інформацію про теоретичні передумови навчання
аудіювання, аутентичні фабулярні тексти з комплексом завдань для вдосконалення
навичок та розвитку вмінь аудіювання та контролю рівня навчальних досягнень
учнів.

Назар, Л. English Parties : сценарії позакласних
заходів з англійської мови / Л. Назар. — Тернопіль : Підручники і посібники,
2008. — 79 p.
 

Пропонована добірка сценаріїв тематичних позакласних заходів з
англійської мови допоможе вчителям у проведенні нестандартних та цікавих
уроків. Сценарії можна використати у позакласній роботі: проведенні шкільних
ранків, вечорів. Сценарії містять вірші англомовних поетів, тексти пісень з
нотами, кросворди, крилаті вислови, цікаву інформацію про культурні традиції
англомовних країн.

Новітні технології на уроках англійської мови /
упоряд. Т. Михайленко. — Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. — 112
с. — (Б-ка «Шкільного світу»).

Прагнете, щоб ваші уроки були не тільки цікавими та захопливими, але й
сучасними та практичними? Тоді ця книжка саме для вас. Вона допоможе вам краще
їх організувати та зробити нестандартними.

Ключ до успіху дуже простий — використовуйте новітні технології! Вони
полегшать Вашу роботу, допоможуть зацікавити учнів, покращать ефективність та
якість викладання.
 

Ваші колеги діляться досвідом у використанні новітніх технологій.
Знайдіть цікаві методичні поради та низку практичних уроків у цій книжці та
використайте їх у своїй шкільній практиці.

Полонська, Т. Профільне навчання іноземної мови
учнів старшої школи : метод. рек. / Т. Полонська. — Київ : Педагогічна думка,
2014. — 80 с.
 

У методичних рекомендаціях розглядаються актуальні питання організації
профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи загальноосвітніх
навчальних закладів України (на прикладі англійської мови). Особливу увагу
звернено на базові компоненти профільного навчання іноземної мови: елективні
курси, професійну орієнтацію, мовне портфоліо.

Редько, В. Г. Лінгводидактичні засади навчання
іноземної мови учнів початкової школи : метод. посіб. для вчителів інозем. мов
/ В. Г. Редько. — Київ : Генеза, 2007. — 136 с.
 

У посібнику розглядаються основні лінгводидактичні та психологічні
особливості навчання іноземної мови учнів початкової школи. Автор спрямовує
діяльність учителів на організацію навчального процесу відповідно до основних
положень комунікативного і особистісно-орієнтованого підходів, окреслює
пріоритети у використанні підручників, робочих зошитів і електронних
навчально-методичних комплектів як основних засобів навчання.

Свиридюк, Т. Використання мультимедійних
засобів у навчанні англійської мови учнів з різними пізнавальними стилями :
навчально-методичний посібник / Т. Свиридюк. — Тернопіль : Лібра Терра, 2010. —
64 с.
— 1 електрон. опт. диск (CDROM).

Актуальність посібника полягає в його доцільності та своєчасності,
оскільки він повною мірою відповідає сучасним освітнім тенденціям.

Автор у доступній для вчителів формі пропонує ефективні методи
використання музики, відео кліпів, пісень, фрагментів кінофільмів, мультфільмів
і телепрограм на уроках англійської мови.
 

Опис різних видів навчальної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій через призму дослідження процесів запам’ятовування робить посібник
оперативним і корисним у підготовці вчителя до уроку, розробці навчальних тем,
виборі інструментів реалізації навчальних цілей, у значній мірі задовольняє
потребу педагога у підвищенні фахового рівня.

Cвиридюк, Т. Все про ігри : методичний посібник / Т.
Cвиридюк, С. Петрук. — Тернопіль : Лібра Терра,
2007. — 135
c.

Методичний посібник допоможе вчителям-предметникам урізноманітнити
навчальний процес, використавши гру як одні з чинників стимуляції та
активізації засвоєння знань. Дотримуючись рекомендацій, вчитель спроможний
перетворити навчальний процес у якісну форму спонукання учнів до комунікації,
мовленнєвої активності учнів на уроці та сприятиме стійкому інтересу школярів
до предмету.

 Запропоновані ігри (понад 100) розроблені для початкового та середнього
ступенів навчання англійської мови. Проте всі вони можуть бути адаптовані
відповідно до певних вимог та цілей навчання інших ступенів.

Свиридюк, Т. Співайте з
задоволенням : Збірник пісень. Навчально-методичний посібник / Т. Свиридюк, С.
Петрук. — Тернопіль : Лібра Терра, 2008. — 116 c.: іл.

У посібнику подана інформація про пісні, їх характеристика,
методичні поради та рекомендації використання пісень на уроках англійської
мови.

 Посібник розрахований на вчителів англійської мови. Матеріали можуть використовуватися на
початковому та середньому етапі навчання з метою збагачення словникового
збагачення учнів, розвитку навичок аудіювання, урізноманітнення навчального
матеріалу та підвищенню інтересу школярів до предмету, сприяють естетичному
вихованню учнів.

Соціокультурна компетенція
на уроках англійської / упоряд. Т. Михайленко. — Київ : Редакції газет
гуманітарного циклу, 2013. — 112 с. — (Б-ка «Шкільного світу» ).
 

Мова та культура тісно взаємопов’язані, впливаючи на
вербальну та невербальну сфери спілкування. Інколи в розмові важливе не лише
слово, а й довжина паузи. При вивченні англійської мови такі нюанси треба брати
до уваги для того, щоб розуміти інших та з повагою ставитися до їхніх традицій
і культури. Це і є основою соціокультурної компетенції, з якою слід не тільки
знайомити учнів, а й навчати, як використовувати її на практиці. Відкрийте для
своїх учнів багато цікавих і потрібних фактів про звички, традиції та культуру
інших, і вони стануть громадянами світу, у якому буде легко жити, спілкуватися,
робити кар’єру, спілкуватися на рівних та створювати сім’ю. Усе це ви знайдете
в цій книжці, яку створено з допомогою справжніх експертів з цього питання.

Стародуб, Т. Ф. Перші
кроки в англійській / Т. Стародуб. — Kиїв : Шкільний світ, 2011. — 104 с. — (Б-ка
«Шкільного світу»).
 

Ви — батько, мати, вихователь дитячого садка, учитель
початкової школи? Ви усвідомлюєте, що дітям необхідне знання англійської мови.
Але як зробити перші кроки у вивченні чужої мови? Як заохотити дитину навчатися
із задоволенням? Тоді нова книжка «Перші кроки в англійській» Тетяни Стародуб
стане вам у пригоді.

Тарасова, О. Зразки тестів з англійської.
Лексика,
граматика, письмо / О. Тарасова. — Київ : Шкільний світ,
2009. — 65 c. — (Б-ка «Шкільного світу»).
 

Посібник має на меті ознайомити майбутнього кандидата незалежного
оцінювання з англійської мови з усіма вимогами письмової частини іспиту;
пояснити, як готуватися до письмового іспиту; надати деякі корисні поради;
опанувати найважливіші правила, що є необхідними для успішного складання іспиту
з письма, лексики, граматики; розвинути, закріпити та відпрацювати на практиці
основні вміння та навички.

Цимбал, О. М. Проектна технологія, критичне
мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Початкова
школа / О. М. Цимбал, О. В. Тягло, П. В. Цимбал. — Харків : Основа, 2008. — 109
с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 4 (64)).
 

У навчальному посібнику реалізується комплексне завдання — підвищити
ефективність навчання англійської мови, сформувати основи критичного мислення й
громадянської компетентності учнів через застосування інтегрованого підходу в
проектній технології. Навчальні проекти зорієнтовані на тематику, що міститься
у «Програмі з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів», та
відповідають різним рівням володіння мовою, визначеним у «Загальноєвропейських
Рекомендаціях з мовної освіти».

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку